En genomgång av Kurt Lewin och fältteorin

I socialpsykologins ursprung finner vi en intressant teori om förhållandet mellan människor och deras miljö.
En genomgång av Kurt Lewin och fältteorin
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 05 juni, 2023

För många år sedan, innan det fanns en gren av psykologin som hette social psykologi och innan fältteorin kom in i bilden, såg människor på beteende som inget annat än reaktioner.

Behaviorism var den populäraste teorin vid tidpunkten, och forskare använde den för att försöka förklara vårt beteende. När någon slår dig så är din reaktion att skygga dig genom att parera eller undvika det nästa slaget. Så enligt detta tankemönster är stimuli och associationer vad som formar vårt beteende.

Men kopplingen mellan stimulus och respons var för enkel. Behaviorism missade våra uppfattningar och till och med våra tankar. Den gjorde inte ens kopplingen att beteenden är resultatet av en interaktion mellan en person och dennes omgivning.

Personen som insåg detta hette Kurt Lewin. Denna psykolog kom fram till fältteorin, bland många andra teorier. Dessa belyste människors interaktion med sin omgivning. Hans forskning var så viktig att han nu ses som en av fäderna till social psykologi.

Kurt Lewins liv

Kurt Lewin föddes i Preussen; vad vi idag kallar för Polen. Senare flyttade hans familj till Tyskland, där han studerade medicin och biologi. I slutänden började han intressera sig mer för psykologi och filosofi.

Under första världskriget sårades Kurt efter att Tyskland skickat ut honom i strid. När han kom hem började han arbetade vid Berlins Psykologiinstitut. Kurt beslutade sig för att lämna Tyskland när nazisterna började få mer makt. Han hamnade i USA, där han föreläste vid flera universitet.

Han hade varit i kontakt med ideologier som liknande socialism, marxism och kampen för kvinnors rättigheter. Dessa idéer ledde honom till en slutsats: psykologi kunde hjälpa till att göra samhället mer jämställt.

Det var därför han ansträngde sig för att försöka isolera och förstå vilka faktorer som verkligen spelade roll i vårt beteende.

“Om du verkligen vill förstå något, försök att förändra det.”

-Kurt Lewin-

Svarta hål som symbol för fältteorin

Fältteorin

Med inspiration från fältteori inom fysik etablerade Kurt Lewin två grundläggande villkor för sin egen fältteori.

  • Det första är att ett beteende kommer från en totalitet av samexisterande fakta.
  • Det andra säger att dessa samexisterande fakta har karaktärsdragen hos ett “dynamiskt fält”. Det innebär att tillståndet hos varje fälts delar beror på alla de andra.

Inom fysik är ett fält ett område av rymd där det finns egenskaper som dyker upp som fysiska kvantiteter (temperatur, energi etc.). Lewin använde konceptet med ett “energifält” från fysik i fältteorin han själv kom på, för att förklara de miljömässiga faktorer som spelar en roll i mänskligt beteende.

Enligt honom beror inte beteende på det förflutna eller framtiden; det beror faktiskt på alla nuvarande fakta och händelser, och hur ett subjekt ser dem. Faktan är sammankopplad och utgör ett dynamiskt energifält som han kallade livsutrymme.

Livsutrymme

Livsutrymmet, eller det psykologiska energifältet, är omgivningen som omsluter en person, samt dennes uppfattning av den omedelbara verkligheten. I grund och botten är det ett subjektivt, personligt utrymme.

Det är som en summering av hur du ser på världen, med alla dina mål, möjligheter, rädslor, erfarenheter och förväntningar. Men detta fält har även vissa gränser, som framförallt kommer från de fysiska och sociala karaktärsdragen i omgivningarna.

Newtons vagga

Fältteorin från Kurt Lewin studerar vårt beteende ur ett totalt perspektiv. På så sätt får vi inte en analys där allt är uppdelat. Det psykologiska fältets inflytande på vårt beteende är så stort att Lewin till och med sade att om det inte finns några förändringar i fältet, kommer det inte finnas någon förändring i beteendet.

Lewin ansåg att psykologin inte borde fokusera på att studera människor och deras omgivningar som om de vore två separata bitar; istället ansåg han att vi skulle titta på sättet de interagerar med varandra i realtid.

Om det inte finns någon förändring i fältet, kommer det inte finnas någon förändring i beteendet.

Relevanta variabler i fältteorin

Precis som i fallet med ett energifält så påverkar varje del de andra delarna. För att förstå vårt beteende måste vi ha alla variabler som spelar en roll i åtanke i realtid. Detta är sant både på individ- och gruppnivå.

Vi kan heller inte analysera dessa element individuellt. Vi måste alltså fokusera på att studera sättet de interagerar för att få en komplett bild av exakt vad som försiggår. Lewin kom fram till tre nyckelvariabler för att förklara denna idé. De är:

  • Energi: vad som orsakar handlingar och vad som motiverar dem. När det finns ett behov kommer ett energifält dyka upp, och det kommer leda till en handling. Alla dessa handlingar har en laddning, antingen positiv eller negativ. Laddningen hos dessa handlingar leder även till andra handlingar (positiva) eller knuffar tillbaka (negativa). Beteendet som kommer från allt detta reagerar på den psykologiska blandningen av olika energier.
  • Spänning: skillnaden mellan en persons mål och dennes nuvarande tillstånd. Spänningen är intern och knuffar dig att gå vidare med dina intentioner.
  • Behov: det som ger den motiverande spänningen sin start. När en person har ett fysiskt eller psykologiskt behov så kommer en inre spänning att väckas inom denne. Detta tillstånd av spänning får systemet (personen) att förändras för att försöka komma tillbaka till det inledande tillståndet och tillfredsställa dess behov.

Lewin säger att fältteorin visar vad varje persons möjliga och omöjliga beteenden är. En medvetenhet om livsutrymmet hjälper oss att göra en logisk förutsägelse om vad en person kommer göra. Varenda beteende, eller åtminstone varje avsiktligt beteende, har en motivation. Det finns spänningar som knuffar den, energier som rör den, laddningar som dirigerar den, och allt detta har ett mål.

Avbildad hjärna

Motivation

Kurt Lewin sade att du kan förklara alla dina handlingar med ett enda faktum: vi ser specifika vägar och sätt att bli av med vissa spänningar. Vi attraheras av handlingarna som vi ser som möjligheter att släppa ut spänningen.

Kurt ansåg att dessa typer av handlingar måste ha positiv laddning. Och det är därför du känner en energi som knuffar dig att utföra dem. Och sedan måste andra handlingar ha motsatt effekt. De ökar dina spänningar, och därför måste de ha en frånstötande effekt.

För att förstå allt detta bättre kommer här ett exempel på ett behov vi alla har: behovet att få erkännande. När du börjar känna detta behov så väcker det en motivation att få erkännande i ett område som intresserar dig. Motivationen kommer ha en positiv laddning och leda dig att agera i syfte att få erkännande.

Motivationen skulle väcka en spänning mellan din nuvarande situation och ditt behov för erkännande. Sedan kommer detta leda dig till att tänka på möjliga handlingar för att få detta erkännande. Och beroende på vilket område du vill nå erkännande inom, kommer du göra vad du tror ger dig bäst möjligheter att få det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Caparrós, Antonio (1977). Historia de la psicología. Barcelona: Círculo Editor Universo.
  • Díaz Guerrero, Rogelio (1972). La evolución psicológica según Kurt Lewin: Dos conferencias.
  • Fernández, Alejandra (1993). Kurt Lewin (1890-1947): Una evaluación actual de su significación para la psicología. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
  • Lewin, Kurt (1988). La teoría del campo en la ciencia social. Barcelona: Paidós.
  • Lewin, Kurt (1997). Resolving social conflicts: Field theory in social science. Washington, DC: American Psychological Association.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.