Den familjebaserade Maudsley-metoden för behandling av anorexi

Maudsley-metoden är en empiriskt stödd, familjefokuserad metod för att behandla anorexia nervosa hos tonåringar. Till skillnad från andra metoder undviker den att skuldbelägga familjen eller patienten för sjukdomens uppkomst.
Den familjebaserade Maudsley-metoden för behandling av anorexi
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Den familjebaserade Maudsley-metoden är en behandlingsform avsedd för personer under 18 års ålder som lider av anorexia nervosa. Det var Christopher Dare och hans kolleger vid Maudsley Hospital i London som utvecklade denna metod.

Första gången anorexia nervosa konstaterades var över 125 år sedan. Störningen gör fortfarande patienter och deras familjer rådlösa, och även för läkarna är den ännu en gåta. Men en sak är säker: i regel går det att återställa patientens vikt med hjälp av olika behandlingar.

Många av dessa kan emellertid ha negativ effekt på tonåringens familj, utbildning och sociala liv. Dessutom är viktåterställning inte tillräckligt för att patienten ska tillfriskna och återfall är vanliga.

Maudsley-modellen är en framgångsrik öppenvårdsbehandling som är ett alternativ till de dyra sjukhusprogram som tillhandahölls vid Maudsley Hospital.

Den familjebaserade Maudsley-metoden för behandling av anorexia nervosa

Experter har bara genomfört ett fåtal kontrollerade kliniska prövningar för att studera effekten av öppenvårdsbehandlingar för tonåringar med anorexi. Även om forskningen kring dessa behandlingar är begränsad så pekar nyligen publicerade rapporter på lovande resultat för Maudsley-modellen.

Läkare har granskat all forskning som bedrivits av National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i England och kommit till slutsatsen att all hälso- och sjukvård som hänför sig till anorexi bör vara inriktad på familjefokuserad behandling. Därför tycks Maudsley-modellen vara ett utmärkt behandlingsalternativ. Det är en behandlingsmetod som finns beskriven och förklarad i många böcker.

Vidare syftar Maudsley-metoden till att råda bot på de skuldkänslor som patientens sjukdom ger upphov till. Den strävar efter att få föräldrarna och patienten att inse att det inte är deras fel att sjukdomen uppstår. Ingen av dem bär något ansvar för sjukdomen. Med andra ord bygger metoden teoretiskt sett på ett agnostiskt tillvägagångssätt för att fastställa orsaken till anorexi.

Maudsley-metodens olika faser

Maudsley-metoden följer tre distinkta faser. Patienten och dennes familj genomgår de tre olika faserna under loppet av 15-20 behandlingssessioner som sträcker sig över en period på omkring 12 månader.

Fas I: viktåterställning

Under den första fasen, som även kallas viktåterställningsfasen, fokuserar terapeuten på farorna med allvarlig näringsbrist i samband med anorexia nervosa. Den inriktar sig på olika symtom, som exempelvis frusenhet, förändringar i patientens tillväxthormon, hjärtfunktionsstörningar samt kognitiva och emotionella förändringar.

Under den här fasen utvärderar specialisten patientens typiska familjeinteraktionsmönster och matvanor. Terapeuten gör allt för att hjälpa föräldrarna i deras gemensamma ansträngningar för att återställa barnets vikt. Denna fas går framför allt ut på att träna föräldrarna i att uppnå framgång med viktåterställningen.

En omstrukturering av tonåringens förhållande till sina syskon och jämnåriga är också mycket viktigt. Detta hjälper tonåringen att bygga starkare och mer ålderspassande relationer, istället för att bara vara “involverad” i ett föräldraförhållande.

Ungdomar med anorexi måste bygga upp en sund identitet

Fas II: patientens återtagande av kontroll över sin näringstillförsel

Behandlingens andra fas fokuserar på att uppmuntra föräldrarna att hjälpa sitt barn att ta mer kontroll över sin kosthållning. Diskussionerna mellan terapeuten och familjen handlar fortfarande främst om symtomen. Men samtidigt försöker terapeuten främja en successiv viktökning.

Under den här fasen är det också viktigt att ta itu med alla andra problem eller svårigheter av allmän karaktär som kan inverka på familjerelationerna. Alla inblandade parter samarbetar för att gripa sig an med frågor som familjen kan ha behövt skjuta på. Framför allt bör specialisten analysera vilken effekt en del av dessa problem kan ha haft på målet att uppnå en viktökning.

Fas III: upprättandet av en sund identitet

Den tredje fasen inleds när patienten för det första inte längre svälter sig och för det andra kan bibehålla en vikt som överstiger 95 % av den egna idealvikten.

I denna fas är behandlingens fokus annorlunda. Man börjar analysera vilken effekt som sjukdomen har haft på individen. Utifrån denna undersökning börjar tonåringen att upprätta en sund identitet. Detta förutsätter en bedömning av patientens centrala problem och en uppmuntran till större personligt oberoende för honom eller henne.

Forskarna arbetar just nu med att hjälpa föräldrar att utveckla lämpliga gränser och att omstrukturera sina liv så att de kan främja en passlig självständighet hos sitt barn.

Föräldrarna bör spela en aktiv roll i anorexibehandlingen

Den familjebaserade Maudsley-metoden ger hopp inför framtiden

Kort sagt verkar denna modell mycket lovande för de flesta ungdomar som varit sjuka under endast en relativt kort tid (mindre är tre år ungefär).

Denna familjebaserade behandlingsmetod kan förebygga sjukhusvistelser och hjälpa tonåringen att tillfriskna eftersom den grundar sig på att patientens föräldrar utgör en resurs och att de bör spela en aktiv roll i behandlingen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.