Icke-farmakologisk behandling av demens

Har du någonsin hört talas om icke-farmakologisk behandling för personer med demens? I denna artikel ska vi lära dig om de tillgängliga alternativen.
Icke-farmakologisk behandling av demens
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Elena García

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Innan vi definierar vad Alzheimers sjukdom och icke-farmakologisk behandling av demens är, måste vi först titta på vad detta tillstånd innebär. Merriam-Websters ordbok definierar det som “en vanligtvis progressiv sjukdom (såsom Alzheimer sjukdom) som präglas av utvecklingen av flera kognitiva brister (såsom minnesförsämring, afasi och oförmågan att planera och iscensätta komplexa beteenden)”.

Om vi ytterligare förfinar definitionen så kan vi säga att demens har olika orsaker och vanligtvis involverar försämringar av minnet, kommunikationen och uppmärksamheten. Vidare är den vanligtvis kronisk och leder till gradvis förlust av självgång och livskvalitet.

Om vi har denna definition i åtanke så kan vi definiera Alzheimers sjukdom som en neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av närvaron av kognitiv och beteendemässig försämring. Den tenderar även att utvecklas gradvis och progressivt bli värre. Den inträffar vanligtvis i vuxen ålder, vanligtvis hos äldre människor.

I dagsläget finns det ingen effektiv behandling för att omvända eller permanent stoppa denna sjukdoms utveckling. Experter har dock utvecklat olika typer av behandling av demens som hjälper till att sakta ned dess utveckling.

Ett bra exempel är icke-farmakologiska behandlingar, som består av alternativa ingripanden som kan förbättra en patients livskvalitet.

Äldre man tittar ut

Icke-farmakologisk behandling kommer med många fördelar:

 • Bibehåller och/eller stimulerar den kvarvarande kapaciteten.
 • Främjar patientens självgång och självständighet.
 • Förbättrar sociala relationer.
 • Förbättrar självbilden och därmed självkänslan.
 • Ger patienter med demens mer kraft att påverka sitt tillstånd.
 • Förbättrar livskvaliteten hos patienten och personerna i dennes närhet.

Dagliga aktiviteter i livet

Under icke-farmakologisk behandling av demens kommer en expert utvärdera prestationsförmågan hos patienten. Utvärderingen skiljer sig beroende på persons nivå av beroende och behov av stöd. Det slutliga målet med denna behandling är att senarelägga eller minska försämringen av prestationsförmågan i det dagliga livet.

Behandling av demens: musikterapi

Enligt Världsfederationen för musikterapi är denna terapiform: “det professionella användandet av musik och dess element som en behandling i medicinska, utbildningsmässiga och vardagliga miljöer med individer, grupper, familjer eller samhällen som vill optimera sin livskvalitet och förbättra sin fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektuella och spirituella hälsa samt välmående.”

Musikterapi kan vara en av många icke-farmakologiska behandlingar. Man kan till exempel även inkludera dansterapi och fysioterapi, och även kombinera dem alla för att skapa unika sessioner. Man måste dock alltid ha varje individuell patients kapacitet i åtanke.

Skratterapi

Tekniker för skratterapi baseras på teorier om att skratt är en form av emotionellt utlopp såväl som inkongruensteorin om humor. Den grundas i att man ska utlösa spontant och genuint skratt hos patienten, men metoden uppnår dessvärre ofta falskt eller simulerat skratt.

Genom denna icke-farmakologiska behandling av demens kommer patientens kropp öva på att uttrycka sig, leka, dansa och andas. Alla dessa hjälper till att lindra stressen som sjukdomen kan leda till.

Snoezelen-rum

Anne Jean Ayres utvecklade denna typ av sensorisk stimulansterapi. Dessa huvudsakliga mål är att patienten ska låta sinnena slappna av och interagera med personerna i omgivningen.

Ett snoezelen-rum är en lugnande och stimulerande omgivning som producerar en stark känsla av välmående.

Minnesterapi som behandling av demens

Detta är en icke-farmakologisk behandling av demens som blivit allt mer populär, och den jobbar med patientens episodiska och självbiografiska minne.

Terapeuter använder resurser som fotografier, musik, nyhetsartiklar, videor, etc. Dessa resurser låter personen komma ihåg specifika stunder i livet. Därmed kan personen “återuppleva” känslomässiga aspekter av minnena, såsom dofter, känslor och ljud.

Att väcka gamla minnen som en behandling av demens

Verklighetsorientering

Det huvudsakliga målet med denna behandling är att patienten ska bli medveten om sin verklighet. Därför kommer terapeuten orientera personen i tre olika områden:

 • Väder (datum och tid)
 • Rum (var personen är)
 • Personlig medvetenhet (vem personen är)

Detta kommer ge patienten bättre förståelse för vad som sker. Som ett resultat är det ett väldigt redskap när det kommer till att bibehålla uppfattningen om kontroll.

Assisterat ingripande med hundar

Terapi med hundar har stora fördelar på en känslomässig, social, funktionsmässig och kognitiv nivå. Vidare förbättrar det humöret, den fysiska och psykologiska hälsan samt psykomotoriken, bland annat.

Arbetsterapi som behandling av demens

Arbetsterapi, eller ergoterapi, vill rehabilitera de kognitiva, fysiska och sociala färdigheterna. För detta syfte ägnar sig patienterna åt olika aktiviteter, såsom handarbete.

Kognitiv stimulans, träning eller rehabilitering

Även om de liknar varandra s har de olika mål:

 • Kognitiv rehabilitering inkluderar aktiviteter som ämnar att återställa de kognitiva funktionerna. Skadan kan ha orsakats av olika orsaker. Det kan röra sig om skalltrauma, lindrig kognitiv försämring, depression, etc.
 • Å andra sidan är kognitiv stimulans en process där aktiviteter utförs för att senarelägga kognitiv försämring. Det kan till exempel vara användbart när en person märker att denne börjar tappa minnet.
 • Avslutningsvis är kognitiv träning en uppsättning aktiviteter som försöker optimera eller bibehålla kognitiv prestationsförmåga. Det är en bra metod för att förebygga ytterligare kognitiv försämring och för att förbättra den kognitiva reserven.
Äldre kvinna vid fönster

Man måste tänka på att kvalificerade experter är de enda som ska utföra icke-farmakologisk behandling av demens och att varje enskilt fall först måste granskas.

Vidare vill vi betona att dessa behandlingar inte kan bota demens. Man kan dock uppnå avsevärda förbättringar genom icke-farmakologisk behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Tipos de Terapia no farmacológica. Recuperado el 21 de de Febrero 2019 de http://www.crealzheimer.es/
 • Valls-Predet, C., Molinuevo, J L. y Rami, L. (2010). Diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer: fase prodrómica y preclínica. Revista Neurol 51, 471-80.
 • World Federarion of Music Therapy. Recuerado el 21 de Febrero de 2019 de https://www.wfmt.info/wfmt-new-home/about-wfmt/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.