ABC-X-modellen för familjekriser och hanteringen av dessa

ABC-X-modellen för familjekriser och hanteringen av dessa
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Precis som människor möter svåra situationer, gör familjer (uppfattat som ett system eller en organisation) det också. Till exempel förändringar i deras livscykler, sjukdomar, separationer, oväntade händelser etc. Det finns faktiskt flera omständigheter som kan rubba balansen i familjen. Därför är det viktigt att veta hur man skyddar familjens kärna från effekterna av en kris. I detta avseende erbjuder ABC-X-modellen några intressanta förklaringar och svar.

Stress är oundvikligt och alla familjer kommer att uppleva det vid vissa tillfällen. Men alla är inte lika sårbara eller hamnar i ett kristillstånd. Faktum är att resultatet beror på de attityder och resurser de besitter. Det är dessa faktorer som vi kommer att prata om nedan.

Föräldrar med upprörd son
När en stressfaktor får en familj ur balans uppstår en kris.

ABC-X-modellen och familjestress

När vi pratar om hur familjesystem hanterar kriser måste vi nämna Reuben Hills ABC-X-modell. Den amerikanske sociologen är en pionjär inom detta ämnesområde. Han tog fram ett förslag som gjorde det möjligt att identifiera sårbarhet för stress i familjer och att förstå varför kriser utlöses och hur de reagerar på dem.

Inte varje stressfaktor leder till en kris. Det utlöses bara när ett familjesystem tappar balansen, inte kan återställa sin stabilitet och tvingas göra viktiga förändringar och transformationer i sin struktur och funktion. Men vilka faktorer gör att detta händer? Enligt ABC-X-modellen är det tre element involverade:

(A) Stressande händelse

Det är den här typen av situationer som en familj inte är förberedd på och som ställer krav på den och dess medlemmar. Dessa stressfaktorer kan vara av extremt olika karaktär och är inte desamma i alla familjer.

De kan sträcka sig från oväntade situationer, som att en av medlemmarna dör eller en förlorad anställning, till medvetna beslut, som en separation eller skilsmässa, moderns återgång till arbete eller en flytt till ett annat land. Därför är det inte alltid en fråga om motgångar, utan snarare om en ny händelse som skapar en viss obalans.

(B) Familjens resurser

Denna andra punkt hänvisar till de resurser och kapaciteter som finns tillgängliga för familjen för att reagera på och hantera stressfaktorn. Dessa inkluderar bland annat:

  • Familjens flexibilitet och anpassningsförmåga.
  • Kvaliteten på de känslomässiga banden mellan dess medlemmar. Även äktenskapets hälsa och förhållandet mellan föräldrar och barn.
  • Kommunikations- och problemlösningsförmåga.
  • Finansiella resurser.
  • Tidigare erfarenhet av framgång i andra kriser.

(C) Definition av händelsen

Slutligen är den tredje faktorn den definition eller tolkning som familjen gör av händelsen. Ser de den som en katastrof, en rimlig utmaning eller en möjlighet att lära sig och växa sig starkare? Har de en optimistisk eller pessimistisk attityd? Kort sagt, i vilken grad upplever de att situationen hotar deras familjs status och mål?

Kombinationen av dessa tre element resulterar i X-faktorn. Den indikerar mängden stress som familjen känner och avgör om en kris utlöses eller inte. Om situationens krav överstiger resurserna finns det stora spänningar och en känsla av blockering som gör det omöjligt för familjen att fortsätta fungera som den har gjort hittills.

Senare bidrag till ABC-X-modellen

Hills ABC-X-modell banade väg för mycket forskning som gjorde att denna modell kunde förfinas och förtydligas med bidrag från andra författare. Således har nya koncept och konstruktioner inkluderats i modellen. Dessa är också relevanta för att förstå processen för att hantera en kris.

Otydlighet rörande gränserna

Detta begrepp handlar om den uppfattning och klarhet som familjen har angående systemets sammansättning. Med andra ord, hur de definierar betydelsen av en familj. Vidare om det finns klarhet gällande vilka roller som varje familjemedlem har, och vilken typ av öppenhet som finns för att acceptera nya stimuli.

Uppbyggnad av stress

Stress är kumulativt och olika krävande händelser kan läggas till i ett system (antingen på grund av yttre orsaker eller på grund av spänningar inom familjen).

När flera händelser verkar samtidigt, töms resurserna och anpassningen till stress blir mycket mer komplex. Faktum är att om det finns en svår händelse som man inte har löst tidigare, kommer det inte att finnas något utrymme i familjen att anpassa sig till eventuella nya problem som kan dyka upp.

Med detta mer kompletta perspektiv utvecklades Double ABCX-modellen för familjeanpassning, formulerad av McCubbin och Patterson på 1980-talet. Den föreslog att det är två faser som startar när en familj måste möta stress.

Å ena sidan sker en anpassningsprocess när endast mindre och enkla förändringar i familjens funktionssätt krävs. Å andra sidan behöver man vidta adaptiva åtgärder när djupgående förändringar sker och en viktig omorganisation av familjen är nödvändig. Vilken av mekanismerna som krävs för att återställa balansen kommer att bero på de faktorer som nämnts.

Son som är arg på sin far
Double ABCX-modellen för familjeanpassning formulerades av McCubbin och Patterson.

ABC-X-modellen hjälper familjer att hantera kriser

Förutom att vara ett teoretiskt förslag har ABC-X-modellen viktiga och användbara tillämpningar. Faktum är att den gör det möjligt för oss att dissekera processen för anpassning till stress och se vilka faktorer och element familjer har kontroll över eller kan agera på.

Det kan till exempel vara användbart för familjer som står inför en migrationsprocess eller för dem vars barn har diagnosen autism. Detta eftersom det visar vikten av att göra en lämplig tolkning av händelsen och ta fram sunda hanteringsstrategier.

Tack vare denna modell är specialister från olika områden bättre rustade för att hjälpa familjer i dessa osäkra stunder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gonzalez, G. C., & Lemos, M. (2017). Modelo doble ABCX: dos familias de hijos con trastorno del espectro autista. Katharsis, (25), 22-36.
  • McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (2014). The family stress process: The double ABCX model of adjustment and adaptation. In Social stress and the family (pp. 7-37). Routledge.
  • Musitu, G. Buelga, S., Lila, M.S., & Cava, M.J. (2004). Familia y adolescencia: un modelo de análisis e intervención psicosocial. Síntesis

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.