10 typer av psykopater enligt Kurt Schneider

Kurt Schneiders arbete med att kategorisera psykopatiska personlighetstyper är en klassiker inom kriminologin. Hans beskrivningar var korrekta och stöddes av bevisning.
10 typer av psykopater enligt Kurt Schneider
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 26 mars, 2021

Kurt Schneider var en tysk läkare, psykiater och filosof och en pionjär inom sitt fält. Han anses vara den främste representanten för Heidelberg-skolan för psykiatri, vid sidan av Karl Jaspers. Hans arbete där han identifierade 10 olika typer av psykopater utgjorde en viktig historisk milstolpe inom denna gren av psykologin.

Heidelberg-skolan var unik i sitt sätt att se på psykiska sjukdomar, för den fäste stor vikt vid de biologiska faktorer som inverkade på patienterna. Emil Kraepelin utövade ett stort inflytande över denna idéströmning genom sitt arbete med att klassificera störningar utifrån deras yttringar snarare än deras orsaker.

Kurt Schneiders klassificering av olika typer av psykopater har spelat en viktig roll för den efterkommande utvecklingen av psykiatrin. Den bygger på tanken att en psykopat är en person som på ett tvetydigt sätt avviker från normativa beteenden. Med utgångspunkt i detta perspektiv finns det 10 olika psykopatiska personlighetstyper.

“Trots psykopaternas avsaknad av samvete och bristande empati gentemot andra är de oundvikligen bättre på att lura människor än alla andra förövare.”

-Anna Salter-

Olika typer av psykopater kan ha mycket olika egenskaper

Kurt Schneiders 10 typer av psykopater:

1. Hypertymiska

Den första av Schneiders personlighetstyper är den hypertymiska. Hypertymiska psykopater är vanligen glada, aktiva och impulsiva. Schneider menade att denna personlighetstyp har det sangviniska temperamentet som karakteriserar en individ med tunt blod. Han beskrev dem som påstridiga och sympatiska bluffmakare som har en benägenhet att bedra, fuska och bli indragna i mindre överträdelser.

2. Depressiva

Dessa psykopater har en tendens att vara tungsinta och lynniga, även om det inte alltid är lätt att upptäcka detta eftersom de döljer vad det känner. Grundaffekten hos en del av dem är melankoli, medan den för andra är irritation och paranoia. Den här typen liksom den förstnämnda lider ofta av alkoholism. Människor med paranoid depression kan vara oerhört okänsliga.

3. Osäkra eller självtvivlande typer av psykopater

Inom denna grupp finns det två typer av psykopater: känsliga och tvångsneurotiska. Den första typen är mycket lätta att påverka, men de har svårt att uttrycka sina känslor.

I motsats till dem förvandlar tvångsneurotiska psykopater sin osäkerhet till tvångstankar. De kan vara mycket inflexibla. Även om människor som hör till denna kategori ofta kan tyckas “udda” och till och med “skumma”, så begår de sällan några brott.

4. Fanatiker

Psykopater i denna kategori sätter ett överdrivet värde på en viss uppsättning idéer som de lever ut med stor emotionell intensitet. Somliga är passiva fanatiker, medan andra är stridslystna fanatiker.

I regel ser man den här typen oftast bland mogna män och kvinnor. Det händer att de begår mindre förbrytelser till följd av sina övertygelser, men i allmänhet nöjer de sig med att göra saker som orsakar sociala störningar.

5. Uppmärksamhetssökande

Det utmärkande draget hos denna typ är fåfänga. De låtsas alltid (för sig själva och andra) att de är mer än de egentligen är. De ljuger avsiktligt och folk tror på dem.

Uppmärksamhetssökande psykopater är också oärliga med sina känslor, vilket gör det omöjligt för dem att skapa relationer med andra människor. Det vet inte hur man älskar andra. I denna grupp förekommer det en del underkategorier. Det finns excentriker (de som drar till sig uppmärksamhet med hjälp av egendomliga handlingar), skrävlare (de som ständigt skryter) och lögnare (de som organiserar strukturerade fantasier för att bedra andra).

6. Labila

Det är lätt att förväxla den här typen med de depressiva. Men i den här kategorin genomgår individen episoder av ledsnad eller lynnighet som plötsligt dyker upp och lika plötsligt försvinner. Det är som en häftig storm som oväntat passerar. Labila psykopater är ofta missbrukare och kan begå sporadiska, känslomässiga förbrytelser. Den här typen förekommer uteslutande bland unga och mycket gamla människor.

7. Explosiva

Explosiva psykopater har ett våldsamt sinnelag och även obetydliga händelser kan provocera dem. De flesta explosiva psykopater är kvinnor under 50.

De blir indragna i all sorts brottslighet. De är olydiga, upproriska och har dåligt inflytande på andra människor. I allmänhet är de barnsliga och underutvecklade och har mycket dålig självkontroll.

8. Kärlekslösa typer av psykopater

Detta är höjden av psykopati. Kärlekslösa psykopater saknar medlidande, skam, förlägenhet och skuldkänsla. Det som främst kännetecknar dem är en mycket dålig självkännedom. De har en benägenhet att vara trumpna, kyliga och antisociala.

Människor som hör till denna kategori begår alla möjliga brott, varibland brott som involverar brutalitet. Samtidigt är det många som trots bristande skrupler lyckas efterleva lagarna.

Gemensamt för alla typer av psykopater är en brist på empati

9. Viljesvaga

Den här typen av psykopater är påverkbara och mottagliga för alla slags stimuli. De är vänliga och förnuftiga, men också inkonsekventa och formbara. Individer i den här kategorin blir ofta delaktiga i rån, förskingring, bedrägeri och prostitution. Det händer att de begår brott på grund av det sociala trycket i deras umgängeskrets. Viljesvaga psykopater är vanligen unga personer.

10. Asteniska typer av psykopater

En del astenier (eller svagheter) är fysiska, medan andra är psykiska. För båda fallen gäller att en individ med asteni är mycket påpasslig på sin kropp och sitt sinne. Och i båda fallen kan den berörda personen börja känna sig illa till mods i sitt eget sällskap. Personen kan lida av inbillade störningar, såsom hypervigilans. De händer sällan att de begår några brott. Däremot hamnar de ofta på sjukhus.

Avslutningsvis kan man konstatera att Kurt Schneiders 10 typer av psykopater är ett klassificeringsverktyg som numera anses vara förlegat. Dock kom många av hans idéer att utgöra byggstenar för den senare utvecklingen. Generellt sett är det ingen som allvarligt ifrågasätter hans systematisering. Istället försöker man modifiera den.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pozueco Romero, J. M., Romero Guillena, S. L., & Casas Barquero, N. (2011). Psicopatía, violencia y criminalidad: un análisis psicológico-forense, psiquiátrico-legal y criminológico (Parte I). Cuadernos de Medicina Forense, 17(3), 123-136.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.