Teorier

Här hittar du de mest intressanta teorierna inom psykologifältet. Metoder såsom behaviorism, psykoanalys, kognitivism, strukturalism eller gestaltterapi kommer hjälpa dig att få reda på mycket intressanta saker om det mänskliga beteendet.

Teorier om hunger: varför äter vi?

Det är middagstid och du är hungrig. Du känner dig ännu hungrigare allt eftersom minuterna går och måste äta nu! Du är dock upptagen just nu, så det kan du inte. Klockan är nu fyra på eftermiddagen och du är…

Eriksons stadier av den psykosociala utvecklingen

Eriksons stadier av den psykosociala utvecklingen refererar till en genomgående psykoanalytisk teori som identifierar en serie stadier som en frisk individ måste uppleva under sin livstid. Varje stadie kännetecknas av en psykosocial kris med två motstridiga krafter. Erik Erikson trodde…

Clark L. Hull och deduktiv behaviorism-teori

Clark L. Hull (1884-1952) föreslog ett nytt sätt att förstå beteende. Hull ville etablera grundläggande principer inom beteendevetenskapen för att förklara både beteendet hos olika djurarter samt det individuella och sociala beteendet. Hans teori är känd som deduktiv behaviorism-teori. Hulls…

De 6 viktigaste teorierna om mänsklig utveckling

Utvecklingspsykologi är studien av människor genom alla deras livsfaser. Den ser hur kognition utvecklas och hur beteenden ändras med tiden. Det är en intressant disciplin som tillför en mängd kunskap inom fältet för tillämpad psykologi. Vi tror att bästa sättet…

Prochaska/DiClemente transteoretiska förändringsmodell

Denna transteoretiska förändringsmodell uppstod som ett försök att förstå hur man försöker få människor att förändra sina beroendebeteenden. Psykologerna James Prochaska och Carlo DiClemente kom på den idén 1982. Dessa två forskare försökte förstå hur och varför människor förändras, vare…

Allt du behöver veta om systemisk terapi

Systemisk terapi har sina rötter inom familjeterapin, men dessa dagar behövs det inte ett familjefokus för att det ska kallas systemiskt. Inom det här tillvägagångssättet så är det relationen som är det viktiga: interaktionen mellan människor och inte så mycket…

9 extraordinära citat av Jacques Lacan

Många av de fraser Jacques Lacan använde återspeglar hans teori. Hans perspektiv är ett av 1900-talets mest komplexa, djupsinniga och intressanta. Jacques Lacan var en fransk läkare, psykiater och psykoanalytiker som vände den ortodoxa psykoanalysen ryggen. Trots att han alltid…

Vad är kulturell psykologi och vad används den till?

Har du någonsin hört talas om kulturell psykologi? André Malraux sade en gång att ”kultur är summan av alla former av konst, av kärlek och av tanke, som underårhundradenas lopp har gjort det möjligt för mänskligheten att vara mindre förslavad.” Om…

Werther-effekten: varför självmord kan vara smittsamt

En morgon den sjunde Augusti 1962 vaknade världen upp till en chockerande situation. Den kvällen hade man hittat Marilyn Monroe avliden i sitt badrum. Medierna bekräftade snart att det rörde sig om självmord. Under de följande månaderna tog 303 personer…

Swiss Army Knife-teorin: sinnets modularitet

Swiss army knife-teorin är en kontroversiell men intressant förklaring av hur sinnet fungerar. Enligt det här modulära förhållningssättet består vår hjärna av högt specialiserade ”applikationer” för att lösa specifika problem på det mest effektiva sättet. Därför är vårt sinne en kombination…

Är nerväxt lösningen för den moderna världen?

Idén med nerväxt är baserad på den ekologisk-ekonomiska teorin som utvecklades av Nicholas Georgescu-Roegen, en framstående rumänsk matematiker och ekonom. Den grundläggande idén är att progressivt reducera produktionen för att återsälla balansen mellan människan och den naturliga världen. Detta hade…

Freud om att utveckla en stark självkänsla

Sigmund Freud trodde att om du har stark självkänsla (ego) är du kapabel att förstå dina egna behov och också intuitivt förstå gränserna som samhället sätter för oss. Om du har en stark självkänsla kan du röra dig fritt genom…

Epistemologi: kunskapsteori styr vår syn på vetenskap

Du har säkert redan stött på termen ”epistemologi”. Ordet i sig är svårbegripligt och verkar därför centralt, vilket det också är. Många har studerat och debatterat termen. Men vad är epistemologi? Epistemologi är den gren inom filosofin som studerar kunskap. …

Påverkar klimatet våldsamt beteende?

Diverse spanska forskare utförde en studie som Science of The Total Environment publicerade i december 2018. Sagda studie sammankopplar värmevågor med aggressivitet. Enligt studien kan alltså klimatet påverka våldsamt beteende. Forskare vid University of California, Berkeley, och Princeton University utförde studier i frågan.…

Yerkes-Dodsons lag: prestation och upphetsning

Yerkes-Dodsons lag säger att det finns en direkt koppling mellan prestation och upphetsning. Psykologerna Robert M. Yerkes och John Dillingham Dodson utvecklade denna lag 1908. Yerkes-Dodsons lag säger att prestationen ökar med fysiologisk eller mental upphetsning, men endast till en viss…

John Swellers kognitiva lastteori och dess egenskaper

John Swellers kognitiva lastteori säger att man lär sig bättre under omständigheter som går i linje med människans kognitiva arkitektur. Den kognitiva lasten är relaterad till den mängd information som arbetsminnet kan lagra på en och samma gång. Arbetsminnet har…

Vad är egentligen experimentell psykologi?

För att komma fram till ett säkert och exakt resultat använder forskare ofta olika vetenskapliga metoder. Detta är vad experimentell psykologi fokuserar på i huvudsak. Experimentell psykologi utforskar grundkoncept såsom minne och motivation inom områden som barn-, social och utbildningspsykologi. Nästan…