Kognitiv försämring associerad med missbruk av droger

Konsumtion av psykoaktiva substanser kan ha negativa effekter på våra kognitiva processer på kort och lång sikt.
Kognitiv försämring associerad med missbruk av droger
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 20 februari, 2024

Finns det någon form av kognitiv försämring som associeras med missbruk av droger? Svaret är väldigt tydligt: ja. Förr eller senare påverkar droger hjärnan på ett eller annat sätt. Och inte bara det, effekten är alltid negativ.

Studier visar att fler än 20 000 personer dör i förtid varje år som en konsekvens av för stor alkoholkonsumtion. Glöm inte att alkohol också är en drog. Vad som skiljer alkohol från resten är att dess användning är normaliserad i samhället. Men andra droger då?

Varje år läggs fler än 4 000 personer in på sjukhus i Spanien på grund av droginducerad psykos. Och trenden är dessvärre uppåtgående. Enligt den nationella strategiska handlingsplanen för bekämpning av droger är den ovan nämnda siffran en ökning med 103% jämfört med för tio år sedan.

Effekterna av drogerna verkar dessutom vara svåra att omvända. Det spelar ingen roll hur tidigt ingripandet kommer.

Varför använder folk droger?

Detta är inte en enkel fråga att besvara. Det är faktiskt omöjligt att tillskriva varje fall en enda orsak. Det är sant att det finns en genuin social oro angående missbruk av droger, men vi vet fortfarande inte mycket om det. Det talas mycket om droger och drogmissbruk, men vi tenderar bara att prata i cirklar. Folk upprepar falsk information och säger saker som inte är logiska.

Vi tenderar även att associera droger med två saker: ungdom och brott. Därför blir informationen vi får präglad av bias redan från början. Missbruk av droger orsakar allvarliga hälsoproblem. Och inte bara det, för det är även roten till många brott och familjekonflikter. Men vi måste se på detta problem med ett öppet sinne.

Droger bryter ned kroppen

Frekvent och intensiv droganvändning påverkar definitivt kroppen. Å andra sidan kan vi inte isolera dessa substanser från det samhälle som gjort denna vilda ökning av konsumtionen möjlig.

Sociala kretsar agerar dessutom ofta främjande och till och med motiverande för droganvändning. Vårt samhälle normaliserar det. De negativa effekterna av drogmissbruk ignoreras i många fall, såväl som det faktum att droger förvärrar problemen som användaren försöker undvika.

Hur orsakar missbruk av droger kognitiv försämring

Missbruk av droger kan orsaka morfologiska förändringar i hjärnstrukturen. Dessa förändringar kan ha följande effekter:

  • Förlust av hjärnvolym
  • Minskning av andelen grå hjärnsubstans
  • En minskning av den ventrikulära cerebrospinalvätskan
  • En breddning av det perikortikala utrymmet och båda laterala ventriklarna
  • En minskning av nervcellsstorleken
  • Nervcellsdöd
  • Hjärnatrofi

Samtidigt orsakar missbruk av droger skada genom den metaboliska omorganisationen av de synaptiska anslutningskretsarna. Metabolisk omorganisation sker som ett resultat av tolerans, abstinens och avvänjning.

Dessa processer är vanliga vid alla beroenden. De orsakar biokemiska anpassningar i systemen som kontrollerar dopamin, serotonin och noradrenalin. Dessa signalsubstanser interagerar med glutamatreceptorer. De kan blockera de långsiktiga förstärknings- och repressionsmekanismerna i hippocampus och accumbenskärnan.

Avslutningsvis kan de orsaka cerebrala vaskulariseringsförändringar, sammandragning av blodkärl, intraparenkymal och subaraknoidal hjärnblödning samt cerebral infarkt. Det verkar alltså som att de negativa konsekvenserna av drogmissbruk är allvarliga.

Vad säger studier om drogrelaterad hjärnskada?

Nu vet vi att drogrelaterad hjärnskada är en verklighet; men hur påverkar drogbruk den kognitiva prestationsförmågan?

När det kommer till minnet så har personer som konsumerar mycket alkohol, cannabis eller andra droger sämre korttidsminne. Ju längre tid konsumtionen pågår, desto större påverkan har det på arbetsminnet.

Kvinna med missbruk

När det kommer till exekutiva funktioner så har personer som använt alkohol eller cannabis under en längre tid minskad hämning av automatiska svar.

Vi vet även att drogbrukare har försämrad alternerande uppmärksamhet. De behöver mer tid för att utföra aktiviteter som kräver sekventiellt och logiskt tänkandeMen alkohol- och cannabisanvändare upplever mildare bieffekter på andra områden. De bibehåller till exempel sitt fonologiska verbala flyt.

Som du kan se utlöser droganvändning neuropsykologiska och neuroanatomiska förändringar. Dessa förändringar producerar funktionsmässig neuroadaptation i kognitiva, motivationsmässiga, beteendemässiga och emotionella funktioner. Som ett resultat påverkas även den dagliga psykosociala funktionen och livskvaliteten hos personen.

Dessa ändrade funktioner har att göra med  uppmärksamhet, koncentration, integrering, informationsbearbetning och verkställande av specifika handlingsplaner. Och inte bara det, för enligt den bio-psykosociala förklaringen spelar dessa modifikationer en viktig roll. När vi ser på beroende ur en bredare och ideografisk synvinkel så agerar de som variabler som upprätthåller missbruket.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.