7 tecken på problem med sinnet du bör känna till

7 tecken på problem med sinnet du bör känna till

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Vi kan egentligen inte tala om ett “normalt” och “onormalt” sinne. Om du tänker på saken kan det som vid en tid och plats anses vara “normalt” vara patologiskt vid en annan tid och plats. Sinnet och det mänskliga beteendet visar sig på en rad olika sätt och ett onormalt sinne eller beteende betyder inte nödvändigtvis att det finns problem med sinnet.

Trots det är det bra att komma ihåg att sinnet kan uppvisa problem och/eller bli ofriskt. Detta sker till exempel när en person utvecklar idéer eller beteenden som systematiskt skadar dem själva eller andra, eller när det finns en allvarlig svårighet att skilja på fantasi och verklighet.

“Slaveriets kedjor binder endast händerna; det är sinnet som gör en man fri eller slav.”

-Franz Grillparzer-

Den stora svårigheten med personer med psykologiska problem är att de ofta inte är medvetna om att de lider av dessa problem.

Generellt sett gäller att ju värre problemen, desto mindre medveten blir personen om dem. Detta eftersom problemet har sin grund i sinnet, vilket är samma sinne som genomför utvärderingen.

Därför är det viktigt att vara uppmärksam på tecknen som skvallrar om att du kan ha problem med sinnet. Dessa definieras som egenskaper, symptom eller karaktärsdrag för beteendet. De är inte 100%-iga, men de kan indikera närvaron av mentala svårigheter av någon typ. I denna artikel ska vi dela med oss av sju av dem.

Uppfattning och problem med sinnet

Uppfattning är förmågan att fånga världen med sina sinnen. Att höra, se, beröra, smaka och känna doften av. Ett tillräckligt fungerande sinne kan uppfatta färg, doft, form, etc. som de är; givetvis inom en viss marginal.

Vårt uppfattningssystem är en specialist på att spela “spratt” på oss, men det betyder inte att vårt sinne har ett allvarligt problem. För att fastslå huruvida vi har det kan man finna en ledtråd genom att utvärdera huruvida dessa “spratt” påverkar vårt liv – i vilken utsträckning och om de orsakar problem.

Onormal verklighetsuppfattning

Ibland uppfattar vårt sinne något som egentligen inte finns där; vi hör eller ser något som inte existerar. Det uppfattas som väldigt verkligen, även om det inte är det. Det är till exempel vanligt när vi är ensamma i ett gammalt hus, då våra sinnen ofta börjar höja intensiteten hos alla stimulus.

Problem uppstår när det blir konstant eller när olustigheten som orsakas av den går bortom att vara anekdotisk.

Att organisera dina tankar

Det är förståeligt att vi alla har stunder eller faser när våra tankar är splittrade. Vi går från ett ämne till ett annat, en aktivitet till en annan, utan någon ordning. Stress kan göra detta kaos än mer kaotiskt. Generellt är konsekvensen “bara” mer stress.

Problem uppstår när detta gör en osammanhängande och när det fortsätter nästan konstant. Denna typ av brist på sammanhang refererar till oförmågan att följa en tanketråd eller konversation, utan istället hoppa från en idé till en annan utan påtaglig koppling mellan dem.

Tankerestriktioner

Tankerestriktioner antyder att du har problem med sinnet när de kommer till vissa karaktärsdrag. Det vanligaste av dem är fixering. Oböjlighet eller intensiva övertygelser är i sig själva inte problem, men när de även saknar koppling till verkligheten kan de bli en källa till stor ångest.

Det är en sak att ha en absurd övertygelse men att kunna navigera den – alltså att den inte åsamkar varken intensiva, kontinuerliga eller frekventa problem. I det fallet kan man tala om en intolerans. Men om denna fixerade övertygelse orsakar stora mängder ångest har vi att göra med ett problem på en helt annan nivå.

Problem med sinnet gällande medvetenhetstillstånd

I våra dagliga liv undgår många saker vårt medvetande. Detta är vanligt för ett “normalt” sinne. Detta sker till exempel när vi stiger upp för att göra något, men så snart vi kommer på fötter glömmer eller överger vi syftet ifråga.

Tudelad person som har problem med sinnet

Om dessa gap i medvetandet blir frekventa eller involverar betydande händelser, har vi att göra med ett problem med sinnet. Om du gör något och efteråt inte vet varför, av vilken anledning eller hur du gjorde det, bör du misstänka att ett problem existerar.

Sinnet och uppmärksamhet

Uppmärksamhetsproblem är kopplade till frånvaron eller överflödet av koncentration. När det råder brist på fokus kan sinnet dansa från en sida till den andra utan riktning. Personen kan till exempel inte följa instruktioner som ges i flera steg.

Om det å andra sidan finns för mycket fokus, förlorar personen sin perifera uppmärksamhet. Det betyder att denne inte kan sammankoppla med sin omgivning när personen är uppmärksam på något annat. Givetvis måste dessa symptom vara allvarliga och vara i den fastslagna tidsperioden som diagnosens kriterium slagit fast för att anses vara ett mentalt problem.

Minne och igenkänning

Misslyckanden i minne eller igenkänning kan ha många orsaker. De uppstår ur stress, trötthet, överdriven stimulans, etc. Mänskligt minne är inte som det i en dator. Våra känslor har till exempel stort inflytande på djupet med vilket vi registrerar fakta eller händelser.

Dålig koppling till verkligheten

Vad vissa personer kallar minnesluckor eller delvis samt total minnesförlust när det kommer till betydande händelser utgör en indikation på att något inte står rätt till i sinnet. Frekvent glömska eller oförmåga att känna igen händelser personen var involverad i är välgrundade orsaker till att misstänka ett problem.

Språk och problem med sinnet

Språk är det huvudsakliga fordonet för tanken. Tydligt språk antyder ett klart sinne. När du å andra sidan har problem med sinnet, reflekteras detta i förvirrat, oorganiserat eller irrelevant språk.

Inom språkområdet kan vi även inkludera former av uttryck som inte är strikt verbala, såsom tonläge och gestikulering. Någon som inte är kapabel att hålla blicken stadig eller som gör överdrivna rörelser när denne pratar kan också lida av problem. Kom ihåg att det i detta fall, precis som med resten av de nämnda symptomen, är nödvändigt att en expert ställer en diagnos.

Bilder från Henrietta Harris.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.