Asiatisk visdom: djup och bakgrund

Asiatisk visdom: djup och bakgrund
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 07 oktober, 2020

Djup och bakgrund är begrepp som förekommer inom olika orientaliska filosofier med asiatisk visdom. En kultur som skapat något som många kallar ”psykologi om självkännedom”. Inom detta område är det de olika medvetenhetsnivåerna och deras interaktioner mellan varandra som är viktiga. Det anses att när dessa nivåer erövras så uppnås ett välbefinnande.

Detta är inte ett fokus på vetenskapliga studier, strikt sett. Men likheterna mellan asiatisk visdom och västerländsk kunskap är ändå intressanta. Detta i synnerhet på grund av att många av dessa koncept, som till exempel djup och bakgrund, är tusentals år gamla. Och det är fascinerande att de är så nära besläktade med det som i västvärlden kallas psykologi.

Samvetet är själens röst. Passioner är kroppens röst.

-William Shakespeare-

Här, lika mycket som där, har det medvetna sinnet en viktig plats. Det slutliga målet för människor både i Orienten och i Occidenten är en högre nivå av medvetenhet. Den implicita idén om att okunnighet är källan till misstag, lidande och olyckor delas av båda världar. Detta innebär att det finns ett välbefinnande i självkännedomen, vilken uttrycker sig genom medvetandet. Låt oss ta en djupare titt på detta.

Former och liv

Inom psykologin om självkännedom är formernas värld den uppenbara världen; den värld vi ser. Denna relaterar vi till vardagen. Det vi ser och uppfattar dagligen. Objekt, platser och situationer som vi hela tiden måste kämpa med. Detta motsvarar vad vi i väst kallar för sinnesintryck. Vi skapar kontakten med verkligheten med våra sinnen.

Djup och bakgrund: Buddhistmunk framför träd

Den orientaliska synvinkeln menar att denna dimension inkluderar vårt vanliga beteende. Detta är hur vi tenderar att visa oss själva för världen. Våra rutiner och hur vi dagligen förhåller oss till andra. Formernas värld är ett bedrägeri eftersom den bara tillåter oss att se ytan. I väst ses fysisk perception som den primära kunskapsnivån. Det leder oss enkelt till felaktigheter.

Djup – en gråzon

Enligt den asiatiska filosofin motsvarar djupet ett område inom oss där våra omedvetna tankar ligger. I synnerhet är det där problematiska aspekter av oss själva, som komplex och fobier, finns. Det motsvarar det vi kallar det förmedvetna i väst. Det vill säga, det är allt vi intuitivt känner till, dock känner vi inte till det medvetet. Till exempel ett namn som vi inte direkt kan komma ihåg, men som finns där om vi bara ger minnet en stund på sig att finna det.

Asiatisk visdom säger att djupet har mycket täta vibrationer. Dessa har återverkningar på hur vi uppfattar oss själva och hur vi förhåller oss till andra. De styr mycket av vårt beteende. Större delen av vår rädsla, våra bekymmer och våra svagheter finns där. Vi kan endast överskrida detta genom självkännedom.

Bakgrund – den okända världen

Fokuset inom östlig filosofi är på att bakgrunden är den mest djupa och okända regionen hos alla människor. Ändå är det där som det bor både en mörk och en ljus kraft. Alla laster och defekter finns i den mörka zonen. De största dygderna hos varje människa finns i den ljusa zonen.

Djup och bakgrund: En man ser på en soluppgång

I bakgrunden kan du därför hitta de mest djupgående orsakerna till alla dina beteendemönster. Bristerna är de krafter som begränsar din tillväxt. De fungerar som en dold energi som gör att du agerar destruktivt. De kan uppstå utan att du någonsin förstår varför eller hur.

Å andra sidan är dygderna de som dyker upp under de mest extrema perioderna i livet. De blir bevis på vår storhet. Bakgrund som begrepp motsvarar det som västerländska tänkare betecknar som det “omedvetna”.

Djup och bakgrund – det medvetna sinnet

Inom detta perspektiv menar man att när du kan skapa harmoni i ditt liv så framträder ett högre medvetande. Detta kan även uppnås genom föreningen av djup och bakgrund. Det är frukten av självkännedomen. Det tillåter mänsklighetens högsta värderingar att nå sin fulla bredd. Det motsvarar livets högsta prestation. I förlängningen leder det till lycka.

Djup och bakgrund är två medvetenhetsnivåer som vi ständigt rör oss emellan. När de bringas i harmoni utvecklar detta många värdefulla saker. Dessa är bland annat kärlek, uppriktighet, empati, mod, ödmjukhet, andlighet och broder- och systerlikhet. Sammanfattningsvis allting som innehar ett konstruktivt värde. Både för dig själv och för andra.

Ett sinne i kosmos

Det är intressant att se hur östliga filosofier lägger stort värde på förmedveten och omedveten visdom. Det vill säga det som ligger i djup och bakgrund. Det är inte en felsäker metod som leder till sanning och välbefinnande. Det är snarare ett förnuft som kan bli tillämpat på allt man lär sig. Detta förblir latent i de gråa och mörka zonerna inom oss.

Avslutningsvis, i öst lägger man också stort värde på en av de maximer som grundade den västerländska kulturen: ”känn dig själv”. De olika världarnas filosofier är åtskilda av stora avstånd och dissonans i tid. Men det finns helt klart många aspekter där slutsatserna är desamma.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.