De globala målen för hållbar utveckling från FN

Målen för hållbar utveckling är ett FN-initiativ som syftar till att omvandla världen under de kommande tio åren.
De globala målen för hållbar utveckling från FN
Laura Gómez Domínguez

Skriven och verifierad av pedagogen Laura Gómez Domínguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I juli 2015 nådde FN:s medlemsländer ett slutligt avtal angående de globala målen för hållbar utveckling. Därmed åtog de sig att jobba för att garantera att människor över hela världen ska få leva bättre liv utan att skada planeten.

För hållbar utveckling föreslogs 17 olika mål med sammanlagt 169 punkter för att förändra världen. De deltagande nationalstaterna kommer att arbeta för att uppnå målen för hållbar utveckling fram till år 2030.

Att hålla händer för målen för hållbar utveckling

De 17 målen för hållbar utveckling är följande:

 1. Ingen fattigdom. Få ett slut på fattigdomen i alla dess former överallt.
 2. Ingen hunger. Få ett slut på hungern, uppnå livsmedelssäkerhet och förbättrad näring, och främja hållbart jordbruk.
 3. God hälsa och välbefinnande. Säkerställ hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 4. God utbildning för alla. Säkerställ inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja möjligheter till livslångt lärande för alla.
 5. Jämställdhet. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnor och flickors självbestämmande.
 6. Rent vatten och hygien. Säkerställ tillgänglighet och hållbar hantering av vatten och sanitet för alla.
 7. Hållbar energi för alla. Säkerställ tillgången till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Främja en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar alla samt se till att alla människor har ett arbete med goda arbetsvillkor.
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Bygg motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.
 10. Minskad ojämlikhet. Minska ojämlikheten inom samhällen och mellan länder.
 11. Hållbara städer och samhällen. Gör städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Hållbar konsumtion och produktion. Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Bekämpa klimatförändringarna. Vidta snabba åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.
 14. Hav och marina resurser. Bevara och hållbart använda sjöar, hav och marina resurser för hållbar utveckling.
 15. Ekosystem och biologisk mångfald. Skydda, återställ och främja hållbar användning av landekosystem och skogsskötsel, bekämpa ökenspridningen och stoppa och vänd nedbrytningen av mark samt stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.
 16. Fredliga och inkluderande samhällen. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, säkerställ rättvisa för alla och bygg effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Genomförande och globalt partnerskap. Stärk implementeringsmedel och återuppliva det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Vad innebär hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är det som förbättrar levnadsvillkoren i nuet utan att kompromissa med kommande generationers resurser. Ohållbar utveckling är när vi använder alla våra resurser nu och lämnar kommande generationer med lite, eller ingenting.

För att garantera en hållbar utveckling måste vi alla arbeta tillsammans för att genomföra dessa storskaliga förändringar. Utan samarbete kommer vi aldrig att bli ett rättvisare och jämlikare samhälle. Vi måste också vidta positiva åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling, som respektera andra och planeten vi bor på.

UNESCO och målen för hållbar utveckling

UNESCO är FN:s utbildnings-, vetenskapliga och kulturella organisation. De bidrar till genomförandet av målen för hållbar utveckling genom sitt arbete inom utbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap, kultur, kommunikation och information.

En sektor av UNESCO ägnas åt utbildningsfrågor. Detta eftersom utbildning en viktig mänsklig rättighet och grunden för att främja en mer fredlig och hållbar värld.

UNESCO tillhandahåller globalt och regionalt ledarskap. Därmed stärker de nationella utbildningssystem och svarar på de globala utmaningarna i vår tid genom målinriktad utbildning.

Vad är FN?

FN är historiens största politiska, ekonomiska och sociala organisation. Den skapades 1945, och nästan alla nationer i världen är medlem. Därmed finns det idag 193 medlemsländer i FN.

FN har som ansvarsområde att upprätthålla fred och säkerhet i världen. Därmed försöker de hjälpa till med att lösa problem som påverkar oss alla, främja mänskliga rättigheter och ge stöd till länder så att alla kan arbeta mot dessa mål tillsammans.

Förenta Nationernas Flagga

Vad innebär mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter innebär varje människas inneboende rättigheter, oavsett nationalitet, bosättningsland, kön, ursprungsland, etnicitet, färg, religion, språk eller något annat villkor.

Vi har alla samma mänskliga rättigheter, utan undantag. Alltså är dessa rättigheter är relaterade till varandra, beroende av varandra och odelbara.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna var en viktig milstolpe i historien om kampen för mänskliga rättigheter. Representanter från alla regioner i världen, med olika kulturell och juridisk bakgrund, fick hjälpa till att utarbeta förklaringen. Den antogs av FN:s generalförsamling och etablerar de grundläggande mänskliga rättigheterna som bör skyddas över hela världen. Den har översatts till fler än 500 språk.

Vad innebär utbildning för hållbar utveckling?

Utbildning för hållbar utveckling (ESD) försöker maximera människors potential för kunskap, kritiskt tänkande och ett globalt perspektiv. Alltså är det baserat på vardagens verklighet och kämpar mot ojämlikhetssituationer genom att främja positiv och hållbar social förändring. Tänk globalt, agera lokalt!

Denna utbildning samlar olika delar som utgör dess teoretiska grund: social transformation, interkulturalitet, hållbara utvecklingsmål, kön, jämlikhet, social rättvisa, solidaritet, kvinnors rättigheter mm. Poängen med allt detta att försöka gå mot ett globalt medborgarskap, global rättvisa och uppnåendet av mänskliga rättigheter för alla.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.