Fysisk attraktion: vilken roll spelar den?

Rollen som fysisk attraktion spelar är något som det gjorts en hel del studier om. Det är något vi upplever varje dag. Läs vidare för att lära dig mer!
Fysisk attraktion: vilken roll spelar den?

Senaste uppdateringen: 14 oktober, 2019

Det finns en mängd teorier om vilken roll fysisk attraktion spelar i kärlek och i relationer. Många av dessa fokuserar på relationernas inledningsskede.

Det är också ett begrepp man i psykologin har tittat närmare på inom området social kognition, där experter har utfört otaliga undersökningar och forskningsprojekt.

Det bör nämnas att det här handlar om en snäv definition av attraktion. I en del fall, som exempelvis i vänskapsförhållanden, kan den gå hand i hand med samhörighet, men det är inte det vi talar om här.

Även om det kan verka svårt att tro, så är det möjligt att ha ett förhållande där man inte är attraherad av den andre parten.

Forskare som Surra och Milardo (1988) slår fast att det finns två typer av mänskliga relationer. Den första är interaktiva nätverk, där vi interagerar för att uppnå våra mål.

Den andra är psykologiska nätverk, där vi känner att vi står nära och är viktiga för andra människor. I den sortens relationer tjänar våra band till något mer än att bara uppfylla vissa ändamål.

Det är ganska uppenbart att attraktion faller inom kategorin psykologiska nätverk.

I detta perspektiv är attraktion en naturlig grund för att påbörja ett förhållande med en människa, att interagera med henne och att reagera på ett positivt sätt på hennes handlingar och förslag.

Fysisk attraktion spelar störst roll i början av ett förhållande

Fysisk attraktion: Feingold och dejtingannonser

Andra forskare, bland dem Feingold (1990), har valt att undersöka vilken roll fysisk attraktion spelar när man inleder ett förhållande. Han använde sig av fem metodologiska verktyg i sin forskning:

  • Frågeformulär med graderade svar. De tillfrågade ombads att värdera olika egenskaper de ansåg viktiga hos en potentiell partner. En av egenskaperna i enkäten var fysisk attraktion.
  • En studie av korrelationerna mellan fysisk attraktion och popularitet.
  • Blindträffar, där man kontrollerade graden av fysisk attraktion och de interaktioner som följde.
  • Felaktiga fysiska beskrivningar av framtida kolleger för att mäta vilka positiva eller negativa inställningar detta gav upphov till hos de tillfrågade.
  • En analys av innehållet i olika tidningars dejtingannonser.

Hans syfte var att se om skönhet påverkar vårt sätt att bedöma andra människorOch svaret var ja. Han fann att män värdesätter fysisk skönhet mer än kvinnor.

Men vänta lite, det är mer komplicerat än så! Han upptäckte också att skillnaden enbart framkom i deras subjektiva svar, inte i deras beteenden.

Alltså tyder detta på att det finns en avvikelse mellan vad de tillfrågade uppgav att de sökte i en partner och vem de i själva verket kom att visa intresse för.

Dock kan detta avspegla socialt önskvärda kvaliteter och de stereotyper om fysisk skönhet som präglar vårt samhälle.

Romantiska och platoniska möten

I samma studie konstaterade Feingold också att mer attraktiva kvinnor hade fler romantiska dejter. Däremot uppvisade attraktiva män en högre nivå av platonisk popularitet. Med andra ord hade de fler kvinnliga vänner.

Detta kan tyda på att fysisk skönhet spelar större roll för män när det gäller romantiska interaktioner. Samtidigt, i fråga om vänskap, är en människas skönhet av mer betydelse för kvinnor.

Fysisk attraktion, pengar och generositet

En annan studie genomförd av Hamermesh och Biddle (1998) visar att det finns ett samband mellan pengar, materiella ting och fysisk attraktion.

Kort sagt gällde för personer som var mindre fysiskt attraktiva att det tjänade mindre pengar än de som ansågs vara mer fysiskt attraktiva, oavsett kön eller yrke.

Eagly (1991) forskade kring betydelsen av det fysiska utseendet inom ramen för sådana psykologiska konstruktioner som social kompetens, intelligens, integritet och altruism.

Hon fann en direkt koppling mellan fysiskt skönhet och social kompetens (som kan ha haft något att göra med att dessa personer hade lättare att inleda förhållanden och bli accepterade).

Vidare fann hon också ett relativt starkt samband mellan intellektuell kompetens och skönhet. Slutligen fann hon ingen påtaglig koppling mellan generositet, integritet och fysisk attraktion.

Svaret kanske finns inom sociobiologin

Människor har också studerat vilket inflytande utseendet har när det gäller att locka till sig och välja en partner. De upptäckte en del intressanta saker med avseende på både mäns och kvinnors investering i fortplantning.

Attraktionen mellan två personer grundar sig på en önskan att få de egna generna att reproduceras vidare till en ny generation. Denna attraktion bygger på mer än bara yttre egenskaper.

  • Enligt olika utvecklingsteorier förknippas dragningen till en kvinna med tecken på reproduktiv hälsa. Denna hänger starkt samman med ungdom och skönhet.
  • När det gäller dragningen till män, är den viktigaste faktorn förmågan att försvara de egna barnen. Med andra ord: dominans.

Sociobiologi och prototyper för universell skönhet

Våra prototyper för universell skönhet verkar ge stöd åt den psykobiologiska teorin enligt vilken vi associerar kvinnlig skönhet med ungdom och moderskap.

Några drag som skulle kunna förmedla detta är stora ögon och stor mun, en liten näsa, stora bröst och breda höfter. För män är det en bred käke och styrka.

Men som vi nämnde tidigare, och särskilt vad gäller män, så är det inte bara fysiska attribut som avgör sociobiologisk attraktion.

En studie som Jensen Campbell ledde, visade att det viktigaste kriteriet för mäns dragningskraft inte var en fysisk dominans utan en förmåga att hjälpa andra.

Parasitteorin och massmediernas roll

Det var Gangestad och Buss (1993) som lade fram parasitteorin. De undersökte effekten av fysisk attraktion i 29 olika kulturer.

De fann att fysisk dragningskraft hade mycket större betydelse på platser där fler människor drabbades av sjukdomsalstrande parasiter.

Förklaringen antogs vara att människor sammankopplade fysisk attraktionsförmåga med ett starkt immunsystem och motståndskraft mot sjukdomar.

Sett ur en annan vinkel påpekade Feingold att massmedia spelar en oerhörd roll i fråga om vad vi anser vara attraktivt.

Han menade att sådana myter som “vackra personer är goda personer” har bitit sig fast, för de så ofta befästs i film och på TV.

Och tänk efter: attraktiva, godhjärtade och starka hjältar som har allt man någonsin kan önska sig i en partner.

Vår tendens att generalisera kan få oss att tillämpa korrelationen mellan dragningskraft och god karaktär i många andra sammanhang.

Detta får många av oss att göra oss skyldiga till grundläggande attributionsfel, där vi utgår från att attraktiva personer är mer framgångsrika, utan att ha något belägg för det.

Vi tror att det måste finnas en koppling mellan fysisk dragningskraft och goda karaktärsdrag. Men sanningen är att dessa fenomen definitivt har mer oberäkneliga, yttre orsaker.

Män säger oftare än kvinnor att de fäster vikt vid fysisk attraktion

En självuppfyllande profetia

Alltså antar vi att attraktiva personer är kompetenta och goda och vi agerar utifrån det antagandet.

Om man möter en kompetent person, eller en god person, så vill man upprätthålla en balans av ömsesidighet och vara god nog för en framgångsrik person.

Men när man gör detta för någon kan denna person reagera genom att vara mer benägen att handla på samma sätt. Det är detta vi kallar en självuppfyllande profetia.

Om du interagerar med en person du betraktar som misslyckad, ointelligent och allmänt sett oduglig, så kommer du att inta en helt annan hållning gentemot denna person.

Och din inställning kommer i sin tur att styra den andra personens reaktioner. Om du i utgångsläget har mycket negativa förväntningar är det mer sannolikt att dessa kommer att bli verklighet.

Sammanfattningsvis verkar fysisk attraktion spela en avgörande roll när det gäller att utveckla relationer. Dock är det helt klart inte den enda viktiga faktorn.

Forskare pekar också på sådana saker som hur mycket andra personer liknar oss och hur bekanta vi känner oss med dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.