Intelligens och ångest: Ett kärlek-hat-förhållande

Det finns ett samband mellan intelligens och ångest som förekommer oftare än det kan verka som. I den här artikeln kan du upptäcka detaljerna i detta fascinerande förhållande.
Intelligens och ångest: Ett kärlek-hat-förhållande
Andrés Navarro Romance

Skriven och verifierad av psykologen Andrés Navarro Romance.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Det finns en bild som vi alla är bekanta med. Det är en briljant student med ett oklanderligt CV som, trots sina intellektuella gåvor och en enastående förmåga till akademisk framgång, förtärs av en storm av nervositet varje gång en tenta närmar sig. Det verkar faktiskt som att intelligens och ångest ofta går hand i hand.

Detta hypotetiska samband mellan en hög intellektuell nivå och ångest har studerats och undersökts vid många tillfällen och från olika discipliner.

Faktum är att en studie från Lakehead University i Kanada har etablerat starkt stöd för kopplingen mellan höga briljanta, kreativa och analytiska sinnen och social ångest, förväntan och överdriven nervositet och oro.

Dessa samband mellan psykologiska missförhållanden och enastående personliga förmågor har en lång historia inom vetenskapen. Faktum är att för några år sedan fick ett visst förhållande mellan kreativitet och anlag för bipolära tendenser relativ popularitet bland de discipliner som studerar den mänskliga hjärnan och sinnet.

Man som studerar

Vi måste dock vara försiktiga när vi överväger eventuella orsakssamband här. För det är verkligen inte sant att alla med hög kreativ potential eller hög IQ lider av någon form av missanpassning eller psykiska problem.

Men vad vi kan bekräfta är att det finns en viss frekvens av stereotypen av den person vars beteenden och interna tillstånd ofta verkar vara osynkroniserade med det privilegierade sinnets kapacitet.

Detta ämne är redan intressant i sig. I själva verket, på grund av dess kliniska, sociala, personliga och akademiska implikationer, förtjänar det en detaljerad studie och förtydligande av typologin för kopplingen mellan en egenskap och en annan.

Vetenskapen bakom förhållandet mellan intelligens och ångest

Det finns ett populärt talesätt som säger att okunnighet är lycka. Detta skulle alltså tendera att antyda att visdom är olycka. Det är verkligen sant att ångest kan orsaka olycka.

“En vis man kommer att skapa fler möjligheter än han finner.”

-Francis Bacon-

Som vi nämnde tidigare är personer med hög IQ mer benägna att uppvisa episoder av ångest och till och med kronisk och generaliserad ångest. Detta har föranlett forskning. Den syftar till att upptäcka varför intelligenta människor så ofta upplever frustration och olycka och blir oförmögna att fatta olämpliga beslut för sitt eget välbefinnande.

Naturligtvis finns det många enastående elever som är lugna som filbunkar och välbalanserade. Samtidigt finns det andra som, trots sina intellektuella gåvor:

  • Har en tendens att förutse händelser negativt.
  • Snabbt blir frustrerade av oväntade förändringar.
  • Visar drag av stress med en onormalt hög frekvens och intensitet.
  • Presenterar en avsevärd minskning av sina akademiska prestationer.

Således kan ovanstående beteenden hindra akademisk och professionell framgång och, med all sannolikhet, även personlig framgång.

Vit hjärnsubstans: Implikationer för intelligens och ångest

Den cerebrala vita substansen är ansvarig för överföringen av bioelektrisk information mellan neuroner. Å andra sidan hänförs inte mycket av den cerebrala bearbetningen av information till den grå substansen.

Man kan säga att den vita substansen är ansvarig för effektiviteten och smidigheten i kognitiva processer och därför för intelligensen i sig.

I syfte att fördjupa studiet av detta förhållande mellan intelligens och ångest, använde forskarna som ansvarade för den tidigare nämnda studien neuroimagingtekniker. Mer specifikt använde de magnetisk resonanstomografi (MRI).

Fynden var lika överraskande som de var logiska och förväntade. De avslöjade nämligen att personer med hög intelligens och markant oroliga egenskaper i allmänhet hade högre vit substans-densitet.

“Medan de enfaldiga bestämmer, överväger de intelligenta.”

-Plutark-

Denna ökade täthet, i statistiska termer, kan förklara dessa människors intellektuella kraft. Men samtidigt kan det förklara deras tendenser till kronisk och generaliserad ångest. Det beror på att vit substans har relaterats till känslomässig kontroll.

Upplysta hjärnneuroner

Evolutionär förklaring

Under vår arts evolutionära gång tror en del av det vetenskapliga samfundet att utvecklingen av intelligens och benägenheten att uppleva ångest gick hand i hand.

Anledningen till detta var förmodligen för att förbättra vår arts överlevnad. Det skulle faktiskt ha varit användbart om analys och bearbetning av information optimerats för att förutse eventuella faror i miljön.

Således, genom att utveckla en större täthet av vit substans, skulle den intelligens som krävs för överlevnad ha främjats. Dessutom har nervsystemet snabbare och effektivare kommunikations- och informationsöverföringsvägar. Därför uppträder oroliga tillstånd oftare.

Dessa slutsatser leder oss också till en möjlig teoretisk förklaring av den känslomässiga och beteendemässiga blockeringen som leder till en oproportionerlig mängd ångest. Således, i det ögonblick då ångesten når alltför höga nivåer, blir nervkommunikationsvägarna mättade och intelligenspotentialen minskar kraftigt. Detta gör därmed att individen känner sig paralyserad.

Vi kan således med tillförsikt konstatera att det att ha ett mycket intelligent sinne i de flesta fall är ett önskvärt element för många människor. Det finns dock två sidor av varje mynt och som vi har sett kan en hög grad av intelligens föra med sig drag av ångest såväl som svårigheter med emotionell kontroll.

Intelligens är förvisso viktigt, men är det allt?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.