Existentiell terapi för behandling av depression

Har du svårt att finna mening med livet? Känner du en djup tomhet inombords och ett totalt ointresse för din omgivning? I så fall kan existentiell terapi vara till hjälp.
Existentiell terapi för behandling av depression
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2023

Existentiell terapi inriktad på behandling av existentiell depression uppstod först inom området humanistisk psykoterapi. Det är mer ett filosofiskt än ett kliniskt tillvägagångssätt, men det betyder inte att det är mindre intressant.

Søren Kierkegaard sa att lycka är det främsta gömstället för förtvivlan. Detta är väl känt för alla som har genomlidit en humörstörning, särskilt depression. Faktum är att det inte är lätt att finna välbefinnande och tillfredsställelse i en värld som ofta verkar kaotisk och meningslös.

Som människor är en av våra mest grundläggande impulser att finna mening med livet. Men om dina omständigheter, sammanhang och personliga bana gör det svårt för dig att ta det steget, kommer den typ av lidande och ångest som så ofta talas om av filosofer att dyka upp. Faktum är att ditt sinne kommer att bli desperat efter att finna en mening med det som händer dig och ett syfte med det som omger dig.

Det är verkligen svårt att gå framåt, relatera och vara produktiv när det bara finns luckor och obesvarade frågor inom dig. Dessutom kan dessa egenskaper ibland leda till existentiell depression. Detta tillstånd beskrevs första gången på 1950-talet av psykiatern Heinz Häfner.

“Människan är en syntes av det temporära och det eviga, av det ändliga och det oändliga.”

-Søren Kierkegaard-

Äldre man i existentiell terapi
En terapeut som jobbar med existentiell terapi vägleder klienten att förstå att denne inte definieras av sin historia. Detta ger en otrolig lättnad.

Mål för existentiell terapi för depression

En av de nuvarande exponenterna för existentiell terapi är psykiatern Irvin Yalom. Han har gett denna resurs ett ramverk och en syntes, samt stor betydelse. I sin bok Existential Psychotherapy (1980) definierade han detta tillvägagångssätt som ett dynamiskt terapeutiskt ramverk som fokuserar på de problem som vi upplever när vi tänker på tillvaron.

Någon gång står vi alla inför vissa återkommande utmaningar. Till exempel kan du uppleva en brist på mening i ditt liv eller försöka förstå varför döden inträffar. Frihet eller brist på den, liksom känslor av tomhet eller isolering, är också dimensioner som kan väcka oro. Faktum är att du ibland bara behöver drabbas av ett svek eller ett uppbrott för att känna att ditt liv saknar mening.

Detta lägger grunden för existentiell depression. Det uppstår ofta efter vissa traumatiska händelser. Låt oss se hur denna typ av terapi kan hjälpa oss under dessa omständigheter.

Existentiell terapi har inte en strukturerad eller terapeutisk strategi där “en storlek som passar alla”. Målet är att ge stöd till varje individ. Samtidigt inser de sina värderingar och sin betydelse och börjar gradvis fatta nya beslut.

Generella mål

Existentiell terapi förstår att klientens psykiska obehag inte beror på en enda orsak. Det beror inte bara på förlusten av en familjemedlem. Det utlöses inte bara av en separation, förlusten av ett jobb eller oförmågan att etablera varaktiga och lyckliga relationer. Vi hanterar alla begravda existentiella problem som vi måste veta hur vi ska identifiera och möta.

Det allmänna målet för terapeuten är att identifiera den existentiella ångesten hos sina klienter och vilken typ av konflikt de lider av i förhållande till sig själva och världen. Man bör komma ihåg att individer med depression känner att ingenting har någon mening och att de saknar resurser för att förändra sina liv. De känner sig ensamma, försvarslösa och tomma.

Det generella målet för en terapeut som jobbar med existentiell terapi är att underlätta sina klienters återkoppling med världen, finna ny mening och återerövra sina känslor av autonomi och hopp.

De fyra dimensionerna och de specifika målen för existentiell terapi

Detta terapeutiska tillvägagångssätt har fyra specifika mål. Det utgår ifrån tanken att människor är integrerade i fyra dimensioner av erfarenhet och existens. Dessa måste analyseras för att bättre förstå deras lidande. De är som följer:

  • Den fysiska dimensionen. Vilka behov har klienterna? Vad önskar de sig? Hur är deras fysiska hälsa när det gäller sömn, kost osv? Terapin syftar till att ge dem tillräcklig harmoni.
  • Den personliga dimensionen. Hur är deras självkänsla? Är de medvetna om sina styrkor och dygder? Att definiera dem och uppnå god självkännedom är ett annat syfte med existentiell terapi.
  • Den sociala dimensionen. Vilken typ av relation har de till sin omgivning, sin familj, samhället och kulturen som omger dem? Hur kan de hjälpas/vägledas att känna sig mer nöjda och glada i sin sociala värld?
  • Den andliga dimensionen. Existentiell terapi hjälper klienterna att finna ny mening genom att uppdatera sina övertygelser och stärka sitt förtroende för sig själva och världen.

Existentiell terapi förstår att depression inte är något en individ har, det är hur personen känner inför att existera i en ofta komplex och meningslös värld.

Man går mot havet och tänker på existentiell terapi
Enligt existentiell terapi måste vi för att bekämpa depression klargöra hur vi vill leva våra liv.

Tekniker och strategier inom existentiell terapi

Existentiell terapi har praktiserats i decennier. Experter som Irvin Yalom bekräftar dess effektivitet. En studie utförd av University of Colorado Springs i USA hävdar dock att även om denna terapi är evidensbaserad, krävs mer forskning för att helt förstå dess fördelar.

Med det sagt använder man existentiell terapi med gott resultat vid depression, posttraumatiskt stressyndrom och sorgearbete liksom för patienter inom palliativ vård. Det används i de livsviktiga ögonblick när individer genomlider svår rastlöshet, rädsla och osäkerhet och behöver finna mening med livet.

Nedan ska vi se närmare på de tekniker som existentiell terapi använder för att behandla depression.

Det ger ett säkert och empatiskt utrymme att reflektera i

Terapeuter som arbetar med existentiell terapi erbjuder en trygg miljö som hjälper klienterna att känna sig trygga, förstådda och fria att uttrycka sina tankar och känslor. Det är en varm och närande miljö där de kan prata om sina känslor, sina tvivel och sin tomhet.

Klienterna får ett utrymme för att reflektera och ställa frågor till sig själva. Detta hjälper dem att få nya perspektiv.

Det fokuserar på här och nu

Enligt existentiell terapi är personens förflutna inte särskilt viktigt. Det är nuet som gäller. Faktum är att klienterna lär sig att de inte definieras av sitt förflutna och att de heller inte är menade för ett specifikt syfte. De får lära sig att livet inte alltid har mening. De lär sig att det viktigaste är att de känner sig fria att agera enligt sina egna värderingar, ambitioner och nuvarande behov.

Det lindrar ångesten

Existentiell terapi dömer inte. Det erbjuder inte heller klienterna någon färdplan för att uppnå välbefinnande och bota sin depression. Dess mål är att lindra deras ångest. Dessutom hjälper det dem att skissera en tillvaro med större mening, med nya transcendenser och förnyade förhoppningar.

Klienterna lär sig de grundläggande principerna för tillvaron

Susan Iacovou och Karen Weixel-Dixon, Ph.D., är författarna till Existential Therapy. I denna bok skildrar de hur existentiell terapi arbetar utifrån en rad grundläggande principer. Genom att fördjupa sig i dem finner klienterna många av de svar de söker:

  • De förstår att vi alla är dödliga varelser och att det mesta är övergående.
  • De inser att de bara har en chans att leva sina liv. Därför bör de göra det på bästa möjliga sätt, med fokus på här och nu.
  • De lär sig att anta utmaningen att välja hur de vill leva. Att definiera vad de vill, vilka de vill ha i sina liv och vad de vill uppnå är användbart i detta avseende.
  • De lär sig att hantera existentiell ångest. För att göra detta måste de finna modet att leva med vardagens osäkerhet.

Existentiell terapi för depression erbjuder klienterna uppmuntran, nya perspektiv och svar på många av deras djupaste frågor. I en värld som ibland verkar meningslös behöver vi trots allt ofta söka inom oss själva efter den mening vi behöver. För att uppnå ett fullvärdigt och meningsfullt liv måste vi utforska oss själva kontinuerligt. Det är väl värt ett försök.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Feizi M, Kamali Z, Gholami M, Abadi BAGH, Moeini S. The effectiveness of existential psychotherapy on attitude to life and self-flourishing of educated women homemakers. J Educ Health Promot. 2019 Nov 29;8:237. doi: 10.4103/jehp.jehp_473_18. PMID: 31867401; PMCID: PMC6905282.
  • Vos J, Craig M, Cooper M. Existential therapies: a meta-analysis of their effects on psychological outcomes. J Consult Clin Psychol. 2015 Feb;83(1):115-28. doi: 10.1037/a0037167. Epub 2014 Jul 21. PMID: 25045907.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.