Rökning ökar risken för komplikationer i samband med covid-19

21 maj, 2020
En studie utförd av forskare i Kina och USA visar att höga nivåer av rökning bland kinesiska män kan leda till en ökad risk för komplikationer vid covid-19.

Akuta luftvägsinfektioner är något som drabbar den allmänna befolkningen. Dock är de mer utbredda bland äldre personer och människor med nedsatt immunförsvar. Dessa människor kan drabbas av allvarliga komplikationer (Knipe, 2013). Det har konstaterats att coronaviruset angriper lungorna och kan orsaka lunginflammation. Det betyder att rökning ökar risken för komplikationer hos en person som smittats av covid-19.

Akuta luftvägsinfektioner är mycket vanliga i den allmänna befolkningen och de flesta beror på virusinfektioner. Men det finns väldigt få studier som tittar på vilken roll virus spelar i akuta luftvägsinfektioner hos vuxna. Och ännu färre analyserar coronavirusens roll (Talbot och False, 2010).

Forskarna påpekar att det inte finns någon bestämd förklaring till att män är mer mottagliga för covid-19. Somliga forskare hävdar emellertid att det kan bero på det som Världshälsoorganisationen har beskrivit som kvinnors ”biologiskt inneboende fördelar”.

Rökning dödar ungefär sex miljoner människor varje år. Fem miljoner är tobakskonsumenter och över 600 000 är passiva rökare (som utsätts för andra människors rökning). Det innebär en högre dödlighet än den som droger och alkohol tillsammans ger upphov till.

Rökning är en av de viktigaste riskfaktorerna för komplikationer vid covid-19

Ökar rökning risken för komplikationer för covid-19-smittade personer?

I en studie som genomfördes 2014 i Palma på Mallorca specificerade man de kliniska och epidemiologiska kriterierna för vuxna patienter med luftvägsinfektioner orsakade av coronavirusen OC43, NL63 och 229E.

Akuta luftvägsinfektioner orsakade av coronavirus drabbar främst medelålders män som är rökare. De lider ofta av underliggande sjukdomar (Reina, López-Causapé, Rojo-Molinero och Rubio, 2014).

Rökning är en av de viktigaste faktorer som gör vissa personer mer benägna att drabbas av många respiratoriska sjukdomar och av bl.a. virusinfektioner. I ovannämnda studie var också 23 av patienterna (47,9%) aktiva rökare. Författarna uppger att de inte har några intressekonflikter.

Gisli Jenkins, som är professor vid University of Nottingham, erbjuder en förklaring. Hon påpekar att rökning ökar risken för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessutom löper personer med KOL större risk att drabbas av coronavirusrelaterade respiratoriska sjukdomar.

Rökning ligger bakom 33 procent av alla cancerfall hos män och 10 procent hos kvinnor. Dessutom är rökning orsak till upp till 90 procent av all lungcancer.

Rökning ökar risken för KOL

Risken för komplikationer vid coronavirusinfektion

De vanligaste komplikationerna vid coronavirusinfektion är icke-specifik influensa (43,7 %), lunginflammation (29,2 %) och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, med akuta exacerbationer (8,3 %). Femtiotvå procent av patienterna behövde läggas in för intensivvård vid två tillfällen (Regina m.fl., 2013).

Även om coronavirusinfektioner kan förekomma året runt, så följer de ett säsongsbetingat mönster. Det är framför allt under vintermånaderna som de uppträder (Talbot och False, 2010).

I en del studier noterade experterna att OC43 tenderar att dyka upp två gånger om året, med en starkare förekomst under årets första kvartal. I studien som utfördes av Regina m.fl. (2013) observerade man luftvägsinfektioner orsakade av coronavirus under hela året. Emellertid rapporterades de flesta fall (58,3 %) under månaderna januari till mars.

Hopp i sikte

Äntligen börjar man skönja ett visst hopp. Forskare vid det spanska nationella forskningsrådet (CSIC) har med hjälp av in vitro-metoder påvisat att läkemedlet Aplidin (plitidepsin) hämmar förökningen av coronaviruset HcoV-229E. Denna virusstam hör till samma familj som det nya coronaviruset, vilket gett upphov till pandemin som vi nu upplever och som lett till att nästan hälften av världens befolkning isolerats i sina hem.

Forskare kommer nu att studera om detta läkemedel även är verksamt mot coronaviruset SARS. Detta är ett virus som påminner mycket om SARS-CoV-2, vilket orsakar sjukdomen covid-19.

Specialister, däribland CSIC-virologen Isabel Sola, som har över tjugo års erfarenhet av forskning kring coronavirus, menar att det rör sig om två till tre månader innan man kommer att veta om detta läkemedel är effektivt mot det nya coronaviruset.

Rökare har en dödlighet på över 70 % till följd av hjärt-kärlsjukdomar, kronisk bronkit, lungcancer och lungemfysem.

D.M. Knipe, P.M. Howley (Eds.), Fields virology (6th ed.), Wolters Kluwer, Philadelphia (2013), pp. 825-858

H.K. Talbot, A.R. Falsey The diagnosis of viral respiratory disease in older adults Clin Infect Dis, 50 (2010), pp. 747-751

Reina, J., López-Causapé, C., Rojo-Molinero, E., & Rubio, R. (2014). Características de las infecciones respiratorias agudas causadas por los coronavirus OC43, NL63 y 229E. Revista Clínica Española214(9), 499-504.