Daniel Schacters sju minnessynder

Daniel Schacters sju minnessynder
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Daniel Schacter är forskare, kognitiv psykolog och psykologilärare vid Harvards universitet. Han utförde en studie som slog fast att vårt minne alltid löper risk att sluta fungera på sju olika sätt. I den här artikeln tar vi upp Schacters sju minnessynder.

Schacter förklarar att processen att komma ihåg och återhämta minnen är en konstruktiv aktivitet. Han poängterar att det mänskliga minnet inte är perfekt överhuvudtaget. Faktum är att systemet har sina brister och minnesbrister påverkar oss alla i våra dagliga liv.

I hans bok The Seven Sins of Memory klassificerar Schacter systematiskt olika fel i minnet (synder) i flera fundamentala transgressioner: kortvarighet, felattribuering, blockering, tankspriddhet, att vara påverkbar, partiskhet och uthållighet.

Schacter menade att dessa minnesfel bör konceptualiseras som biprodukter av önskvärda egenskaper av det mänskliga minnet.

Han betonar dessutom att det finns bevis för att minnet uppfyller behoven i nuet medan det förgångna omformas med uppfattningar, kunskap och känslor som vi för närvarande har. Schacter poängterade att förvrängda minnen är både fascinerande och viktiga, och att de nämnda synderna manifesterar sig frekvent i våra vardagliga liv och att de inte är tecken på någon patologi. De har dock ofta oönskade konsekvenser.

Schacters sju minnessynder

Daniel Schacter menar att minnesfelen kan delas in i sju fundamentala synder. Å ena sidan finns det underlåtenhetssynder, som uppstår när man inte lyckas komma ihåg en idé, ett faktum eller en händelse (minnesåterhämtning). Bland dem har vi kortvarighet (generell nedbrytning av ett specifikt minne över tid), tankspriddhet (uppmärksamhetsfel som leder till minnesförlust), och blockering (oförmåga att hämta information).

Huvud med kugghjul.

Å andra sidan finns det synder som implicerar olika typer av förvrängningar (fall där det finns fel i det återhämtade minnet). Detta kan hända om det har kodats felaktigt, kanske vi modifierade det utan att inse det.

Bland dem har vi felattribuering (attribuering av ett minne till en felaktig källa), att vara påverkbar (implanterade minnen som är ett resultat av vilseledande information), och partiskhet (förvrängda effekter av den nuvarande kunskapen, uppfattningar och känslor i minnet).

Schacter föreslår också en sjunde synd, uthållighet, som har att göra med påträngande och ovälkomna minnen som vi inte kan göra oss av med.

Kortvarighet

Kortvarighet är en av Schacters sju minnessynder och refererar till en försvagning, nedbrytning eller förlust av ett specifikt minne över tid. Faktum är att personen kan komma ihåg händelser som står närmare i tid betydligt bättre än händelser från förr. Detta är en grundläggande egenskap hos minnet, och även vad som ger upphov till många minnesproblem.

Kortvarigheten orsakas av interferens. Det finns två typer av interferens: proaktiv interferens, då gammal information motverkar ens förmåga att komma ihåg ny information, och retroaktiv interferens, då ny information motverkar förmågan att komma ihåg gammal information.

Tankspriddhet

Tankspriddhet implicerar ett fel i samspelet mellan uppmärksamheten och minnet. Det involverar problem som är relaterade till interaktionen mellan dessa två aspekter.

Fel i minnet som beror på distraktion (att man tappar nycklarna eller glömmer ett viktigt möte) uppstår ofta eftersom vi fokuserar på saker som distraherar oss och får oss att glömma vad vi behöver komma ihåg vid det tillfället. Det innebär att då minnet kodas så är individen inte tillräckligt uppmärksam på vad han eller hon behöver komma ihåg senare.

Blockering

Blockering innebär ett frustrerat sökande efter information som individen desperat försöker återfå. Det uppstår när hjärnan försöker återfå eller avkoda information samtidigt som ett annat minne är i vägen.

Detta händer även när personen är uppmärksam rörande själva uppgiften och det minne som personen vill ta fram fortfarande är där. Det intressanta med blockering är att individen inser detta när han eller hon oförväntat återhämtar det blockerade minnet flera timmar eller dagar senare.

Felattribuering

Felattribuering är en av Schacters sju minnessynder och innebär att man tillskriver ett minne fel källa. Det tar en korrekt insamling av information och länkar detta till en felaktig insamling av den där informationskällan.

Felattribuering uppstår när människor felaktigt tror att ett element är nytt när det egentligen bara konceptuellt liknar ett annat element som personen tidigare stött på. Det är viktigt att man är medveten om att felattribuering är mycket vanligare än vad folk tror och att det har allvarliga implikationer i juridiska sammanhang.

Felattribuering är en av Schacters sju minnessynder

Att vara påverkbar

Att vara påverkbar påminner om felattribuering, men innehåller även något som kallas öppet förslag. Denna synd refererar till minnen som lagras som ett resultat av frågor, kommentarer eller viktiga förslag.

Detta sker till exempel när en person blir påverkad av felaktig information och därmed blir lurad.

Partiskhet

Partiskhet är retrospektiva störningar som är orsakade av den kunskap och de uppfattningar man har för närvarande. Det är en annan av Schacters sju minnessynder. Vid den här synden kommer ens nuvarande känslor och uppfattning av världen att störa minnen från tidigare händelser.

Med det sagt reflekterar partiskheten vår förmåga att modifiera våra minnen utan att inse det. Vi förlitar oss ofta på vad vi vet för tillfället eller tror på för att omedvetet förändra eller skriva om våra tidigare erfarenheter. Detta kan leda till två saker: en partisk representation av en händelse eller en partisk representation av en förlängd period i en individs liv som säger mer om hur personen känner sig nu än vad som faktiskt hände vid tillfället.

Uthållighet är den sista av Schacters sju minnessynder

Detta är ett fel i minnet som involverar att man återhämtar störande information som man vill ignorera. Det kvarvarande minnet kan få en person att lida av fobier och posttraumatisk stress. Det finns även individer som kan begå självmord om denna situation blir alltför obehaglig.

Med andra ord har uthållighet att göra med ovälkomna minnen som människor inte kan glömma, som de som är associerade med posttraumatisk stress. Uthållighetssynden innebär en repetition av ett minne som individen försöker radera från minnet på grund av dess smärtsamma natur.

Kvinna med moln i händerna.

Slutliga kommentarer rörande Schacters sju minnessynder

Dessa minnessynder kan tyckas vara våra fiender, men de är faktiskt logiska konsekvenser av hur vårt sinne fungerar. Anledningen till detta är att de sagda synderna är anslutna till de minnesegenskaper som får det att fungera bra.

Som Schacter föreslår så är dessa synder inte bara små olägenheter. De är istället positiva.

Tack vare hans arbete vet vi nu att vårt minne använder sig av tidigare information för att informera oss i nuet, hur det bevarar erfarenheter i nuet för framtida referenser, och hur det låter oss återge det förflutna när vi så önskar. Man bör därför se dessa minnessynder som element som låter oss relatera vårt sinne till världen utanför.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Schacter, D. (2013). Memory: sins and virtues. Annals Of The New York Academy Of Sciences1303(1), 56-60. doi: 10.1111/nyas.12168

  • Schacter, D. (2002). The seven sins of memory. Boston: Houghton Mifflin.

  • Schacter D. (1996). Searching for memory: the brain, the mind, and the past Choice. Reviews Online, 34 (04), 34-34. doi: 10.5860/CHOICE.34-2465

  • Stone, A. (2001). The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. American Journal Of Psychiatry158(12), 2106-a-2107. doi: 10.1176/appi.ajp.158.12.2106-a


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.