5 faktorer som kopplar välbefinnande till framgång på jobbet

Människor som mår bra förbättrar sin individuella och kollektiva prestation på jobbet. Lär dig hur mentalt välbefinnande influerar arbetsplatsen.
5 faktorer som kopplar välbefinnande till framgång på jobbet

Senaste uppdateringen: 28 oktober, 2023

Att må bra är viktigt för att vara effektiv i många dagliga aktiviteter, inklusive arbetet. Därför bör de som bedriver verksamhet med anställda eller har personal under sin ledning i ett företag, betrakta denna aspekt som ytterligare en faktor i strävan efter framgång på jobbet.

Det är viktigt att människor får det stöd de behöver för att ta hand om sin mentala hälsa, vilket ger bättre förutsättningar på individuell och kollektiv nivå. Denna situation går att analysera ur olika perspektiv, till exempel genom följande fem faktorer som kopplar mentalt välbefinnande till framgång i arbetet.

De 5 faktorerna som kopplar emotionellt välbefinnande till framgång på jobbet

Mentalt välbefinnande är nyckeln till framgång på arbetsplatsen för såväl personal som chefer. Genom att ta hänsyn till följande faktorer och införliva dem i ditt dagliga liv, kan du skapa en mer välmående miljö och främja inspiration på jobbet.

Framgång på jobbet

1. Kopplingen mellan framgång och välbefinnande

En person som inte mår bra emotionellt har inte samma motivation att utföra de uppgifter som leder till framgång på jobbet. Detsamma gäller på övriga områden av livet.

Det är därför viktigt att en chef som leder ett arbetslag drar sitt strå till stacken för att höja medarbetarnas välbefinnande. På så sätt höjer man även prestationen. En person som trivs och känner emotionellt välbefinnande är mer produktiv och framförallt mer engagerad i de dagliga arbetsuppgifterna.

2. Möjligheten att förbättra sin prestation

Förutom att en person som mår bra är mer produktiv och engagerad, innebär god mental hälsa också en större prestationsförmåga. Till exempel är det lättare att fokusera på externa uppgifter när man är koncentrerad och har färre negativa tankar.

Dessutom förstärks en individs kreativitet när denne uppnår emotionellt välbefinnande. Denna egenskap påverkar problemlösningsförmågan och förmågan att tänka utanför ramarna positivt. Det är vanligt att någon som inte mår bra har fysiska och psykiska hinder för att lösa vardagsproblem.

3. Engagemang och samarbete för framgång på jobbet

Individers välbefinnande skapar en positiv kollektiv känsla i arbetsmiljön. Tack vare detta är människor mer benägna att samarbeta, vilket maximerar deras engagemang och måluppfyllelse.

Grupper som åtnjuter mentalt välbefinnande är mer benägna att lösa problem effektivt. Om alla känner sig trygga i sig själva och med varandra, minskar risken för meningslösa konflikter.

Trött på jobbet

4. Trivsel på arbetsplatsen och stressreducering

Mental hälsa och stress är relaterade. Människor som utsätts för alltför många påfrestningar som genererar stress, tenderar att må sämre. Därmed försämras deras arbetsprestation. Denna situation hindrar dem från att utveckla sin fulla potential, vilket leder till en negativ spiral som genererar större spänning.

I denna aspekt är det förebyggande arbetet viktigt. Det innebär att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att någon når gränsen för arbetsstress. Att behandla utmattningssyndrom är komplicerat, så det är viktigt att skapa en arbetsmiljö där stress inte normaliseras.

Ett bra sätt att göra detta på är att skapa en öppen dialog om ämnet för att förhindra att medlemmarna i en grupp börjar se det som en normal företeelse. Numera drabbar stress människor på många områden, och på arbetsplatsen bidrar det starkt till sämre prestation.

5. Skapandet av en stödjande arbetsmiljö

Slutligen är det viktigt att skapa en arbetsgrupp där medlemmarna känner en känsla av ömsesidigt stöd. Inte bara för att undvika stress, utan också för att lösa problem i allmänhet. För detta ändamål är det viktigt att utveckla dialogen mellan människor för att upptäcka konflikter innan de växer sig större och hindrar måluppfyllelsen.

Ett annat sätt att skapa en hälsosam miljö är att ge varje person större ansvar och självständighet. Flexibilitet gällande scheman och möjlighet att ha kontroll över det egna arbetet, tenderar att ha en positiv inverkan. På detta sätt visar cheferna att de har förtroende för personalen.

Naturligtvis bör dessa åtgärder inte påverka produktiviteten. Att säkerställa människors förtroende och autonomi leder dock till en arbetsstyrka med större välbefinnande och därmed högre produktivitet.

Mentalt välbefinnande leder till framgång på jobbet

För att lyckas skapa en arbetsgrupp som når målen vad gäller effektivitet och produktivitet, är det allmänna välbefinnandet transcendentalt. En angenäm personlig och kollektiv situation gör människor engagerade, samarbetsvilliga och effektiva.

För att uppnå framgång på jobbet är det nödvändigt att skapa ett klimat av förtroende och en friare miljö där det allmänna stödet är påtagligt. Dessutom måste människor ha ansvar och frihet för att kunna förebygga stress. Miljöer med god mental hälsa leder till maximerad prestation på gruppnivå.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Medina Giacomozzi, A., Gallegos Muñoz, C., & Lara Hadi, P. (2008). Motivación y satisfacción de los trabajadores y su influencia en la creación de valor económico en la empresa. Revista de Administração Pública - RAP, 42(6),1213-1230.[fecha de Consulta 29 de Septiembre de 2023]. ISSN: 0034-7612. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=241016449009
  • Muñoz Restrepo, A., & Ramírez Valencia, M. (2014). La motivación de los empleados: más allá de la “zanahoria y el garrote”. AD-minister, (24),143-160.[fecha de Consulta 29 de Septiembre de 2023]. ISSN: 1692-0279. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322331212008
  • Nazario, R. (2006). Beneficios y motivación de los empleados. Invenio, 9(17),133- 145.[fecha de Consulta 29 de Septiembre de 2023]. ISSN: 0329-3475. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87791710

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.