Känner du någon med paranoid personlighetsstörning?

Känner du någon med paranoid personlighetsstörning?

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Det viktigaste kännetecknet för paranoid personlighetsstörning är en allmän misstro gentemot andra. Andra människor antas ha onda avsikter. Det psykologiska mönstret befästs vanligen i vuxen ålder, men tecken kan ibland observeras även tidigare. Människor som lider av denna störning misstänker att de blir utnyttjade, skadade eller bedragna av andra, även om inget bekräftar dessa misstankar.

Människor med paranoid personlighetsstörning tror att omgivningen smider ränker mot dem, utan att ha något som helst bevis för detta. De befarar också att de när som helst ska bli attackerade utan anledning. Därför antar de ofta en defensiv hållning.

Världen är en fientlig plats och jag måste skydda mig

Människor som lider av denna störning inbillar sig ofta att andra tillfogat dem allvarliga och ohjälpliga skador, även det inte finns några bevis på någon skada eller på att skadan var avsiktlig. De hyser ogrundade tvivel på vänners och bekantas lojalitet. De ser världen som en otrygg och hotfull plats.

De som har paranoid personlighetsstörning skärskådar näras och käras handlingar i syfte att finna fientliga avsikter. Minsta misstanke om övertramp vad gäller ärlighet eller lojalitet ser de som bekräftelse på att de har rätt. Vi är alla subjektiva när vi fokuserar på vissa aspekter som stöd för vår verklighetsuppfattning. Men för människor med paranoid personlighetsstörning är denna subjektivitet mer påtaglig.

De med paranoid personlighetsstörning har svårt med relationer

En sådan person blir förvånad när en vän visar prov på lojalitet och har därför svårt att lita på att vännen är ärlig. Skulle personen råka i svårigheter räknar han med att familj och vänner ska kritisera eller nonchalera honom. Och om han får hjälp utgår han från att den som hjälper har baktankar.

“Mest utmärkande för paranoid personlighetsstörning är ett mönster av allmän misstro gentemot andra.”

Personer med paranoid personlighetsstörning har svårt med relationer

Individer med paranoid personlighetsstörning har svårt att tro på och vårda intima relationer, för de befarar att all information som de delar kan användas mot dem. De kan vägra att besvara personliga frågor under förevändning att det inte angår någon annan. De tolkar in dolda budskap som är nedsättande och hotfulla i de mest oskyldiga kommentarer.

Personer med denna störning kan t.ex. misstolka ett affärsbiträdes oskyldiga misstag som ett försök till fiffel. De kan också uppfatta en lustig kommentar från en kollega som ett personangrepp. Dessutom feltolkar de ofta beröm, och om någon erbjuder dem hjälp misstyder de ofta detta som en kritik av deras sätt att gå tillväga. Ibland misstänker de också att de erbjuds hjälp för att andra betvivlar deras förmåga.

Behandla mig väl annars får du betala dyrt

Människor med paranoid personlighetsstörning är lättstötta och har svårt att förlåta oförrätter och förakt som de anser sig ha blivit utsatta för. Den minsta “snorkighet” kan göra dem mycket aggressiva. Och det kan ta dem lång tid att släppa ilskan och fientligheten.

Då de ständigt är på vakt efter andra människors onda uppsåt, upplever de ofta att deras karaktär och anseende ifrågasätts eller att de blir undergrävda på något vis. Det går snabbt till motangrepp och reagerar häftigt mot förolämpningar. De kan vara sjukligt svartsjuka och misstänker ofta att deras partner är otrogen mot dem, även om de inte finns något som tyder på detta.

De 7 huvudsymtomen vid paranoid personlighetsstörning

Som du förstår är individer med paranoid personlighetsstörning vanligen mycket svåra att umgås med och det uppstår ofta problem i deras relationer. Denna störning karakteriseras av många symtom och följder. Här är de viktigaste:

  • Ogrundade misstankar om att andra utnyttjar eller skadar dem. De upplever även ofta att andra sviker dem.
  • Obefogade tvivel om vänners och kollegers lojalitet och tillförlitlighet.
  • Misstro mot andra som förklaras av en grundlös rädsla att information som delas kommer att användas mot dem på ett uppsåtligt sätt.
  • Uppfattningen att oskyldiga kommentarer som yttras utan onda avsikter ska förstås som hot och nedsättande anmärkningar.
  • Oförmåga att förlåta förmenta förolämpningar, brott och tillrättavisningar.
  • Övertygelsen att andra kritiserar deras karaktär och hederlighet. De har en benägenhet att reagera snabbt och ilsket eller att gå till motattack.
  • Ihållande och ogrundad misstanke att deras partner eller maka/make är otrogen.
Misstro och fientlighet är de främsta kännetecknen för paranoid personlighetsstörning

Misstro och fientlighet som främsta kännetecken

Den överdrivna misstro och fientlighet som utmärker människor med paranoid personlighetsstörning innebär att de ofta grälar ohämmat om allt. Detta kan yttra sig antingen i oupphörliga klagomål eller i en  fientlig attityd. Eftersom de är överdrivet vaksamma mot eventuella hot, agerar de ofta försiktigt och på ett hemlighetsfullt och illvilligt sätt.

Dessa personer kan förefalla kyliga, känslolösa och grymma. Deras stridslystenhet och misstro provocerar ofta andra att gå till motangrepp, varvid de får bekräftelse för sina misstankar, som alltså blir självuppfyllande profetior.

Människor med paranoid personlighetsstörning har ofta följande tankar: “De försöker lura mig”, “De kommer svika mig”, “De driver med mig”.

När inte allt går att kontrollera

Eftersom människor med paranoid personlighetsstörning misstror andra har de ett omåttligt behov av att reda sig själva. Detta ger dem en stark känsla av självständighet. De känner även ett tvång att i hög grad kontrollera sin omgivning. De har tendens att vara omedgörliga, har problem med att samarbeta med andra och är överdrivet kritiska gentemot andra. De har däremot svårt att acceptera kritik riktade mot dem själva.

Det är alla andras fel, inte mitt

De som lider av paranoid personlighetsstörning skyller ofta sina problem på andra. Eftersom de snabbt går till attack mot vad de uppfattar som hot mot dem, blir de lätt indragna i juridiska tvister. De skyller ofta på andra genom att tillskriva dem onda avsikter. Denna attityd avslöjar egentligen en projicering av deras egen rädsla på andra.

De som lider av paranoid personlighetsstörning skyller ofta sina problem på andra

Maktfantasier hos personer med paranoid personlighetsstörning

Människor med paranoid personlighetsstörning har ofta storslagna, men orealistiska och outtalade fantasier. Dessa fantasier avser ofta makt och prestige. De har tendens att skapa negativa stereotyper av andra, särskilt när det gäller andra etniska grupper.

De attraheras av enkelspåriga världsåskådningar. Detta betyder att de ogillar tvetydiga situationer och undviker att utsätta sig för risker. De kan lätt uppfattas som fanatiker. De ansluter sig gärna till sekter och grupper med samma paranoida trossystem.

Individer med paranoid personlighetsstörning är mycket misstroende gentemot andra. De ser ont uppsåt i andra människors handlingar och skyller alla motgångar på dem. De är aktsamma och övervakar oavbrutet omgivningen för att kunna avvärja eventuella angrepp eller hot.

Dessa människor har det svårt och behöver all hjälp de kan få. Föreställ dig själv hur du skulle känna dig om du hela tiden oroade dig för att folk omkring dig försökte göra dig illa.

Bibliografi:

Grossman, Seth & Millon, Carrie & Meagher, Sarah & Ramnath, Rowena (2001). Personality disorders in the modern life. Första upplagan, andra upplagan 2006. Barcelona. Utgiven av Masson & Elsevier.

American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5), Femte upplagan. Madrid: Editorial Medica Panamericana.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.