Vad är kopplingen mellan humör och hälsa?

När vi är på gott humör känner vi oss mer energiska och friska. När vi mår dåligt tror vi att det också är något fel med vår kropp. Hur kommer detta sig? Läs vidare så får du svaret!
Vad är kopplingen mellan humör och hälsa?
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Under flera årtionden har experter undrat om sjukdomar kan ha något samband med emotioner och känslor. Och nuförtiden pågår det olika studier som fokuserar på kopplingen mellan humör och hälsa.

Vi vet att vår smärta till viss grad beror på hur vi uppfattar den, liksom på vår sinnesstämning. Faktum är att trots att läkare känner till de biologiska orsakerna till en del sjukdomar, så kan de fortfarande inte förklara många olika aspekter av dem. Därför är det många experter som föreslår att de kan ha en psykologisk bakgrund.

Men när vi ger oss in på detta område är det mycket oklart vilka mekanismer och sinnestillstånd som kan tänkas påverka vår hälsa. Förklaringen är att vi måste ta hänsyn till en rad olika sociala, kognitiva, fysiologiska och beteendemässiga faktorer. Dessa mekanismer kan också ha en direkt eller indirekt effekt på olika sjukdomar. 

Negativa sinnesstämningar gör oss mer mottagliga för vanliga förkylningar

Kopplingen mellan humör och hälsa

Våra känslor kan inverka på vår kropps sätt att fungera. Det finns en hel del bevis på att negativa känslor påverkar på infektioners varaktighet och kroppens mottaglighet och läkningsprocesser.

Detta kan bero på att ett positivt humör främjar produktionen av första linjens antikroppar: sekretoriskt immunglobulin A. Detta ämne kan t.ex. skydda människan från vanliga förkylningar.

Det innebär att ditt humör antingen ökar eller minskar ditt immunförsvars reaktion på en sjukdom eller ett tillstånd. Experter har observerat att människor med negativa sinnesstämningar eller attityder är mer mottagliga för förkylningar och har lägre motstånd mot allvarliga sjukdomar.

Subjektiva hälsotillstånd

Våra känslor har inte bara direkt inverkan på olika fysiologiska faktorer utan de kan även styra våra tankar. Med andra ord gör en negativ sinnesstämning att du lättare får negativa tankar. På så sätt skulle man kunna identifiera och tolka fysiska symtom som ett hälsoproblem.

På grund av detta har forskare gjort efterforskningar där de funnit att när undersökningsdeltagarna var nedstämda, så hävdade de också att de hade mer symtom. Förklaringen till detta är att människor med mer negativa känslolägen vanligen är mer påpassliga på hur deras kropp känns. Därför kan minsta tecken på smärta eller en ny upplevelse göra dem mer oroliga än positiva människor.

Uppsökande av läkarvård

Med tanke på det vi nämnder ovan skulle man kunna utgå från att människor som är mer bekymrade över sin kropp och sin hälsa skulle vara mer benägna att uppsöka specialister vid ett tidigare stadium. Emellertid pekar studier på att förhållandet faktiskt är det omvända.

Det verkar som om människor som inte mår bra har känslan av att de inte har lika stor möjlighet att sköta om sin hälsa. Därför uppsöker de läkare mindre ofta. Det är som om de tror att det egentligen inte finns något man kan göra något för att förbättra situationen.

Dessutom kan de tillskriva symtomen till sitt humör och av det skälet vänta med att söka professionell hjälp. Däremot är en person som är nöjd med sig själv mer motiverad att hålla sig frisk och ta hand om sig själv.

Samtidigt tycks det också vara så att förbindelsen mellan humör och uppsökande av läkarvård också har att göra med förmågan att hantera eventuella dåliga nyheter. Personer med negativa sinnestillstånd kan se ett besök hos läkaren som något hotfullt, eftersom de skulle kunna få oroväckande besked.

När vi är på gott humör kan vi lättare handskas med den information vi får; vi har då mer resurser för detta.

Människor som mår bra är mer benägna att konsultera en läkare

Sunda beteenden

Förutom att ha en direkt inverkan på din kropp och din uppfattning av sjukdomstillstånd kan ditt humör också ha inflytande över ditt beteende och dina handlingar.

När du är nedstämd har du förmodligen en tendens att äta mindre hälsosam mat, konsumera mer alkohol, motionera mindre osv. Faktum är att när det gäller tobakskonsumtion uppger de flesta rökare att de använder tobaken för reglera eller förbättra sitt humör eller för att minska sin stressnivå.

I allmänhet brukar dessa beteendemönster användas i reglerande syfte, för att på något vis kontrollera humörets effekt på olika hälsotillstånd. Detta gör vi för att må bättre eller för att reducera negativa känslor. Sålunda har dessa beteendemönster en direkt inverkan på vår hälsa.

Kopplingen mellan humör och hälsa: vad du bör tänka på

Med andra ord vet du nu att det inte går att undvika negativa känslor. Av den anledningen bör du se till att skaffa dig hälsosamma levnadsvanor i ditt liv.

Även om dessa vanor ibland kommer att skymmas av dina sinnesstämningar så kommer de på det stora hela att bidra till att motverka en del av de skadliga effekterna. Och även om ditt humör skiftar så kommer en bred repertoar av copingbeteenden göra att det negativa blir lättare att bära och att effekterna blir mindre allvarliga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barra Almagiá, E. (2003). Influencia del estado de ánimo en la salud física. Terapia psicológica, 21(1), 55-60.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.