Den mänskliga själen, enligt vetenskapen

Vetenskapen kommer närmare och närmare till att förklara existensen av den mänskliga själen. Detta är en fascinerande utmaning, eftersom människan har undrat över den sedan tidernas begynnelse.
Den mänskliga själen, enligt vetenskapen
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Den mänskliga själen har förblivit ett mysterium under lång tid, och det finns många hypoteser angående den. Faktum är att de olika akademiska disciplinerna kontinuerligt försöker svara på just denna fråga, eller angående huruvida den överhuvudtaget existerar. Dagens artikel kommer att diskutera vad det vetenskapliga området har att säga om allt detta.

Vi ska ta dig på en rundtur inom det vetenskapliga paradigmet, traditionerna och de aktuella utmaningarna. Dessutom ska du få lära dig lite grann om Robert Lanzas fascinerande teori angående biocentrism.

Med detta kommer vi att ta dig bortom det andliga. Som du nog känner till så nämner de flesta religionerna existensen av en själ. Vad är vetenskapens inställning angående själen? Hur hanterar den för närvarande detta paradigm? Fortsätt läsa för att ta reda på mer.

Finns det överhuvudtaget något sådant som en mänsklig själ?

Idén om existensen av en mänsklig själ är relaterad till övertygelser om livet efter döden. Denna idé om en själ är kopplad till övertygelsen om evigt liv. Dessutom tror många människor också att själen är vägledande genom vilken en person tänker och känner, samt att den fungerar oberoende av kroppen.

Visst varierar uppfattningen om själen beroende på det sammanhang, den religion och den disciplin som behandlar ämnet. Den har främst varit religiöst hanterad genom historien eftersom dessa institutioner anses hantera den andliga dimensionen. De har tagit på sig att förklara dess existens.

Religioner argumenterar för uppfattningen om den mänskliga själen, oberoende av dess koppling till det andliga, genom att dra slutsatsen att bevisen för dess existens finns bland mysterierna förknippade med födelse, död, medvetandetillstånd, minne och fantasi. Således menar de att själen är som en slags vital kraft, en impuls.

Det vetenskapliga paradigmet för den mänskliga själen

Enligt filosofen och vetenskapshistorikern Thomas Kuhn är ett vetenskapligt paradigm en uppsättning universellt erkända åskådningar av samma typ. Paradigmer blir föremål för kritik, och skapar samtidigt modeller med problem och lösningar inom vetenskapen.

Det nuvarande vetenskapliga paradigmet erkänner vanligtvis inte den andliga dimensionen. Snarare vill det bevisa det att det inte finns något behov av en själ. Faktum är att det tenderar att förklara livet genom ekvationer angående aktiviteten hos kol och aktiviteten hos proteiner etc.

Å ena sidan ger religioner svaret på själens existens ur en andlig synvinkel. De associerar den med det transcendenta och okroppsliga. Å andra sidan associerar vetenskapen den med materien, i det fall den överhuvudtaget ger den uppmärksamhet. Med andra ord, den senare förstår själen som sinnlig. Vetenskapen reducerar även själen till begreppen kognition och medvetande, åtminstone ur en poetisk synvinkel.

En upplyst person

Utmanande aktuella vetenskapliga teorier om den mänskliga själen

Neurovetenskapen har gjort stora framsteg när det gäller att förklara det mänskliga nervsystemets funktion och att försöka förklara orsaken till subjektiva upplevelser. De är dock fortfarande ett mysterium. Således är problemet med huruvida den mänskliga själen existerar eller inte relaterat till förståelsen av själva jagets natur.

För närvarande finns det olika teorier som börjat utmana det vetenskapliga paradigmet, särskilt då den fysikalisk-kemiska. Biocentrism är ett exempel på detta. Den kretsar kring svåra frågor angående människans natur. Till exempel frågar den om det finns något sådant som en själ, eller om det finns något bortom tiden.

Detta nya perspektiv på varandet, på kosmos och på verkligheten, anser att livet går utöver att bestå av endast atomer och partiklar. Det skulle förklara saker som kvantsammanflätning och osäkerhetsprincipen. Faktum är att vissa författare påpekar att kvantmekanikens underligheter förekommer världen över i mänsklig skala. Åtminstone enligt Gerlich och hans team, som författat till artikeln ”Quantum interference of large organic molecules”.

Robert Lanza, en amerikansk forskare, var den första att föreslå teorin om biocentrism. Enligt denna teori anser han att liv och biologi är väsentliga för varandet, verkligheten och kosmos. Han påstår att det i själva verket är medvetandet som skapar universum och inte tvärtom. Således bortser han inte från det fysikalisk-kemiska synsättet på förklaringen av varandet, men han ger den biologiska mer vikt.

Slutsats

Idén är att sinnesverktygen är direkt kopplade till existensen på andra vetenskapliga plan. Detta är en utmaning som tar människan vidare från den klassiska intuitionen och antyder att en del av sinnet eller den mänskliga själen är odödlig och existerar utanför dessa kategorier.

Kort sagt, vissa vetenskapsområden erkänner existensen av den mänskliga själen, antingen för att de associerar den med en poetisk synvinkel eller för att de reducerar den till kognition. Andra fortsätter med det idag traditionella perspektivet av att förneka själen, medan ytterligare andra aktuella teorier precis har börjat behandla dess existens. Allt beror på nya upptäckter som menar att naturen är kopplad till tid och rum.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.