Sju intressanta sätt att förstå psykologi

Det finns lika många sätt att förstå psykologi som det finns sätt att uppfatta mänskliga beteenden. I denna artikel ska vi erbjuda sju olika perspektiv som hjälper dig att förstå psykologi.
Sju intressanta sätt att förstå psykologi
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När det kommer till mänskligt beteende kan man lugnt säga att det finns många sätt att uppfatta och analysera det. Samma sak gäller för att förstå psykologi.

Låt oss inte glömma att psykologi är den disciplin som vill förklara processerna i sinnet och uttrycket av mänskliga beteenden.

Med det sagt är det svårt att inte fråga sig själv hur det är möjligt att uppnå något enhetligt för att förstå det mänskliga sinnet när det finns så många perspektiv att göra det från.

Psykologer använder olika tillvägagångssätt när det kommer till att studera hur folk tänker, känner och beter sig. Vilken metod man än använder så är föremålet för studierna oföränderligt och slutsatserna vanligtvis liknande.

I denna artikel ska vi titta på vissa ledtrådar som hjälper oss att förstå psykologi på ett bättre sätt.

Vissa forskare beslutar sig för att följa en specifik tankeskola medan andra väljer ett mer eklektiskt tillvägagångssätt som inkluderar flera synvinklar.

Ett perspektiv är i grund och botten inte bättre än de andra; alla betonar de olika aspekter av människans beteende, och det är upp till dig att välja ett att fokusera på för att förstå psykologi.

Ur en psykologisk synvinkel är ett tillvägagångssätt ett perspektiv som antyder vissa antaganden om mänskligt beteende som skiljer sig från antaganden som adresseras av andra skolor.

Det kan finnas många olika teorier inom samma gren, men alla delar de samma grund om de faller under samma skola.

Sinne av klossar

I dagsläget är några av de viktigaste psykologiska tillvägagångssätten för att förstå det mänskliga beteendet:

Nedan ska vi titta vad var och en består av:

Beteendemässig

Behaviorism skiljer sig från de flesta andra tillvägagångssätten eftersom den säger att människor (såväl som andra djur) vanligtvis kontrolleras av sina omgivningar.

För behaviorismen är vi faktiskt resultatet av vad vi lärt oss från stimuli, förstärkningar och associationer. Därför studerar behaviorismen hur miljömässiga faktorer (stimuli) påverkar observerbart beteende (svar).

Det beteendemässiga tillvägagångssättet föreslår två huvudsakliga processer genom vilka människor lär sig av omgivningen: klassisk konditionering och operant konditionering.

Vi kan se klassisk konditionering reflekteras i Ivan Pavlovs experiment och operant konditionering i B. F. Skinners.

Enligt behaviorismen bör man bara studera observerbart beteende eftersom det är det enda som kan mätas. Den stöter faktiskt bort idén att människan har fri vilja. Som vi sade ovan tror den att omgivningen helt avgör beteendet.

Att förstå psykologi ur en kognitiv synvinkel

Det kognitiva tillvägagångssättet kretsar kring idén att om vi vill veta vad som får människor att göra vissa saker, måste vi upptäcka vad som passerar genom deras sinnen.

Därför fokuserar detta sätt att förstå psykologi på att analysera mentala processer. Med andra ord studerar psykologerna kognition, vilket är den mentala handlingen eller processen genom vilken människor får kunskap.

Vidare handskas den kognitiva metoden med mentala funktioner som minne, uppfattning och uppmärksamhet. Kognitivismen anser att människor liknar datorer i sättet vi bearbetar information.

Kvinna med moln

Biologisk

Det biologiska tillvägagångssättet förklarar beteende i enlighet med individens underliggande genomik. Mer än något annat studerar den hur gener utövar inflytande på människors beteende.

Detta är ett väldigt specifikt sätt att förstå psykologi eftersom den tror att de flesta beteenden ärvs och har en adaptiv funktion.

Det biologiska tillvägagångssättet baseras på en relation mellan beteende och hjärnmekanismerna som stödjer det.

På så sätt söker den efter orsaker till beteende i aktiviteten hos gener, nervsystemet, hjärnan och de endokrina systemen. Med andra ord vill den studera hur dessa system interagerar med varandra.

Därför studerar psykobiologer hur människokroppen är associerad med beteenden, känslor och tankar. På så sätt försöker de förstå hur sinnet och kroppen jobbar tillsammans för att skapa känslor, minnen och förnimmelser.

Psykodynamik – ett intressant sätt att förstå psykologi

Att tala om psykodynamiken är att tala om Sigmund Freud. Denna forskare kom fram till psykodynamiska principer genom att observera hur det undermedvetna kontrollerade hans patienters psyke.

Och det är vad psykodynamiska psykologer eller psykoanalytiker gör – de betonar rollen som de inre krafterna spelar och konflikter inom beteendet.

Detta tillvägagångssätt säger att mänskliga handlingar uppstår från medfödda instinkter, biologiska impulser och försök att lösa konflikter mellan personliga behov och kraven som påtvingas av samhället.

Det psykodynamiska tillvägagångssättet säger att händelser i vår barndom kan ha betydande påverkan på vårt beteende som vuxna.

Därför slår vårt undermedvetna och våra barndomsupplevelser fast vårt beteende. Det är även värt att notera att det säger att människor har låg villighet att ta beslut.

En viktig aspekt av denna tankeskola är Freuds teori om psykosexuell utveckling. Denna teori visar hur tidiga upplevelser påverkar den vuxna personligheten.

Vidare föreslår den att stimulans av olika delar av kroppen är viktigt när barnet genomgår de olika skedena i utvecklingen.

Den humanistiska metoden

Den humanistiska metoden studerar individen som en komplett och integrerad enhet. Humanistiska psykologer observerar inte bara mänskligt beteende genom observatörens ögon, utan genom individens egna ögon.

Den betonar vikten av att ta hänsyn till sammanflödet av alla vitala sfärer hos en person.

Med detta sätt att förstå psykologin tror man att beteenden är kopplade till inre känslor och bilden man har av sig själv. Det humanistiska perspektivet fokuserar på idén att varje person är unik och kan förändra sitt liv.

Detta perspektiv lägger fram att vi alla är ansvariga för vår egen lycka. Därför har vi den medfödda förmågan till självinsikt, som driver vår önskan att utveckla vår potential.

Den evolutionära metoden för att förstå psykologi

Det evolutionära tillvägagångssättet anser att hjärnan, och därmed sinnet, utvecklades för att lösa problem som våra jagande och samlande förfäder stötte på under den paleolitiska eran för över 10 000 år sedan.

Med andra ord förklaras beteende som något som associeras med selektiva krafter som formar beteendet under den naturliga evolutionsprocessen.

Enligt detta sätt att förstå psykologi har observerbart beteende utvecklats eftersom det är adaptivt. Som du kan se påminner detta om den biologiska metoden ur detta hänseende.

Enligt denna teori genomgick vårt beteende en process av naturligt urval. I grunden är det de bäst anpassade individerna som överlever och fortplantar sig.

Beteenden kan till och med väljas ut sexuellt. Detta sätt att förstå psykologi säger att personer som är mer framgångsrika i att få tillgång till sexuella resurser kommer fortplanta sig mer.

Tack vare detta blir deras karaktärsdrag mer utbredda över tid, och därför blir sinnet fullt av instinkter som lät våra förfäder överleva och fortplanta sig.

Kort sagt fokuserar det evolutionära tillvägagångssättet på att slå fast den relativa vikten hos genetiska faktorer och upplevelser som är kopplade till specifika aspekter av beteendet.

Sociokulturellt tillvägagångssätt

Avslutningsvis studerar den sociokulturella metoden hur samhället och kulturen påverkar beteende och tanke.

Den har sin grund i de kulturella och sociala influenser som omger oss och sättet de påverkar individens sätt att agera och tänka.

Ur detta perspektiv är kultur en avgörande faktor för mänskligt beteende. Det är därför den studerar de existerande skillnaderna mellan olika samhällen.

För att göra det undersöker den orsaker och konsekvenser av beteendet som invånarna i olika länder uppvisar. Den tolkar beteendet i ljus av individens kulturella omgivning.

Det sociokulturella tillvägagångssättet säger att kultur och sinne är oskiljaktiga eftersom de är ömsesidigt konstruerade. Detta förklarar varför det fokuserar på interaktioner mellan människor och miljön.

“Mänskligt beteende flödar från tre huvudsakliga källor: åtrå, känsla och kunskap.”

-Platon-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ryle, G. (2005). El concepto de lo mental. Barcelona: Ed. Paidós.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.