De 7 bästa citaten av Karl Popper

De 7 bästa citaten av Karl Popper
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Karl Raimund Popper föddes 1902 i Wien, Österrike, och dog 1994 i London. Han bevittnade praktiskt taget hela 1900-talet och han var också en av dess största kritiker. Till yrket var han filosof, men han såg undervisningen som sitt kall. Han var en av nutidens mest lysande tänkare, och hans citat ger prov på detta.

Popper har kallats den kritiska rationalismens fader. Han ägnade sitt liv åt att ifrågasätta modernt tänkande. En del av hans samtida gav honom tillnamnet “det sunda förnuftets mästare”, och det var ett namn han gjorde heder åt.

“Sann okunskap är inte avsaknad av kunskap, utan vägran att tillgodogöra sig den.”

-Karl Popper-

Han uttalade sig kritiskt mot den vetenskapliga metodiken, marxismen, semitismen, metafysiken och allt som utgjorde tankesfären under 1900-talet. Han var mycket mer uppskattad i England än i sitt hemland, där han tilldelades en adelstitel. Här ska vi presentera några av Karl Poppers bästa citat, så att du kan lära dig förstå hans tankar bättre.

Karl Popper om himmel och helvete

7 citat av Karl Popper

1. Himmel och helvete

Popper säger: De som lovar oss ett paradis på jorden har aldrig skapat annat än ett helvete.” Detta är alltså en skarp kritik mot idealismen och dess iver för fullkomlig perfektion eller tillfredsställelse.

I samhället har sökandet efter perfekta verkligheter gett upphov till de mest radikala yttringar av fascism. I våra enskilda liv leder önskan om det ideala bara till frustration. Därför kan Popper ha rätt när han antyder att paradiset och helvetet är två sidor av samma mynt.

2. Karl Popper om förändring

Ibland tänker vi på världen, verkligheten och oss själva som om allt vore statiskt och oföränderligt. Men även livlösa föremål förändrar sig hela tiden. Därför hävdade Karl Popper att: “Om gud hade velat inordna allt i universum från början, skulle han ha skapat ett universum utan förändring, utan organismer och utveckling, och utan människor och människors erfarenhet av förändring. Men han tycks ha ansett att ett levande universum, med händelser som inte ens han själv kunde förvänta sig, skulle vara mer intressant än ett som var dött.”

Med detta konstaterande påminner han oss om att inget förblir detsamma från sekund till sekund. Att allt ständigt förändras. Följaktligen är verkligheten som sådan ogripbar, och vi kan bara fånga ögonblick eller delar av den.

3. Hur förnuftet fungerar

För denne filosof består förnuftets främsta förtjänst i dess öppenhet. Utifrån denna premiss tvekar han inte att påstå att: “När jag talar om förnuft eller rationalism syftar jag bara på övertygelsen att vi kan lära oss genom kritik av våra misstag och fel, särskilt genom kritik från andra, men i slutändan även genom självkritik.”

Man som slits mellan hjärta och hjärna

I denna deklaration understryker han osäkerheten och fluktuation som är kopplade till förnuftet. Han invänder mot användningen av absoluta idéer. Istället menar han att vi bör utforska och söka efter förklaringen till våra tankar.

4. Jämlikhet

Beträffande jämlikhet, som var en fråga som stod i centrum för modern åskådning från 1700-talet till 1900-talet, noterar Popper följande: “…frihet är viktigare än jämlikhet; försöket att förverkliga jämlikhet äventyrar friheten; om friheten går förlorad kommer det inte ens finnas jämlikhet bland de ofria.”

Detta är ett av Karl Poppers citat där han betonar att frihet har ett högre värde. Att jämlikhet är besläktat med frihet, och frihet alltid kommer att vara den avgörande faktorn.

5. Frihet och säkerhet

Frihet och säkerhet står alltid i ett växelspel med varandra ifråga om maktförhållande. Vi diskuterar ofta klyftan mellan de två. Paradoxen är att total frihet utgör en fara för stabiliteten, medan strikt säkerhet minskar friheten. Ett exempel på det senare är när en regering utfärdar “undantagstillstånd” när den står inför ett hot.

I detta avseende säger Karl Popper: “Vi måste planera för frihet, och inte bara för säkerhet, om inte av annat skäl så för att endast friheten kan göra säkerheten säkrare. Med detta avgör han debatten till fördel för friheten. Han menar att sann säkerhet bara kan förekomma när det finns sann frihet.

Man på en klippa vid solnedgången

6. Karl Popper om oberoende

Ett samhälles öppenhet är direkt förenat med tankefrihet och moraliskt oberoende eller autonomi. Detta är vad Popper har att säga på den punkten: “…det öppna samhället är det där människor till viss grad har lärt sig att vara kritiska mot tabun och att fatta sina beslut baserat på en tilltro till den egna intelligensen.”

Det är intressant att notera att Popper inte helt förkastar tabun. Därför säger han att vi bör vara kritiska “till viss grad”. Denne filosof var övertygad om att förnuftet inte bör kritisera annat än vetenskapen. Å andra sidan fäster han stor vikt vid idén att människor måste rätta sig efter sin egen intelligens och inte någon yttre auktoritet.

7. Vetenskap

Denna underbara reflektion av Popper framhåller vad som skiljer vetenskap från andra sorters kunskaper: “Men vetenskap är en av de få mänskliga aktiviteter – kanske rentav den enda – där fel systematiskt blir kritiserade och relativt ofta, efter en tid, blir korrigerade. Sålunda kan vi säga att vi inom vetenskapen ofta lär av våra misstag och att vi där kan tala klart och förnuftigt om att göra framsteg.

Detta synsätt är mycket intressant. En del religioner och politiska åskådningar framställer sig själva som felfria. Vetenskapen överträffar dem just därför att den i stor utsträckning är självkritisk.

Finger som trycker på strömkrets

Karl Popper hade en för filosofer oskattbar dygd: han var intellektuellt hederlig. Och han gav prov på en uppriktig vilja att presentera resonemang och idéer som skulle ge honom en sann bild av verkligheten. Han hade ett otroligt stort inflytande och han lämnade ett bestående arv inom filosofins historia.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.