Psykodrama, konsten att återuppleva scenarier

Psykodrama är en form av psykoterapi skapad av Jacob Levy Moreno. Det går ut på att återuppleva scener.
Psykodrama, konsten att återuppleva scenarier
Miguel David Guevara

Skriven och verifierad av psykologen Miguel David Guevara.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

Psykodrama handlar om att återuppleva scenarier och vara “här och nu”. Detta är en av de mest kända maximerna inom humanistisk psykologi som syftar till att underlätta människors självuppfyllelse genom utveckling av deras potential. De kan bara uppnå detta när de släpper det förflutna och övervinner den typ av oroligt tänkande där framtiden bara är en möjlighet.

Som du kan se är psykodrama en av de grundläggande modellerna för den humanistiska inriktningen som använder “dramatisk” handling som ett sätt att vara närvarande och sedan använda kroppen, ord och handling för att återskapa scenarier. Tekniken för rollspel, familjerekonstruktion och till och med gestaltpsykoterapi baseras på den.

En kvinna som återupplever scenarier.

Att leva i nuet men existera i ett temporärt kontinuum

Även om människor ständigt projicerar sig in i framtiden medan de kommer ihåg sina förflutna jag, kan de i realiteten bara känna sig själva i nuet. Det förflutna är en rekonstruktion, en fabel som du berättar för dig själv för att tillfredsställa ditt ego. Framtiden i sin tur är ett uttryck för rädslor och önskningar.

Att stanna i nuet är ofta komplicerat eftersom du har lärt dig att utveckla en vision om din identitet baserat på dina och andras förväntningar. (Personen du tycker att du ska vara eller vad andra vill att du ska vara – enligt dig).

Nuet är ett tillstånd av medvetande, inte en tidsperiod som sådan, alltså är det grunden för att återuppleva scenarier

Människan som en dynamisk och föränderlig enhet kan inte leva i omedelbarhet av sin upplevelse. I själva verket måste vi kontinuerligt bearbeta och integrera vår historia och förutse vår framtid. Det är därför det är så svårt att stanna kvar i nuet. Bara att definiera nuet är i grunden en omöjlig uppgift.

Att stanna i nuet innebär att stoppa flödet av upplevelser, fokusera och centrera på en given upplevelse och de känslor och tankar som härrör från den. Du bör göra detta som en extern observatör som inte dömer eller utvärderar, utan som accepterar upplevelsen som den är. Det är just detta psykodrama handlar om.

Människor är medfödda skådespelare

Människor tänker i scenarier. Faktum är att det finns två grundläggande axlar, två koordinater som definierar varje scenario i ditt liv. Varje minne består av tid och rum. Kia Nobre, neuroforskare vid Oxford University, hävdar att “Vi tänker på tiden som något linjärt och förutsägbart, men det är snarare något som formar våra erfarenheter och det tillstånd vi befinner oss i som organismer”.

Som du kan se påverkar ditt tillstånd uppfattningen av tid och rum, och hur du konstruerar dina minnen ändrar din uppfattning om verkligheten. Således kan man säga att minnen ständigt förändrar vårt sätt att uppfatta världen. Därför kommer du ihåg scenarier och integrerar dem enligt manuskriptet i ditt eget liv.

Psykodrama fångar den process genom vilken du konstruerar din identitet (din förflutna och framtida) och som visar sig här och nu. Således är det möjligt att forma och förändra det som hindrar din personliga och sociala utveckling.

Nuet är tiden för förändring

Du kan varken ändra det förflutna eller nå framtiden eftersom du bara kan genomföra förändringar i nuet. Dessutom ligger psykodramas effektivitet i det faktum att det återger den naturliga processen genom vilken du uppfattar, bearbetar och tolkar verkligheten. Detta händer på ett enkelt och tillgängligt sätt för alla personer oavsett ålder, tillstånd eller kulturell bakgrund.

Psykodrama placerar personens mentala scenario i ett fysiskt scenario. Med andra ord, i ett utrymme där allt passar och är möjligt. Du kan dramatisera scener från det förflutna, rädslor och framtida fantasier, drömmar, längtan… Följaktligen händer allt i detta scenario. Här och nu, alltså stunden där du faktiskt genomför alla ändringar du behöver / vill göra.

Teatern av känslor och återupplevelse av scenarier

Emotionell hantering är viktigt för människors utveckling. Detta till den grad att neurologen Antonio Damasio till och med sa att “Hjärnan är en känsla och känner sinnets motivation”.

  • Framkallandet av minnen följer ett emotionellt mönster. Därför leder emotionell ton och intensitet ofta till att du länkar samman vissa scenarier, situationer och människor. Därifrån kan du konstruera emotionellt markerade kognitiva kartor.
  • När du tänker på minnet tar du också med dig kartor till sinnet, kluster (uppsättningar av information) som hjälper dig att fatta beslut. De döljer ofta attityder som du kanske inte är medveten om. Det är nästan som om du inte kan se skogen för alla träden.

När du dramatiserar och spelar en roll i en viss scen aktiverar du de intelligenser som nämnts av Gardner, inklusive kinestetisk kroppslig intelligens. Därför kan du nå en bredare medvetenhet som hjälper dig att observera dig själv utan fördomar så att du fritt kan vidta åtgärder.

En person som gömmer sig bakom en mask.

Att återuppleva scenarier – du kommer ifrån och lever genom dina band

Försök att komma ihåg ett viktigt scenario i ditt liv. Ett där du var ensam. Du kanske var tonåring och hade låst in dig på ditt rum. Kanske var det för endast några år sedan och du var tvungen att fatta ett viktigt beslut hemma. Det spelar ingen roll vad det är så länge det är relevant för dig. Anslut sedan till känslan i denna bild liksom den som får dig att komma ihåg bilden i denna stund.

Tillåt dig själv att svepas med av känslan i nuet och observera minnena som uppstår i ditt sinne. Det är troligt att viktiga människor från ditt liv kommer att vara i dem. Faktum är att det blir ganska svårt att inte tänka på dem, kanske till och med omöjligt.

Det beror på att du är frukten av dina band. Från dem utvecklar du en anknytningsstil som, enligt studier, kvarstår över tid och påverkar hur du älskar. De påverkar också dynamiken vid valet av partner, med psykopatologi hos ungdomar, självkänsla och många andra faktorer som är viktiga för din identitet.

Det blir lättare att kommunicera och anpassa sig positivt till miljön. Nästan till den grad att du kan se andra så som de är. Att kunna se dig själv som du är här och nu. Att kunna träffa andra människor utan vanföreställningar, fördomar eller projektioner, är också viktigt för en korrekt anpassning till verkligheten. Detta är en terapeutisk faktor inom psykodrama.

Slutsatser gällande fördelarna med att återuppleva scenarier

Psykodrama handlar om att återskapa och återuppleva scenarier från det förflutna. Det fungerar genom att du aktiverar olika typer av minnen och intelligens dynamiskt, intuitivt och interaktivt. Det hjälper dig på ett effektivt och direkt sätt. Både för att bli medveten om din situation och för att lösa eventuella konflikter och problem som blockerar din utveckling och hindrar ditt välbefinnande. Som du kan se gör det detta genom att återkontextualisera och omaktualisera dig själv i världen här och nu.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.