Hur man diagnostiserar autismspektrumtillstånd hos vuxna

Har du någonsin funderat på om du kan ha autismspektrumtillstånd (AST)? Eller misstänker du att en anhörig eller närstående kan ha det? Faktum är att data visar att personer med högfungerande AST ofta går odiagnostiserade. Fortsätt läsa om du vill veta hur detta tillstånd utvärderas hos vuxna.
Hur man diagnostiserar autismspektrumtillstånd hos vuxna
José Padilla

Skriven och verifierad av psykologen José Padilla.

Senaste uppdateringen: 26 juni, 2023

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett neuroutvecklingsproblem vars svårigheter återspeglas i social interaktion, kommunikation, förekomsten av stereotypa beteenden (stela och repetitiva), motstånd mot förändring och begränsade intressen. Sättet på vilket tillståndet kommer till uttryck varierar från en person till en annan och är beroende av stadiet. De flesta personer med tillståndet får sin diagnos i barndomen. Men man diagnostiserar också autismspektrumtillstånd hos vuxna, även om det är ganska mycket svårare att identifiera i detta skede.

Utan tvekan blir AST allt vanligare och dess prevalens uppskattas till 1 av 68. Denna ökning av fall kan dock tillskrivas ökad medvetenhet, överdiagnostik och alltför omfattande diagnostiska kriterier.

Autistisk kvinna som håller för öronen

Symtom på autismspektrumtillstånd hos vuxna

Personer med AST har svårt att kommunicera och interagera socialt. Som regel har de också begränsade intressen och repetitiva beteenden. Dessutom upplever de svårigheter med kognitiv och beteendemässig flexibilitet, förändrad sensorisk känslighet, sensoriska bearbetningssvårigheter och emotionella regleringssvårigheter.

Nedan kommer vi att granska de kriterier som APA (American Psychological Association) har fastställt för att diagnostisera autismspektrumtillstånd.

Kriterium A

Ihållande brister i social kommunikation och social interaktion i olika sammanhang som manifesterar sig på följande sätt, antingen för närvarande eller historiskt. Dessa exempel är illustrativa, men inte uttömmande.

 1. Brister i socio-emotionell ömsesidighet. Onormala sociala förhållningssätt och misslyckande i normala tvåvägskonversationer. En nedgång i delade intressen och känslor. Underlåtenhet att initiera eller svara på sociala interaktioner.
 2. Nedsättningar i icke-verbala kommunikativa beteenden. Dåligt integrerad verbal och icke-verbal kommunikation. Avvikelser gällande ögonkontakt och kroppsspråk. Nedsättningar i förståelsen och användningen av gester. I svårare fall uppvisar den drabbade total avsaknad av ansiktsuttryck och icke-verbal kommunikation.
 3. Problem med att utveckla, underhålla och förstå relationer. Svårigheter att anpassa sitt beteende i olika sociala sammanhang. Svårigheter att delta i fantasifulla spel och skaffa vänner. Det kan finnas en total avsaknad av intresse för andra människor.

Kriterium B

Restriktiva och repetitiva beteendemönster, intressen eller aktiviteter som manifesterar sig på två eller flera av följande sätt:

 1. Stereotypa eller repetitiva rörelser, användningar av föremål eller tal. Till exempel enkla motoriska stereotyper, justering av leksaker eller omplacering av föremål, ekolali och egendomliga fraser.
 2. Insisterande på monotoni, överdriven oflexibilitet av rutiner eller ritualiserade mönster av verbalt eller icke-verbalt beteende. Till exempel stor ångest över små förändringar, svårigheter med övergångar, stela tankemönster, hälsningsritualer, att behöva gå samma väg eller äta samma mat varje dag.
 3. Extremt begränsade och fixerade intressen. Dessa är onormala i intensitet eller fokus. Till exempel stark anknytning till eller upptagenhet med ovanliga föremål eller överdrivet avgränsade eller genomgripande intressen.
 4. Hyper- eller hyporeaktivitet mot sensoriska stimuli. Också ovanligt intresse för sensoriska aspekter av miljön. Till exempel uppenbar likgiltighet för smärta/temperatur, negativ respons på specifika ljud eller texturer, överdrivet sniffande eller överdriven beröring av föremål samt visuell fascination för ljus eller rörelse.

Kriterium C

Symtomen måste vara närvarande tidigt i utvecklingsperioden. Men de kanske inte visar sig fullt ut förrän sociala krav överstiger begränsad kapacitet. Alternativt kan de vara maskerade av inlärda strategier senare i livet.

Kriterium D

Symtomen orsakar kliniskt signifikant funktionsnedsättning i social funktion, yrkesmässig funktion och andra viktiga områden.

Kriterium E

Dessa avvikelser kan inte bättre förklaras av intellektuell funktionsnedsättning eller allmän utvecklingsförsening. Samtidigt sammanfaller ofta intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd. För att ställa komorbida diagnoser av autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning måste social kommunikation vara lägre än förväntat för den allmänna utvecklingsnivån.

Utvärdering av autismspektrumtillstånd hos vuxna

Det finns frågeformulär som människor kan fylla i för att avgöra om de bör träffa en specialist för en utvärdering. Man bör dock bemöta resultaten med försiktighet eftersom de inte är lämpliga för att generera en diagnos. Därför bör man inte lita på dem för att bekräfta AST.

Bland de vanligaste självutvärderingsverktygen för AST finns följande:

 • Autism Spectrum Quotient (AQ-10). Detta är ett bedömningsverktyg med tio frågor anpassat från ett mycket längre frågeformulär som kallas Autism Spectrum Quotient (AQ).
 • Adult Repetitive Behaviors Questionnaire-2 (RBQ-2A). Detta frågeformulär med 20 artiklar fokuserar på “begränsade och repetitiva beteenden”.
 • Adult Social Behavior Questionnaire (ASBQ): De 44 frågorna i detta verktyg fokuserar på ett brett spektrum av aspekter av autism hos vuxna. Det kan användas för att bedöma en annan individ samt som ett självskattningsverktyg.

Professionella utvärderingar

Att konsultera en specialist är det enda sättet att få en diagnos av AST. Specialisten kommer att observera patientens beteende, inklusive hur denne talar och interagerar. Dessutom kommer specialisten att be individen att genomgå en eller flera utvärderingar som är mer detaljerade än de vi nämnde ovan. Några av dem är följande:

 • Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) Module 4. Detta är ansett som guldstandarden för att diagnostisera autism hos människor i alla åldrar. Modul 4 använder man specifikt för vuxna och det är inte ett frågeformulär. Istället kommer specialisten som administrerar testet att observera hur patienten svarar på vissa uppmaningar. Man utvärderar både vad individen säger och dennes beteende.
 • Developmental, Dimensional, and Diagnostic Interview-Adult Version (3Di-Adult). Den fokuserar på hur patienten kommunicerar och interagerar i sociala situationer. Den letar också efter begränsade intressen, såsom besatthet av ett visst föremål och vissa beteenden.
 • Social Responsiveness Scale (SRS). Detta test används inte för att diagnostisera autism, utan för att mäta försämringen av sociala färdigheter.
 • Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R). Detta test fokuserar på de tre huvudområdena som är påverkade av autism: språk och kommunikation, social interaktion samt repetitiva beteenden och intressen.
Man i terapi

Screening

National Institute for Health and Care Excellence (2021) rekommenderar screening för möjlig autism när en person upplever ett eller flera av följande problem:

 • Ihållande svårigheter i social interaktion.
 • Ihållande svårigheter i social kommunikation.
 • Stereotypa beteenden (stela och repetitiva), motstånd mot förändring eller begränsade intressen.
 • Problem med att få eller behålla ett jobb eller utbildning.
 • Svårigheter att initiera eller upprätthålla sociala relationer.
 • Tidigare eller aktuell kontakt med tjänster för psykisk hälsa eller inlärningssvårigheter.
 • Historik som inkluderar ett neuroutvecklingstillstånd (inklusive inlärningssvårigheter och uppmärksamhetsproblem med hyperaktivitet) eller ett psykiskt tillstånd.

Utvärderingen av autimsspektrumtillstånd hos vuxna bör alltid utföras under ledning av en specialist. Tillståndet kan nämligen ha likheter med andra tillstånd som kan förvirra lekmän.

Dessa tillstånd utesluts genom differentialdiagnos. Autism kan nämligen lätt förväxlas med social kommunikationsstörning. Människor med detta problem har svårt att använda ord och språk på rätt sätt.

Behandling av autismspektrumtillstånd hos vuxna

Interventioner som man kan använda för att behandla AST hos vuxna inkluderar följande:

 • Kognitiv beteendeterapi. Under dess sessioner lär sig patienterna om sambanden mellan känslor, tankar och beteenden. Detta kan hjälpa dem att identifiera de tankar och känslor som utlöser deras negativa beteenden.
 • Träning i social kompetens. Med dessa färdigheter kan vuxna med autism lära sig att interagera med andra. Dessutom kommer de att lära sig hur man för en konversation, förstår humor och läser känslomässiga signaler.
 • Talterapi. De lär sig verbala färdigheter som kan hjälpa dem att kommunicera bättre.
 • Arbetsterapi. De lär sig de grundläggande färdigheter som de behöver för att fungera i sina dagliga liv.

Slutligen är autismspektrumtillstånd hos vuxna en problematik som också påverkar familjemiljön. Därför bör utvärderingen av tillståndet innefatta ett samtal med anhöriga eller nära och kära till patienten. Att utvärdera patienternas stödgrupper är faktiskt ett utmärkt sätt att bättre förstå hur de förhåller sig till andra och fungerar i samhället.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.