Social identitet: varför vi vill tillhöra något

Social identitet: varför vi vill tillhöra något
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Social identitet är den grad till vilken vi identifierar oss och känner samhörighet med en viss grupp. Det är ett mått av hur viktig en grupp är för oss. Ju mer vi identifierar oss med gruppen, ju mer kommer gruppen att definieras av vår personlighet. Normerna och värderingarna hos gruppen delas vanligtvis av alla dess medlemmar. Och ju viktigare gruppens medlemmar anser sig själv vara, desto mer kommer de respektera varandra och sig själva.

Men är social identitet lika enkelt och hur viktig är en grupp för oss? Nej, social identitet handlar inte bara om hur viktig gruppen är och att man bör hålla sig till dess normer och värderingar. Den sociala identiteten i en grupp är en sammanslagning av olika delar. Den sociala identiteten utgörs av två faktorer på gruppnivå och fem på en individuell nivå.

Självinvestering i social identitet

Som tidigare nämnt har den sociala identiteten två komponenter på gruppnivå: självinvestering och självdefinition. Självinvestering innebär att man känner att man tillhör en grupp. Känslan av att man är en del av något större och de positiva känslor som detta för med sig.

För vissa personer är det väldigt viktigt att känna att han eller hon tillhör en grupp. Det är en känsla som gör att personen uppnår ett större välmående. Exempelvis: min grupp är bäst, medlemmarna är jättebra, vi är involverade i riktigt viktiga saker…

Män med gula t-shirts.

Självinvestering utgörs av tre individuella komponenter. Dessa är belåtenhet, solidaritet och centralitet. Belåtenhet reflekteras i de positiva känslorna mot gruppen och mot att vara en del av den.

En person som anser sig själv vara fransk, och en del av Frankrike, kommer vara glad för att vara fransk. Han kommer också att förneka de negativa aspekter som andra säger hör ihop med att vara fransk.

Solidaritet i en grupp

Solidaritet är din psykologiska länk med de andra medlemmarna i gruppen och ert åtagande. De personer som identifierar sig mest med en grupp kommer vara villiga att göra saker för resten av gruppmedlemmarna.

En person som känner sig starkt identifierad med en religion kommer göra nästan allt för de personer som har samma religion. Det kan dock vara svårare för en person att göra samma sak med personer som har en annan religion. Solidaritet implicerar ett åtagande för gruppen och dess medlemmar.

Centralitet gör gruppmedlemmarna känsliga för grupproblem, oavsett om de uppstår inom gruppen eller i relation till andra grupper. Då gruppen känner sig hotad och centralitet är viktigt för medlemmarna så kommer de att bekämpa hotet.

Centralitet består av att man sätter gruppen framför individens behov. Ett amatörlag i fotboll kan exempelvis lägga mycket av resten av sina liv på hyllan för att ägna sig åt laget.

Munkar som mediterar.

Självdefinitionen av social identitet

Å andra sidan så handlar självdefinition om hur gruppen definierar sig själv. Graden av hur mycket gruppmedlemmarna anser att de känner igen sig hos gruppen är en stor del av självdefinitionen.

Gruppmedlemmarna tenderar därför att påminna om varandra på olika sätt. De individuella komponenterna hos självdefinitionen är själv-stereotyper och homogenitet. Självstereotyper är då gruppmedlemmar uppfattar sig själva som medlemmar av gruppen. Genom att göra detta tenderar de också att anta de stereotyper som kännetecknar gruppen.

Gruppmedlemmarna uppfattas vanligtvis som lika av de flesta medlemmar i gruppen. De känner också att de delar ett gemensamt öde med gruppen. De känner sig därför som en del av gruppens framgångar och misstag.

Den uppfattade homogeniteten inom gruppen är associerad med en önskan att bibehålla en positiv och distinkt karaktär för gruppen. Medlemmarna tror ofta att deras grupp har mycket gemensamt och att alla medlemmarna är lika. De ser oftast större homogenitet inom gruppen än det egentligen finns.

Folk som identifierar sig mycket med sin grupp tenderar därför att stöta bort medlemmar av andra grupper. Anledningen till detta är att de anser att de är för annorlunda. Faktum är att medlemmar av extrema grupper, som neo-nazister kommer försöka skilja sig så mycket som möjligt från andra grupper, som exempelvis skinheads, även om de kan vara likartade.

Fötter och händer på gräs.

Diversitet inom social identitet

Dessa identitetskomponenter spelar en roll när det gäller hur folk hittar sin identitet inom grupper. Vissa betonar gruppens homogenitet och försöker skilja sig från andra grupper. Men andra faktorer fokuserar på solidaritet med de andra gruppmedlemmarna eller ser centralitet som det viktigaste.

Ett praktiskt exempel kan man hitta i debatten i Spanien rörande Kataloniens självständighet. Å ena sidan finns det personer som identifierar sig själva som spanjorer och katalaner. Å andra sidan finns det personer som identifierar sig med en av dessa två sociala grupper.

Men detta identifieringssätt är inte samma för alla. Vissa identifierar sig med katalanernas centralitet och upplever Spanien som ett hot. Andra kommer dok att försöka imitera de mest representativa medlemmarna av sin egen grupp och därmed göra en stereotyp av sig själva.

Dessa skillnader när det gäller social identitet kommer göra varje persons identitet annorlunda och därmed lägga större vikt vid vissa aspekter av gruppen istället för andra. Personer som tillhör flera överlappande grupper som Spanien och Katalonien kan därför ha olika sätt att identifiera sig med var och en av grupperna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.