Känner du till vad kulturell evolution är?

Känner du till vad kulturell evolution är?
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vi känner alla till begreppet evolution. Det får dig antagligen att tänka på Charles Darwin och hans bok Om arternas uppkomst. Hans idé var att den biologiska utvecklingen har skett med hjälp av ett naturligt urval. Resultatet är att de arter som är mest anpassade för överlevnad är de som utvecklas. Men det är inte den enda typen av evolution som finns. Det finns också något som vi kan kalla för kulturell evolution.

Människor är den enda arten vi känner till som har kulturer. Det är en av de saker som gör oss speciella. Vi skapar kultur och vidarebefordrar den, men vad är detta egentligen? Kultur definieras som utvecklingen av:

 • traditioner
 • vanor
 • religioner
 • värderingar
 • sociala organisationer
 • teknologi
 • lagar
 • språk
 • artefakter
 • verktyg
 • transportsystem.

Den uppstår genom att vi samlar in och vidarebefordrar kunskap för bättre anpassning till vår miljö. I grund och botten innebär kulturell evolution en långsiktig omvandling av de kulturella aspekterna i ett samhälle. Naturligtvis förändrar denna typ av utveckling också enskilda människor.

Pojkar leker i flod som en del av kulturell evolution

Kulturell anpassning

Vid någon tidpunkt blev kultur en överlevnadsstrategi. Den hjälpte oss att vidarebefordra våra kunskaper och färdigheter, vilket gjorde det möjligt för oss att utveckla mer avancerad teknik. Längs dessa linjer finns det två grundläggande färdigheter som krävs för kulturell evolution. Dessa två färdigheter är social inlärning och inlevelseförmåga.

Det kan verka som om vissa djur har kulturella traditioner, men de utvecklas inte och förbättras inte över tid. Anledningen är att de saknar inlevelseförmåga och social inlärning. Till skillnad från djur utvecklas mänskliga samhällen gradvis genom kulturell anpassning, bit för bit.

När människor imiterar varandra utvecklar de tekniker och modifierar dem samtidigt som de behåller sina kunskaper och färdigheter. Det som kommer ut ur dessa processer är en mycket varierande och komplex kultur.

En gammal man

Inlevelseförmåga och social inlärning

Inlevelseförmågan är förmågan att tillskriva andra människor tankar och avsikter. Alla människor har den, och vi utvecklar den när vi är omkring 6 år gamla. Inlevelseförmåga är det som ger oss förståelsen om att andra människor också tänker, vilket också betyder att de har avsikter. Det är vad som gör det möjligt för oss att ha gemensamma övertygelser och att utveckla en gemensam kultur.

Som människor vidarebefordrar vi också vår kultur. När du pratar med någon om din religion och visar dem dess heliga ritualer överför du din kultur till dem. Vi använder social inlärning för att imitera människor och lära av det vi ser.

En intressant observation från Carl Sagan är hur krabbor i Japan oftast har samma form som en samurajhjälm. Detta beror på att japaner i generation efter generation har låtit bli att fiska upp krabbor med denna form. Kulturen vördade samurajer till en sådan grad att de lämnade krabborna med just den formen ifred. Över tid har detta lett till att just social inlärning hos människor orsakat en annan arts utformning.

Teorier om kulturell evolution

Många teorier som försöker förutsäga kulturell evolution använder en klassificering som Karl Marx skapat. Klassificeringen delar upp de olika aspekterna av kulturen i två delar: bas och överbyggnad. Varje aspekt av kulturen är klassificerad enligt en av dessa två nivåer.

Basen utgörs av de mest materiella aspekterna. Det är här man finner saker som teknik, produktionsmedel och naturresurser eller människor som samhället använder i sina sociala och ekonomiska områden.

Det är svårt att förutsäga förändringar i basen. De kommer vanligtvis från tekniska framsteg, ekonomisk utveckling och förändrade ekonomiska förutsättningar. Ändringar i den andra nivån påverkar också en kulturs bas.

Unga buddhistiska munkar

Basen har även att göra med sociala uppgifter och funktioner. Detta är en nivå i hierarkiska maktstrukturer. Det handlar också om reglerna som reglerar våra relationer till varandra. Eventuella förändringar på denna nivå har stor inverkan på överbyggnaden och vice versa.

När exempelvis en enorm mängd västerländska kvinnor gick in i arbetskraften efter andra världskriget, ledde detta till en förändrad bas vilket påverkade våra sociala relationer.

Överbyggnaden omfattar alla immateriella, idealistiska aspekter av en kultur. Det finns många exempel på detta, som saker som religiös tro, moraliska värderingar och ”högkultur”, som inkluderar målning, arkitektur, musik, litteratur och film.

Påbjudna förändringar från överbyggnaden sker vanligen för att rättfärdiga den dominerande sociala ordningen. Till exempel blev ökningen av kvinnor i arbetskraften förknippad med en ökad social ställning för kvinnor som då fick egna disponibla inkomster.

Män och en vattenbuffel

Ett exempel på kulturell evolution

Enligt dessa teorier anpassar sig kulturer. Mer specifikt försöker kulturer anpassa sig till den miljö de befinner sig i. Marvin Harris har en teori om detta som kallas kulturell materialism.

Han menar att förändringar i en kulturs bas, särskilt dess produktionsmedel och teknik, leder till nya kulturella aspekter som ändrar dess överbyggnad. Men det betyder inte att de två nivåerna förlorar sin ömsesidiga anknytning. Eventuella ändringar på en nivå påverkar den andra, även om det kan ske en fördröjning.

En kulturell förändring som vi kan titta på genom en lins av kulturell evolution är kannibalism. Denna kulturella praxis kom till i vissa samhällen som en slags biprodukt av krig. Men allteftersom nationer och imperier blivit utvecklade, har detta utökat målet för krigföring till att vara mer än att bara bli av med fienden.

Krigsfångarna kunde hjälpa till med att utvidga en nation vilket ledde till att kannibalismen förlorade sin nytta. Det fanns inget behov av att fortsätta ägna sig åt det. Således blev basen förändrad (övergången från stam till nation) vilket ändrade överbyggnaden. Därmed tappade kulturen praktiken av kannibalism.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Butler, J. (2000). El marxismo y lo meramente cultural. New left review2, 109-121.
 • Harris, M., & Catalina, G. G. (1982). El materialismo cultural. Madrid: Alianza Editorial.
 • Jameson, F. (2016). Los estudios culturales (Vol. 58). Ediciones Godot.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.