Vad är vitrockshypertoni vid blodtrycksmätning?

Vad är vitrockshypertoni vid blodtrycksmätning?
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vitrockshypertoni vid blodtrycksmätning är då en persons blodtryck är högre än normalt när det mäts i en klinisk miljö (exempelvis på läkarmottagningen).

När blodtrycket mäts utanför sjukhuset så kommer det dock återgå till sina normala nivåer.

Vitrockshypertoni har varit känt under många år, men det finns fortfarande vissa saker med det som är oklara. Låt oss först och främst titta på några huvudkoncept som kommer hjälpa oss att bättre förstå detta fenomen:

Vad är blodtryck?

Blodtrycket är den kraft som blodet utövar mot artärväggarna. Detta tryck är en fundamental del av blodomloppet och ger syre samt näring till alla organ i kroppen. Detta låter kroppen fungera som den ska.

Blodtrycket har två komponenter:

Mätning av blodtrycket.

Blodtryckets abnormiteter

Folk kan uppvisa följande abnormiteter eller dysfunktioner som är relaterade till blodflödet:

 • Hypertoni: En ökning av blodtrycket, antingen systoliskt eller diastoliskt. Hypertoni är, tillsammans med högt kolesterol och rökning, de främsta orsakerna till kardiovaskulära problem.
 • Hypotoni: En minskning av blodtrycket under normalvärdena. Personen tenderar att bli utmattad och lätt yr.

Vitrockshypertoni vid blodtrycksmätning

Som tidigare nämnt så uppstår vitrockseffekten vid hypertoni då vissa personer går till sjukhuset eller läkarmottagningen.

Man kan definiera detta tillstånd som en reaktion på en förväntad fara då personen befinner sig inför en läkare.

Denna situation är ganska komplex och är en respons på ett emotionellt stimuli rörande vad läkaren representerar. Det känns som ett hot.

Reaktionen består av en ökning av blodtrycket och hjärtslagen då läkaren börjar ta patientens blodtryck. Det är läkarens närvaro som orsakar detta.

Om personen som mäter blodtrycket är en vän, familjemedlem eller patienten själv så uppstår det dock en annan reaktion. Sjuksköterskor kan också orsaka denna reaktion, men det är mindre vanligt.

Var blodtrycket tas kommer som tidigare nämnt också att spela roll.

Vilka är kriterierna för att diagnostisera vitrockshypertoni vid mätning av hypertoni?

ESC (European Society of Cardiology) föreslår följande kriterier:

 • Blodtrycksmätningen ligger över 140/90 mmHh på kliniken under tre separata besök.
 • Minst två blodtrycksmätningar utanför kliniken som ligger under 140/90 mmHg.
 • Det saknas skador i specifika organ.
 • ABPM som har ett medelvärde som ligger under 135/85 mmHg. ABPM står för “Ambulatory Blood Pressure Monitoring”.

Vilka kännetecken har personer med vitrockshypertoni?

De patienter som kan drabbas av vitrockseffekten i detta läge tenderar att ha följande egenskaper:

 • Blodtrycksmätning vid kliniken som ligger mellan 140/90 mmHh och 159/99 mmHg.
 • Kvinna
 • Icke-rökare
 • Nyligen diagnostiserad hypertoni
 • Ingen vänster ventrikulär hypertrofi, vilket är då hjärtat förstoras och väggarna är tjocka. Det är oftast en konsekvens av själva hypertonin.
Kvinna som mår dåligt.

Vad orsakar vitrockshypertoni vid blodtrycksmätning?

Det är ännu ingen som klart har kunnat identifiera de mekanismer som kan förklara detta fenomen. Vi känner dock till vissa ledtrådar som vi nu kommer att förklara.

Ökat blodtryck vid kliniken p.g.a. en alert reaktion

Våra hjärtan slår alltid snabbare och blodtrycket ökar då vi upplever något som ett hot (stress).

Hos personer som drabbas av hypertoni p.g.a. vitrockshypertoni så är det den kliniska miljön som verkar som stimuli och som upplevs som hotfull.

Detta gör att personen upplever samma fysiska förändringar som vid en stressrespons. I detta fall så är det varken kolesterol eller någon annan fysisk orsak som ger upphov till hypertonin. Orsaken är istället själva stressen.

Så denna effekt är resultatet av en icke-konditionerad respons på en klinisk miljö, och inte själva läkaren i sig.

Vi vet att en konditionerad respons är en reflexiv respons vid ett visst stimuli. I psykologiska ordalag så kallar man detta ofta “betingning”.

Vad är en betingad eller ett konditionerad respons?

Ett berömt exempel på betingning är Pavlovs hundar.

En hund lärde sig att drägla då den fick ett onaturligt stimuli som inte vanligtvis har något att göra med mat: ljudet från en bjällra. Hunden fick denna respons eftersom den hade lärt sig att relatera bjällran till mat.

Kroppen uppvisar betingad respons efter ett betingat stimuli. Vid blodtrycksmätningen så är det betingade stimulit själva sjukhusmiljön.

Responsen består av en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet och ren reducerade aktivitet i det parasympatiska nervsystemet.

Det sympatiska nervsystemet orsakar nervositet, oro, stress, etc. Det parasympatiska nervsystemet gör det motsatta. Det hanterar känslor som lugn och avslappning.

Vid vitrockshypertoni så förekommer en större aktivitet i det sympatiska nervsystemet. Detta orsakar en ökning av hjärtslagen och därmed också blodtrycket.

Det finns dock bevis som indikerar att den främsta orsaken till en ökning av hjärtfrekvensen är det parasympatiska nervsystemets minskade aktivering.

Vitrockseffekten och vitrockshypertoni vid blodtrycksmätning

Termerna “vitrockseffekten” och “vitrockshypertoni” är inte samma sak. Vitrockseffekten refererar till en plötslig ökning av blodtrycket som en reaktion på den kliniska miljön.

När det gäller vitrockshypertoni så talar vi om en klinisk diagnos av hypertoni i en medicinsk miljö samtidigt som patienten har normala blodvärden under sina dagliga aktiviteter.

Vitrockseffekten är inte relaterad till den grundläggande blodtrycksmiljön och kan uppstå hos patienter med eller utan hypertoni.

Som vi har sett så orsakas vitrockshypertoni av psykologiska faktorer. En persons blodtryck och hjärtslag ökar vid stimuli som sjukhus och kliniska miljöer.

Med detta i åtanke bör behandlingen även inkludera psykologisk terapi.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.