Hur man kan förstå dagsläget utifrån Strauss-Howes generationsteori

Neil Howe och William Strauss utarbetade en teori enligt vilken världen genomgår en allvarlig kris vart åttionde eller nittionde år. Intressant nog förutspådde de att en kris skulle inträffa år 2020.
Hur man kan förstå dagsläget utifrån Strauss-Howes generationsteori
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 10 januari, 2021

Neil Howe är en av författarna till en omstridd teori som publicerades under 90-talet och som fått namnet Strauss-Howes generationsteori. Under de senaste månaderna har teorin på nytt väckt allmänt intresse. Anledningen till detta är att ekonomen och demografen Howe förutspådde att USA skulle genomleva en större kris under 2020.

Denna förutsägelse byggde på ett historiskt mönster han observerade i sin forskning. Tillsammans med sin kollega William Strauss upptäckte han att viktiga förändringar som ägde rum i USA och i andra länder hade ett nära samband med generationsövergångar. De mätte varje generation i tidsperioder om 20 till 30 år.

Enligt Strauss-Howes generationsteori går många länder igenom avgörande förändringar under var fjärde generation. De båda forskarna uppskattar att denna period motsvarar 80 till 90 år. De hävdar att det efter detta tidsförlopp uppstår radikala omvandlingar i de sociala och politiska strukturerna.

“Ett skäl till att denna cykel av arketyper upprepas är att varje generation av ungdomar försöker korrigera eller kompensera för det som den uppfattar som excesser hos den makthavande generationen av medelåldriga. Det är inte förvånande att det är babyboomers (en profetgeneration som är fokuserad på värderingar, individualism och själsliv) som har fött millenniegenerationen (en hjältegeneration fokuserad på handling, samhälle och institutionellt liv).”

-William Strauss-

Enligt Strauss-Howes generationsteori finns det fyra olika typer av generationer

Strauss-Howes generationsteori

Neil Howes första studier publicerades 1991 i en bok med titeln Generations (Generationer). Men det var i boken The Fourth Turning (Den fjärde vändningen), utgiven 1997, som han tillsammans med William Strauss beskrev generationsteorin. Det var i denna som han och Strauss förutspådde att en allvarlig kris skulle inträffa år 2020.

Författarna talade aldrig specifikt om en pandemi. Vad de förutsåg var stark social oro i förening med en ekonomisk och politisk kris. De menar att USA liksom andra länder genomgår cykler av omfattande kriser som avlöser varandra på samma sätt som årstiderna under ett år.

I sin studie visade de också att generationsrelaterade cykler har sammanfallit med följande viktiga historiska händelser: den ärorika revolutionen, amerikanska revolutionen, amerikanska inbördeskriget, andra världskriget och den stora depressionen.

De fyra typerna av generationer

Enligt Neil Howe och William Strauss finns det fyra olika sorters generationer. Var och en av dessa motsvarar en viss arketyp. Författarna menar att den första “vändningen” (turning), eller generationen, i varje cykel är som våren. Det är denna generation som kommer efter en större kris.

Den första vändningen leder till välordnade samhällen med robusta institutioner och en stark känsla för kollektiva framsteg. Individualismen har ingen plats här. Istället formas kulturen av en mentalitet som bygger på “majoritetsregler”. Howe och Strauss kallar det den tysta generationen.

Den andra vändningen, eller den andra generationen, är som sommaren. Den karakteriseras av beteenden som är raka motsatsen till dem som utmärkte den föregående generationen. Nu är individualismen tvärtom något som man högt värdesätter och människor har svårt att rätta sig efter fastställda normer.

Detta är en passionerad och oerhört kreativ generation. Dessa egenskaper hjälper människor att skapa viktiga kulturella förändringar och nya värderingar. Personer som hör till denna typ av generation har en benägenhet att driva fram religiösa omvälvningar. De uppmuntrar också till “uppvaknanden” inom många andra områden.

Höst- och vintergenerationerna

Den tredje vändningen motsvarar hösten. Här blir individualismen hos den andra vändningen oansvarig. Därför försvinner så gott som all känsla av samhörighet och gemenskap. Författarna hävdar att cynism och dåligt uppförande kännetecknar denna generation.

Medlemmar av den tredje generationen driver olika uttryck för individualitet till sin spets. Följaktligen kommer ojämlikhet och orättvisa i fokus. Deras känsla av medborgaransvar är ytterst låg. De prioriterar den individuella friheten framför allt annat.

Den fjärde generationen i cykeln är vintern. Det är här som stora politiska och sociala kriser inträffar. Denna generation återupptäcker en medborgerlig identitet och värdet av gemenskap. Författarna är av uppfattningen att denna cykel ofta sammanfaller med krig eller väpnade konflikter.

Enligt Strauss-Howes generationsteori försöker varje generation kompensera för bristerna i den föregående generationen

En radikal omvandling under 2020 enligt Strauss-Howes generationsteori

Strauss-Howes generationsteori identifierar dessa cykler i historien. Särskilt i USA, men även i Östeuropa och i Syd- och Östasien. Faktiskt anser de att hela världen sedan andra världskriget håller på att gå igenom liknande cykler.

Howe och Strauss förutspår att vi under de närmaste åren kommer att märka ett allt högre krav på våra regeringar att uträtta mer. Den radikala konservatismen kommer att förlora styrka. Detta kommer i sin tur att bana vägen för mer socialt inriktade alternativ.

Sammanfattningsvis tror Neil Howe att världen redan befinner sig i den andra hälften av den fjärde vändningen. Om han och Strauss har rätt så kan vi snart vänta oss stora omvälvningar. De förutser också att storskaliga väpnade konflikter är sannolika. Om vi får tro Strauss-Howes generationsteori så kommer radikala förändringar att äga rum inom de närmaste åren. Vi kommer tids nog att få veta om deras teori håller.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Howe, N., & Strauss, W. Millennials Rising: la próxima gran generación.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.