Hälsa och arbetslöshet - en relation

Många är medvetna om att arbetslöshet har många negativa konsekvenser och att det är skadligt för vår hälsa.
Hälsa och arbetslöshet - en relation
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Arbetet är inte bara en inkomstkälla och en plats där man träffar nya bekantskaper. Det är även ett instrument för att du ska kunna konstruera din personliga identitet. Arbetslöshet har en negativ påverkan på folks liv inom många områden, speciellt hälsan. Det har inte bara sociala och psykologiska konsekvenser utan det finns även en stark relation mellan hälsa och arbetslöshet.

Det har under många år förekommit en stor debatt inom vetenskapen rörande relationen mellan hälsa och arbetslöshet. Å ena sidan har vissa undrat huruvida arbetslöshet påverkar hälsan. Man har också undrat om de med dålig hälsa löper större risk för att bli arbetslösa och/eller hitta ett nytt jobb.

I en studie rörande detta ämne har ett antal forskare slagit fast att arbetslöshet har en direkt effekt på människors fysiska och mentala hälsa. De fann också mindre relevanta bevis på att hälsan hade en påverkan på huruvida folk kunde hitta ett jobb.

Man som sitter på trappa.

Arbetslöshet förvärrar hälsan

Det finns ingen tvekan om att arbetslöshet är en viktig faktor för hälsan. Det beror på att det är en okontrollerbar situation som inte har någon specifik tidsgräns. Situationen uppstår och p.g.a. externa faktorer. Som om det inte vore nog så måste personen använda ett antal av sina personliga resurser för att försöka anpassa sig och förändra sin situation.

Några av de stressande aspekter som är relaterade till arbetslöshet är en brist på finansiella resurser, familjeproblem, relationsproblem, jobbsökande, sökande efter hjälp och resurser och att man blir bortstött etc.

Då man upplever stressiga situationer, uppstår förändringar i kroppen så att man ska kunna bemöta problemet på bäst möjliga sätt. Detta gäller i synnerhet då stressen sitter i under långa tidsperioder.

Kroppen kommer då att utsöndra kortisol. Detta är en normal reaktion, men upprepad aktivering kan leda till förändringar i kroppens aktiviteter och kortisolnivåer.

Vissa experter har associerat dessa förändringar med ett stort antal sjukdomar, precis som de associerat arbetslöshet med onormala mönster av kortisolutsöndring. Dessa mönster är dock olika beroende på ålder och kön. De indikerar att även om arbetslöshet påverkar alla så gör den det inte på samma sätt.

“Att dö i tjänsten är ett hjältemod, men att dö när man är arbetslös är bara dumt.”
-Tsugumi Ohba-

Hälsa och arbetslöshet: Konsekvenser

Arbetslöshet är relaterat till ett sämre hälsotillstånd. Det kan bero på exempelvis en sämre sjukförsäkring eller sämre finansiella resurser. Men i många länder så beror effekterna dock inte på en brist på sjukvård.

Den arbetslöse har ofta en sämre hälsa än de som har anställning. När det kommer till fysiska problem så är det inte förvånande att det förekommer en relation med kronisk stress, kardiovaskulära hälsoproblem, fetma och diabetes. Det finns även andra hälsokonsekvenser som droganvändning.

Det har också otaliga konsekvenser för den psykologiska hälsan genom ett minskat välmående, sämre självkänsla, ökade ångestnivåer och även en förändrad personlighet.

Kvinna som ser bedrövad ut.

Hälsan påverkar arbetslösheten

Dessa studier har främst fokuserat på hur den mentala hälsan påverkar en individs förmåga att behålla ett jobb. Eftersom arbetslöshet innebär vissa skador på den mentala hälsan kommer den arbetslösa personen att falla in i en ond cirkel. Denna är väldigt svår att komma ut ur. En person med sämre mental hälsa löper större risk att förlora sitt jobb och kommer ha mindre chanser att hitta ett framtida jobb. Det finns även en risk att hälsan kontinuerligt kommer bli värre.

Ett stort obehag är därför relaterat till en ökad risk för att bli av med jobbet, precis som obehag under barndomen är relaterat till arbetslöshet i vuxenlivet.

Forskningen har även funnit att personer med lägre nivåer av depression har det lättare att hitta jobb, speciellt män.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Olesen SC, Butterworth P, Leach LS, Kelaher M, Pirkis J. Mental health affects future employment as job loss affects mental health: Findings from a longitudinal population study. BMC Psychiatry. 2013;13.
  • Vélez Coto, M., Valls Serrano, C. & Caracuel, A. (2019). Estrés en el desempleo: ni oficio ni beneficios. En Peralta-Ramírez, I.M. Un villano llamado estrés. Madrid: Pirámide

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.