Hur media bör rapportera om psykisk hälsa

Ord kan ha stor genomslagskraft. Det innebär att sättet media rapporterar om frågor som självmord eller psykiska störningar kan förbättra medvetenheten, eller tvärtom öka stigmatiseringen. God journalistisk sed är extra viktigt på detta område.
Hur media bör rapportera om psykisk hälsa
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2023

Idag finns det mycket mer information på den offentliga arenan om faktorer relaterade till psykisk hälsa. Till exempel talar många kändisar, på ett öppet och normaliserat sätt, om de psykiska problem de lider eller har lidit av. Likaså försöker media synliggöra vissa realiteter och rapportera om psykisk hälsa – ett område som hittills varit präglat av tystnad och stigma.

Men även om denna rörelse är väsentlig och ger hopp kvarstår en nyans. Det är det faktum att mediernas sätt att presentera nyheter är viktigt. Faktum är att ord antingen kan hjälpa eller skada. På senare tid har vi sett hur vissa medier använder sig — avsiktligt eller oavsiktligt — av sensationsjournalistik. Detta är ett allvarligt misstag.

En vanlig tendens är att associera tragiska eller våldsamma händelser med psykiska tillstånd. Till exempel kan de rapportera att “Angriparen var schizofren” eller “Den unga kvinnan som tog sitt liv var deprimerad”. Många av dessa uttryck är ofta inte bara baserade på overifierad information utan skadar också personer som lider av psykiska problem.

Vissa medier förstärker stigmatisering och bagatellisering genom sitt sätt att presentera information.

Kvinna som läser nyheter på mobilen
Människor läser nyheter dagligen och hur de presenterar psykiska hälsofaktorer kan antingen skapa medvetenhet eller fördomar.

Media har en viktig roll när det kommer till att rapportera om psykisk hälsa

Informations- och kommunikationsmedier har stor makt. Med detta följer ett stort ansvar. Därför ger rubrikerna de sätter och sättet de presenterar information på vissa sociala ledtrådar om hur vi kommer att föreställa oss specifika grupper av människor. Det mest återkommande är att koppla kriminalitet till psykiska störningar.

Dessutom är de unga den befolkningsgrupp som är särskilt sårbar för informationen de får dagligen. Till exempel kan ingen förneka att antalet barn och ungdomar som har begått självmord har ökat de senaste åren. Media måste rapportera detta faktum. Men med det sagt måste de välja sina ord noggrant för att undvika sensationsjournalistik. Faktum är att de borde använda den välbehövliga Papageno-effekten, som främjar självmordsprevention.

Det kan inte förnekas att media ofta rapporterar händelser som rör psykisk hälsa som exceptionella realiteter. Men faktum är att en av fyra personer för närvarande har ett psykiskt problem eller kommer att utveckla ett någon gång i livet, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Av denna anledning är det absolut nödvändigt att vi vet hur man rapporterar och presenterar nyheter om dessa situationer.

Nedan kikar vi därför närmare på riktlinjerna som reglerar journalistyrkets etiska koder, varje regerings socialministerier och WHO.

Människor med schizofreni är de mest stigmatiserade i samhället. Med tiden har en extremt negativ, hotfull och till och med våldsam bild av dem skapats. Detta är ett tydligt skevt porträtt.

1. Vikten av att undvika att fördomar vidmakthålls

Termer som psykiskt sjuka, psykiskt störda, galna, schizofrena eller psykotiska är stigmatiserande begrepp som exkluderar människor. Faktum är att bilden som ges av dessa tillstånd vanligtvis är starkt negativ. Följaktligen ställs samhället inför en totalt förvrängd uppfattning om förhållandena.

Faktum är att det är tillrådligt att media använder termen psykiska problem i motsats till psykisk sjukdom eller psykiatrisk sjukdom. Det rekommenderas också att de använder denna terminologi för att undvika att ställa förhastade diagnoser. Dessutom bör de undvika stämpla människor med någon form av mentalt tillstånd. Till exempel att rapportera en individ som depressiv, anorektisk, schizofren, bipolär, psykotisk etc.

2. Att rapportera sakligt om psykisk hälsa och säga nej till alarmistiska rubriker

I clickbait-eran är det alltför lätt för media att ta till alarmistiska rubriker för att få läsare. Detta bör dock aldrig göras på bekostnad av psykisk hälsa. Så långt det är möjligt är det lämpligare att referera till ämnen och nyheter relaterade till detta område på ett kontextualiserat sätt. Tillståndet som sådant ska helst inte vara en del av själva rubriken.

3. Att normalisera och undvika bilder som förstärker stigmatisering

Nyheter om vissa grupper som lider av psykiska störningar åtföljs ofta av sorgliga, mörka och eländiga bilder. Vi ser människor som ser vilsna ut, är passiva eller ensamma i ödsliga miljöer.

Självfallet skulle vi inte förvänta oss bilder där de strålar av glädje och lycka. Men bilderna borde vara mer normaliserande. Trots allt går många personer med depression fortfarande till jobbet och patienter med schizofreni som får behandling kan leva fullgoda liv. Det är de bilder som media måste förmedla.

4. Att vara försiktig med att koppla samman våld och psykisk hälsa

Media bör rapportera om psykisk hälsa på ett sätt som följer medicinska föreskrifter och journalistiska etiska protokoll. Men det finns en tendens att koppla samman våldshandlingar med olika psykiska störningar. Vetenskaplig forskning erbjuder viktiga nyanser på detta område.

En forskningsstudie utförd av Queen’s University i Kanada visar att psykiska problem varken är nödvändiga parametrar eller tillräckliga orsaker för att våldsamt beteende ska uppstå. Denna senare realitet är en komplex kombination av sociala, demografiska och ekonomiska faktorer. Därför får media inte falla i reduktionismens fälla.

När det gäller att bevaka nyheter måste mediaproffs hantera följande frågor:

  • Finns det en tydlig diagnos? Är källorna tillförlitliga?
  • Är det relevant att lyfta fram att personen lider av ett psykiskt problem?
  • Respekterar vi integriteten för en individ med psykiska problem?

Media är den mest relevanta kanalen för att erbjuda en korrekt, sann och vetenskaplig bild av psykiska problem. Dessutom kan de erbjuda hopp och verktyg till dem som går igenom dessa svåra situationer.

5. Media bör rapportera om psykisk hälsa för att öka allmänhetens kunskap och bidra med en positiv syn

Det sätt på vilket media rapporterar om psykisk hälsa måste alltid utgå från tillförlitliga, vetenskapliga och specialiserade källor. De måste ge en röst åt specialister inom detta område för att utbilda allmänheten.

Dessutom måste media erbjuda en positiv, normaliserande och motståndskraftig syn på psykiska problem. Till exempel genom att belysa att frekvensen av självskadebeteende och ätstörningar (ED) har ökat. Dessutom måste de betona att det finns mekanismer för att hantera dessa tillstånd.

Det är också tillrådligt att media rapporterar om depression på ett bättre sätt. De borde insistera på att det inte är synonymt med svaghet, att det inte är isolerat och att det finns vetenskapsbaserade verktyg för att hantera det.

Senior man i terapi
Att normalisera att gå till psykologen och be om hjälp är ett sätt att motverka stigmatisering.

Hur media bör rapportera om självmord

Självmordsfrekvensen har ökat över hela världen. Dessutom vet vi att för varje individ som tar sitt liv, har 20 fler försökt. Samtidigt visar studier som de publicerade i The Lancet hur detta är särskilt allvarligt bland den yngre befolkningen. På grund av pandemin har det faktiskt blivit ett akut faktum som måste åtgärdas.

Därför är det sätt på vilket media rapporterar om psykisk hälsa avgörande. De kan både hjälpa och bidra till förändring. De måste dock vara ytterst försiktiga med hur de presenterar den här typen av fakta. Som vi nämnde tidigare är ord viktiga. Här är de sätt på vilka media bör rapportera om psykisk hälsa.

Mediernas behandling av psykisk hälsa

När de rapporterar specifika nyheter måste de ha stöd och råd från psykologer och psykiatriker.

  • De bör inte tala om “självmordsepidemier”.
  • De bör ge information om stödtjänster och även ange relevanta telefonnummer.
  • Vidare ska de inte ge detaljerade beskrivningar av mekanismerna för vad individerna har gjort. Ska bilder användas bör de väljas med stor omsorg.
  • De bör undvika spontana kommentarer eller bidrag från icke-specialister. Det är alldeles för lätt att omedvetet visa fördomar.
  • De borde egentligen bara rapportera om självmord begångna av välkända personer. Eller när dessa fakta är av något allmänt och berättigat intresse.
  • De bör undvika förklaringsreduktionism om varför individen gjorde som denne gjorde. Till exempel att rapportera att personen hade gått i personlig konkurs, hade depression eller hade blivit mobbad. När en individ väljer att ta sitt liv, finns det ingen enskild orsak. Det är en komplex och multifaktoriell verklighet.
  • De måste främja Papageno-effekten. Det innebär att de måste fokusera nyheterna på ett sätt som belyser att det finns hanteringsmekanismer för att förhindra dessa situationer. De måste artikulera informationen de ger på ett skyddande och förebyggande sätt och aldrig använda sig av sensationsjournalistik.

Slutsats

Slutligen är svaret på hur media bör rapportera om psykisk hälsa enkelt. De bör rapportera etiskt och på ett pedagogiskt sätt. Dessutom måste de ta råd från specialister på området. Vi kan faktiskt inte nog betona den stora relevans som journalister har när det gäller att utöva positiv medvetenhet om dessa frågor.

Media och sociala nätverk måste alliera sig för att erbjuda användbara nyheter och data om denna fråga. Därför måste de undvika att bagatellisera, övergeneralisera eller falla offer för ohjälpsam paternalism. Genom att vara lyhörda för att hantera dessa omständigheter kommer de att bidra till att främja ett samhälle som är både utbildat och känsligt för dessa realiteter. Detta kommer att gynna oss alla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.