Går det att leva utan vänner?

Kan man leva utan vänner? Får det några konsekvenser för vår psykiska hälsa? Idag är det många som inte litar på, har kontakt med, eller utvecklar vänskap med andra människor i sina vardagsliv. I dagens artikel ska vi undersöka detta närmare.
Går det att leva utan vänner?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 november, 2022

Kan man leva utan vänner? En del människor kanske besvarar den frågan genom att säga “Visst kan man det! Det gör jag. Jag har inga vänner, men jag lever ett fullvärdigt liv ändå”. Och givetvis är det sant.

Avsaknaden av sociala band är inte något som kommer att ta död på dig. Ditt hjärta kommer inte att sluta slå och du kommer inte att tyna bort för att du inte har några vänner. Men vad blir din livskvalitet utan vänner? Upplever du välbefinnande eller fylls du med tomhetskänslor?

Naturligtvis är det ingen som kommer att dö för att han eller hon inte har åtminstone en vän. Men för många leder denna typ av situation till sorg, besvikelse och modlöshet. Det räcker med att påminna om att ett av skälen till att människor går i terapi är just att de känner sig ensamma. De har inte förmågan att knyta starka sociala band och har ingen de kan prata, skratta och dela trevliga stunder med.

Människor är sociala varelser och deras hjärnor behöver den värdefulla interaktion de får med andra människor för att erfara positiva upplevelser, känna sig validerade och finna trygghet.

Som vi redan påpekat är det utifrån ett evolutionspsykologiskt perspektiv inte nödvändigt att ha vänner för att kunna överleva. Men vänner förhöjer vår livskvalitet och hjälper oss att finna sann lycka.

Vänner är viktiga för vår psykiska hälsa

Är det möjligt att leva utan vänner?

Folk säger ofta att kvalitén i våra sociala relationer närs av de erfarenheter vi haft i vår egen familj. Detta stämmer emellertid inte helt.

Somliga har traumatiska familjeminnen till följd av en kränkande behandling eller kärlekslöshet de upplevtt från föräldrarnas sida. Men trots detta har de ändå lyckats finna en sann “familj” baserad på vänskapliga band. Ibland kan det också vara tvärtom. Att ha en kärleksfull familj är inte alltid en garanti för att man ska kunna bygga upp starka vänskapsförhållanden.

Hur som helst är det emellertid ingen som kan förneka att goda vänner gör vårt liv mer färgrikt. Dessa människor finner vi närapå slumpvis. Till skillnad från familjen är det inte personer som vi bara fått till skänks. Och nästan omärkligt blir de våra följeslagare, oanade tillgångar som ledsagar oss i livet under en viss tid, och ibland till och med för gott.

Det är sant att en del vänner kommer och går. Somliga är falska vänner, andra är äkta. Men alla kan de göra oss till bättre människor på ett eller annat sätt.

Emellertid finns det personer som länge varit utan vänner, antingen för att de saknar sociala färdigheter eller för att de upplevt besvikelser i livet. Därför kan man undra om det går att leva utan vänner.

Att man kan leva utan vänner beror på att vårt samhälle blir allt mer individualistiskt

Ja, det är fullt möjligt att leva utan vänner. Faktum är att forskningsarbete genomfört av Melika Demir och Ingrid Davidson vid University of Arizona har avslöjat vissa intressanta fakta som vi bör reflektera över.

Dessa forskare fann att vänskap förvisso kan hjälpa oss att uppleva lycka, men att detta inte är den viktigaste faktorn för människor i allmänhet.

Den mest avgörande faktorn är tillgodoseendet av fundamentala behov och också känslan av att vara konkurrenskraftig. Att känna sig oberoende, att kunna tillfredsställa sådana grundläggande aspekter som mat, arbete, bostad och även det att ha en partner är behov som upplevs mer önskvärda. Här kan vi även lägga till en annan faktor: “flytande relationer”.

Som filosofen och sociologen Zygmunt Bauman skulle ha sagt så håller vårt samhälle på att bli allt mer individualistiskt. Detta gör band och kontakter mer sköra, opålitliga och även flyktiga. Vänskaper kommer och går och är sällan varaktiga. Trots att detta kan ge upphov till missnöje, så finns det människor som vänjer sig vid det.

Jag behöver inga vänner för jag har sociala interaktioner med många människor

Människor måste ha tillgång till dagliga sociala interaktioner, åtminstone sådana av det mest elementära slaget. Som att prata med arbetskamrater på jobbet och föra konversationer med grannarna eller med affärsbiträdet i närbutiken.

Dessa interaktioner får oss att må bra och för många är detta tillräckligt. De känner inget behov av att gå längre och strävar inte heller efter att skapa djupare vänskapliga band. 

En del män och kvinnor nöjer sig alltså med den här typen av relativt ytliga interaktioner. De skulle med andra ord utan tvekan ställa sig bakom idén att det går att leva utan vänner.

De flesta mår dåligt av att leva utan vänner

Är det skadligt att leva utan starka vänskapsförhållanden?

Som vi redan konstaterat kan man leva utan vänner. Många människor saknar av en eller annan anledning den här sortens band och de accepterar att det är så de kommer att tillbringa sina liv. Frågan är emellertid om detta får någon form av psykologiska konsekvenser.

Det är sant att alla människor är olika. För en del är anknytningen till den egna familjen eller partnern allt de behöver. Andra kan till och med känna sig tillfreds med endast sitt eget sällskap.

Dock är detta varken normalt eller eftersträvansvärt. Dessutom bör vi betänka det faktum att självmord blir allt vanligare i vårt individualistiska samhälle med alla dess bräckliga relationer. Ja, det är sant att det att vara utan vänner inte i sig är något som tar livet av oss. Däremot gör det våra liv svårare.

Människor behöver goda vänskapsförhållanden, personer de har förtroende för och med vilka de kan skapa emotionellt berikande situationer. Vänner gör den mänskliga existensen mer glädjerik, ger den mer mening och tillhandahåller stöd som har en verkligt positiv effekt på den psykiska hälsan.

Om denna faktor uteblir kan det leda till tomhet och lidande, och den besvikelse och ensamhet som då uppkommer kan på ett smärtsamt sätt förvanska vår verklighet. Se till att skaffa dig vänner. Sök efter personer med vilka du kan dela dina passioner. Sök efter personer du kan växa, skratta och tillbringa tid med. Fördelarna med vänner är oräkneliga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Demir, M., & Davidson, I. (2013). Toward a better understanding of the relationship between friendship and happiness: Perceived responses to capitalization attempts, feelings of mattering, and satisfaction of basic psychological needs in same-sex best friendships as predictors of happiness. Journal of Happiness Studies, 14(2), 525-550

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.