Gestaltterapi: sluta fantisera och upplev verkligheten

Gestaltterapi: sluta fantisera och upplev verkligheten
Adriana Reyes Zendrera

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Reyes Zendrera.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Fantasin kan bereda väg för fantastiska föreställningar, men den skapar även avstånd till verkligheten och för bort oss från nuet. Skaparen av gestaltterapi, Fritz Perls, talar om hur denna terapi bjuder in oss att leva i nuet. Vi kan göra det genom att göra oss av med antaganden om framtiden.

Endast med fötterna på jorden kan vi sammankoppla med nuet. Andra saker, oavsett hur viktiga deras konsekvenser är, sker inte nu. Gestaltterapi faller under humanistisk psykologi, som ser på människan som ett globalt väsen. Ett som har ett sinne, känslor och en kropp som skapar en helhet.

Denna typ av terapi hjälper personer att ta ansvar för vad som händer med dem och uppmuntrar personlig tillväxt. Det är psykoterapi som går bortom kliniken och ut i det verkliga livet.

“Gestaltterapi skiljer sig i vad den undviker att göra snarare än vad den gör. Den hävdar att det räcker att vara medveten; att man för att en förändring ska kunna ske inte behöver något annat än närvaro, medvetenhet och ansvar.”

-Claudio Naranjo-

Influenser för gestaltterapi

Denna typ av psykoterapi skapades på 50-talet av Fritz Perls – psykiatriker och läkare. Han kombinerade detta tillvägagångssätt med sin frus, Laura Perls. Det kombinerade principerna från gestaltpsykologi med koncept såsom figur och bakgrund för att skapa en specifik terapi.

Gestaltterapi lägger fokus vid uppfattningen av individen som helhet. Enligt Perls tenderar människan att naturligt komplettera sin existens, även om gestalten (eller formen) kan förbli inkomplett och upprepa tidigare problem utan att släppa upp nya till ytan.

Fokus på individen

Några influenser som ledde till gestaltterapi var: psykoanalys, med dess studie av försvarsmekanismer; österländska religioner såsom buddhism; existentiell filosofi; fenomenologi; teater; samt psykodrama, bland annat.

Författare såsom Paul Goodman och Isadore From bidrog också. De har fokuserat på att gå bortom terapi och sträcka sig till olika sociala och personliga sfärer.

Vad är gestaltterapi?

Gestaltterapi är ett tillvägagångssätt som fokuserar på varje persons potential. Den ser individen med dennes egna resurser och förmåga att självreglera. Det är en terapeutisk metod som fokuserar mer på framgång än innehåll. Terapeuten kommer vanligtvis inte fråga “varför?” utan istället “hur?”.

Idén är att förstå processen och inte nödvändigtvis orsakerna till beteendet. Gestaltteori lägger högre fokus vid subjektiva fysiska förnimmelser och känslor, i ett försök att låsa upp problemet som patienten upplever. Detta tillvägagångssätt delar mycket med konceptet mindfulness eftersom det ber folk att acceptera vad som sker istället för att kämpa emot det.

Vidare är en av de fundamentala koncepten insikt eller “medvetenhet”. Alltså medvetenhet om nuet. Det värderar spontanitet högre än kontroll. Att leva vad man går igenom istället för att undvika och motsätta sig. Om du till exempel känner en känsla kommer gestaltterapi uppmuntra dig att uttrycka den snarare än att hålla den inne.

De grundläggande koncepten bakom gestaltterapi

Det huvudsakliga målet med gestaltterapi är att hjälpa personer stödja sig själva bättre och vara mer medvetna om ansvaret de har för sitt eget psykologiska välmående. Några viktiga koncept används för att uppnå detta. De är:

Insikt

Medvetenhet är ett fundamentalt steg. Individen måste se hur denne tänker, känner och agerar i specifika omständigheter. När dessa tre axlar inte är i linje kommer avsevärt obehag skapas. Omständigheterna kan endast förändras i nuet om det finns medvetenhet.

Var medveten om nuet

Här och nu

I gestaltterapi förstås nuet som det enda möjliga scenariot, eftersom det levs som en “helhet”. Om en terapeut och patient jobbar med något i det förflutna, kommer de därför närma sig det som om det sker i nuet.

Om en person till exempel mobbades i det förflutna kommer terapeuten be denne förklara upplevelsen som om den inträffade just nu. Genom att göra det ger terapeuten personen chansen att minnas tidigare känslor och jobba med dem här och nu.

Ansvar

Terapeuten bjuder in patienten att ta ansvar för sitt beteende, sina tankar och sina känslor, även om de är negativa. Att ta ansvar ger mer frihet och självgående. På så sätt kan de lättare acceptera sina misstag och lära sig av dem. Ett exempel som man använder mycket är att få personen att tala i första person och med sina egna ord.

Vad är gestaltterapeutens roll?

En gestaltpsykoterapeut går bredvid personen (de gillar vanligtvis inte att använda ordet patient eftersom de ser personen som en aktiv deltagare). De främjar tillväxtprocessen. Med denna metod är den terapeutiska relationen horisontell, vilket betyder att terapeuten inte vet mer än klienten.

Stöd från terapeut som utför gestaltterapi

Psykoterapeuten möjliggör bara. Hon ger inte råd, utan hjälper personen att finna färdigheterna denne behöver för att hantera sig själv och bli starkare.

Kort sagt är målet för gestaltterapi att främja en process där klienten kan ta ansvar för sina känslor och acceptera kostnaden för att leva i kongruens med dem. Ärlighet, öppenhet och nuet är fundamentala värderingar i gestaltterapi.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.