Illusorisk korrelation - vad är det?

Vad är illusorisk korrelation? Hur påverkar denna kognitiva bias ditt dagliga liv? Läs vidare så får du svaret!
Illusorisk korrelation - vad är det?

Senaste uppdateringen: 05 maj, 2021

Illusorisk korrelation innebär att du uppfattar att det finns ett samband mellan två variabler i din omgivning, oavsett huruvida ett sådant samband verkligen föreligger. Det är ett fenomen som bygger på hjärnans sätt att bearbeta information för att kunna fungera i en given miljö.

Men din tolkning av det som sker runt omkring dig stämmer inte alltid helt överens med verkligheten. Följden blir att du kan göra antaganden som uteslutande grundar sig på dina egna erfarenheter. Ett perfekt exempel på illusorisk korrelation är sådant som föder stereotyper och fördomar gentemot vissa folkgrupper.

Illusorisk korrelation kan göra att vi felbedömer andra människor

Vad är illusorisk korrelation?

Som vi nämnde ovan betyder illusorisk korrelation att man tycker sig märka en koppling mellan två element vilken inte nödvändigtvis existerar. Det är en konfirmeringsbias där en individs erfarenheter får denne att utgå från att de båda elementen hänger samman med varandra, även om så inte behöver vara fallet.

Dessutom är det inte alltid en direkt personlig erfarenhet som får dig att göra vissa associationer. Med andra ord finns det kulturella och samhälleliga övertygelser som stödjer dessa biaser, även då du inte har någon direkt erfarenhet av elementen i fråga.

Ett par exempel är när man förmodar att människor med tatueringar och piercingar är farliga eller att personer iklädda uniformer är välutbildade och lydiga.

Vad kännetecknar illusorisk korrelation?

Illusorisk korrelation får dig ofta att blint följa dina kognitiva biaser. Sålunda tror du fullt och fast att det finns en samverkan mellan två faktorer som inte har något att göra med varandra. Enkelt uttryckt resulterar illusorisk korrelation i en simplifiering av vissa mentala processer, vilket får dig att agera utifrån dina direkta eller indirekta erfarenheter.

På samma sätt beter sig somliga grupper i samhället utifrån förenklade tankeprocesser. Vi handlar på grundval av den information vi har tillgång till. Illusorisk korrelation kan alltså sägas vara en mental genväg som förenklar förhållandet mellan två eller fler variabler.

Illusorisk korrelation och socialpsykologi

Samhället speglar vissa typer av uppfattningar, beteenden och attityder. Vårt beteende varierar beroende på vem vi umgås med och vi känner oss mest hemma i våra egna samhällsgrupper.

Följaktligen är illusorisk korrelation något som påverkar vår känsla av att tillhöra bestämda samhällsgrupper, vilket ibland gör att klyftorna ökar mellan grupperna. Detta förklarar varför ett visst tänkande kan stärka grupperna vi identifierar oss med. Vårt sinne söker av naturen efter det som på ett positivt sätt urskiljer vår egen grupp från andra.

Några exempel ur det verkliga livet

Här är några specifika exempel på denna bias:

  • Tanken att det finns en koppling mellan tatuerade människor och brottslingar.
  • Antagandet att låginkomsttagare är obildade.
  • Tron att människor av en annan ras eller etnisk bakgrund är farliga.
  • Förmodan att människor som klär sig väl och är fysiskt attraktiva är välutbildade och rika.

Illusorisk korrelation i andra sammanhang

Illusorisk korrelation är inte något som bara är relevant med avseende på samhällsgrupper. Om du har upplevt något en gång leder illusorisk korrelation till att du tror att exakt samma sak kommer att ske igen. Här är några andra konkreta exempel:

Amuletter

Låt oss säga att en person har drabbats av flera olyckliga händelser i rad. Personen i fråga får höra att vissa amuletter kan avlägsna “dålig energi”. Efter att ha skaffat sig en sådan amulett konstaterar personen att den bringar “bättre lycka”.

Därför börjar denna person att associera användningen av amuletter med befrielsen från dålig energi. Även om personen har haft negativa erfarenheter under tiden han använt amuletten kommer han förmodligen att fortsätta att bära den.

Horoskop

Att läsa horoskop är också något som inverkar på människors verklighetsuppfattning. Med andra ord har personer som läser horoskop en benägenhet att tro på de karaktärsbeskrivningar som ges av dem, för i regel gäller dessa för folk i allmänhet. Därigenom fokuserar de på detaljer som de har lättast att känna igen sig i, medan de struntar i de beskrivningar som inte passar in på dem.

Människor som läser sina horoskop faller ofta offer för illusorisk korrelation

Tur

På ett liknande sätt är tursamhet ett annat fenomen som ofta faller under illusorisk korrelation. Personer som t.ex. alltid går på arbetsintervjuer iklädda “tursockor” tillskriver ofta sina lyckade intervjuer till dessa sockor.

Vidare förknippar människor otur med vissa kläder, personer och föremål. Illusorisk korrelation ger oss en intressant inblick i hur vi förhåller oss till föremål och människor beroende på våra tidigare erfarenheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mullen, B. y Johnson, C. (1990), Distinctiveness-based illusory correlations and stereotyping: A meta-analytic integration. British Journal of Social Psychology 29, 11-28.

  • Tversky, A. y Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. Cognitive Psychology, 5, 207-232.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.