Need for Closure Scale: skalan som mäter vårt behov av visshet

Det kognitiva behovet av avslut ("closure") syftar på vissa människors akuta önskan att genast få svar på och klarighet i allt som rör deras liv.
Need for Closure Scale: skalan som mäter vårt behov av visshet
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Under loppet av ditt liv kommer du att konfronteras med ovisshet. Det gör alla. Saker och ting kommer att dyka upp som du inte kunnat förutse, liksom omständigheter där dina tidigare erfarenheter är till liten eller obetydlig nytta. Alla reagerar emellertid inte likadant på ovisshet. Medan somliga personer känner sig relativt väl till mods i den här typen av kognitivt limbo, finns det andra som så snart som möjligt önskar återfå fast fotfäste. Detta varierande behov av visshet, eller avslut (“closure”) är just vad man mäter med hjälp av den s.k. “Need for Closure Scale”, NFCS.

Om du iakttar människorna i din omgivning märker du att en del har svårt att fatta beslut, att blicka framåt eller att ställa sig bakom en åsikt. Du kommer också att stöta på människor som har en stark förkärlek för ordning, rutin och konkreta idéer.

Idag ska vi tala om NFCS för att hjälpa dig att fastställa vilken kategori du tillhör. Läs vidare om detta intresserar dig!

Personer med stort behov av visshet försöker hitta snabba svar

Hur yttrar sig vårt behov av visshet och kognitiva avslut?

Begreppet syftar på impulsen att försöka finna och hålla fast vid ett definitivt svar på ett problem eller en händelse. Den härrör från en motvilja mot förvirring, ovisshet eller tvetydighet.

Även om yttre omständigheter kan inverka på våra reaktioner har vi alla en benägenhet att hamna vid en viss punkt på denna stabilitetsskala.

Detta behov av visshet/avslut tar sig uttryck i två olika tendenser:

 • Tendensen till skyndsamhet. Denna hänför sig till behovet av att få ett omedelbart svar på en osäker situation. Till exempel: “När får jag veta om jag fått jobbet eller inte?” De som har en påtaglig tendens till skyndsamhet har en benägenhet att fatta mycket snabba beslut och kan uppleva oerhörd ångest när saker och ting inte är konkreta.
 • Tendensen till beständighet. Detta är en stark vilja att bibehålla och befästa det kognitiva avslut du lyckats åstadkomma. Du vill att svaren ska förbli hållbara och sanna och du försöker kringgå information som skulle kunna rucka på denna hållbarhet.

NFCS – hur testet är uppbyggt

NFCS är ett instrument som gör det möjligt att mäta var du befinner dig på spektrumet. Det ursprungliga testet innefattar 42 påståenden. Men här ska vi presentera en kortfattad version. Skalan består av 14 påståenden som du ska tilldela ett poängvärde mellan 1 (jag instämmer inte alls) och 6 (jag instämmer helt), beroende på vilket som bäst beskriver dig.

Påståenden som ingår i NFCS – testet för behov av visshet

 • I osäkra situationer föredrar jag att fatta omedelbara beslut, oavsett hur de ser ut.
 • När jag ställs inför olika alternativ, som alla skulle kunna vara gångbara, väljer jag snabbt ett utan att tveka.
 • När jag måste fatta ett beslut gör jag helst detta med stöd av första tillgängliga lösning, istället för att noggrant överväga vilket beslut jag bör ta.
 • Jag känner mig mycket illa till mods när saker omkring mig inte är på sin plats.
 • Jag undviker i allmänhet att delta i diskussioner som rör tvetydiga och kontroversiella ämnen.
 • När jag måste ta itu med ett problem funderar jag inte mycket över det. Jag bestämmer mig utan att tvivla på mig själv.
 • När jag behöver lösa ett problem brukar jag inte slösa tid med att begrunda olika perspektiv.
 • Jag föredrar att vara tillsammans med människor som har samma tankar som jag och som gillar och ogillar samma saker som jag.
 • I allmänhet söker jag inte efter alternativa lösningar till ett problem som jag redan har en tillgänglig lösning till.
 • Jag känner olust när jag inte finner ett snabbt svar på ett problem som jag brottas med.
 • Det är alltid bättre att komma på någon form av lösning till ett problem än att leva i ovisshet.
 • Jag föredrar aktiviteter där det tydligt framgår vad som behöver göras och hur det ska gå till.
 • När jag väl funnit en lösning till ett problem tycker jag att det är meningslöst att slösa tid på att fundera över andra tänkbara lösningar.
 • Jag tycker bättre om saker jag är van vid än saker jag inte känner till och inte kan förutsäga.
När man har ett stort behov av visshet undviker man tvetydiga situationer

Tolkning av resultatet

För att få fram din slutpoäng lägger du bara ihop de värden du tilldelat de olika påståendena. Ditt poängtal bör ligga mellan 0 och 84. Ju högre poängsiffra desto större är ditt behov av visshet/kognitiva avslut. 

Detta är en aspekt som påverkar dig när du formulerar hypoteser och alternativ till olika situationer som uppkommer i ditt liv. Den har även betydelse för hur empatisk, tolerant och flexibel du är när det gäller att göra bedömningar och att fatta beslut.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Horcajo, J., Díaz, D., Gandarillas, B., & Briñol, P. (2011). Adaptación al castellano del Test de Necesidad de Cierre Cognitivo. Psicothema23(4), 864-870.
 • Luis, J., Cervone, N., Biglieri, J., & Quattrocchi, P. Propiedades psicométricas del Test revisado de Necesidad de cierre cognitivo (TR-NCC) en una muestra de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.