Kognitiv försämring som associeras med missbruk av droger

Kognitiv försämring som associeras med missbruk av droger
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Finns det någon form av kognitiv försämring som associeras med missbruk av droger? Svaret är väldigt tydligt: ja. Förr eller senare påverkar droger hjärnan på ett eller annat sätt. Och inte bara det, för effekten är alltid negativ.

Studier visar att fler än 20,000 personer dör i förtid varje år som en konsekvens av för stor alkoholkonsumtion. Glöm inte att alkohol också är en drog. Vad som skiljer alkohol från resten är att dess användning är normaliserad i samhället. Men andra droger då?

Varje år läggs fler än 4,000 personer in på sjukhus i Spanien på grund av droginducerad psykos. Och trenden är dessvärre uppåtgående. Enligt den Nationella strategiska handlingsplanen för bekämpning av droger är den ovan nämnda siffran en ökning på 103% jämfört med för tio år sedan.

Effekterna av drogerna verkar dessutom vara svåra att omvända. Det spelar ingen roll hur tidigt ingripandet kommer.

Varför använder folk droger?

Detta är inte en enkel fråga att besvara. Det är faktiskt omöjligt att tillskriva varje fall en enda orsak. Det är sant att det finns en genuin social oro angående missbruk av droger, men vi vet fortfarande inte mycket om det. Det talas mycket om droger och drogmissbruk, men vi tenderar bara att prata i cirklar. Folk upprepar falska information och säger saker som inte är logiska.

Folk tenderar även att associera droger med två saker: ungdom och brott. Därför blir informationen vi får präglad av bias redan från början. Missbruk av droger orsakar allvarliga hälsoproblem. Och inte bara det, för det är även roten till mycket brott och familjekonflikter. Men vi måste se på detta problem med ett öppet sinne.

Droger bryter ned kroppen

Frekvent och intensiv droganvändning påverkar definitivt kroppen. Å andra sidan kan vi inte isolera dessa nöjessubstanser från det samhälle som gjort denna vilda ökning av konsumtionen möjlig.

Sociala kretsar agerar dessutom ofta främjande och till och med motiverande för droganvändning. Vårt samhälle normaliserar det. De negativa effekterna av drogmissbruk ignoreras i många fall, såväl som det faktum att droger förvärrar problemen som användaren försöker undvika.

Hur orsakar missbruk av droger kognitiv försämring

Missbruk av droger kan orsaka morfologiska förändringar i hjärnstrukturen. Dessa förändringar kan ha följande effekter:

  • Förlust av hjärnvolym
  • Minskning av andelen grå massa
  • En minskning av den ventrikulära cerebrospinalvätskan
  • En breddning av det paracortala utrymmet och båda laterala ventriklarna
  • En minskning av nervcellsstorleken
  • Nervcellsdöd
  • Hjärnatrofi

Samtidigt kan missbruk av droger orsaka skada i den metaboliska omorganiseringen av de synaptiska kopplingskretsarna. Metabolisk omorganisering sker som ett resultat av tolerans, abstinens och avvänjning.

Dessa processer är vanliga vid alla beroenden. De orsakar biokemiska anpassningar i systemen som kontrollerar dopamin, serotonin och noradrenalin. Dessa signalsubstanser interagerar med glutamatreceptorer. De kan blockera det långsiktiga stärkande och undertryckande mekanismerna i hippocampus och accumbenskärnan.

Avslutningsvis kan de orsaka cerebrala vaskulariseringsförändringar, sammandragning av blodkärl, intraparenkymal och  subaraknoidal hjärnblödning samt cerebral infarkt. Det verkar alltså som att de negativa konsekvenserna av drogmissbruk är allvarliga.

Vad säger studier om drogrelaterad hjärnskada?

Nu vet vi att drogrelaterad hjärnskada är en verklighet; men hur påverkar drogbruk den kognitiva prestationsförmågan.

När det kommer till minnet så har personer som konsumerar mycket alkohol, cannabis eller andra droger sämre korttidsminne. Ju längre de konsumerar desto större påverkan har det på minnet.

Kvinna med missbruk

När det kommer till verkställande funktioner så har personer som använt alkohol eller cannabis under en längre tid  minskad hämning av automatiska svar.

Vi vet även att drogbrukare har försämrad alternerande uppmärksamhet. De behöver mer tid för att utföra aktiviteter som kräver sekventiellt och logiskt tänkandeMen alkohol- och cannabisanvändare upplever mildra bieffekter i andra områden. De bibehåller till exempel sitt fonologiska, verbala flyt.

Som du kan se utlöser droganvändning neuropsykologiska och neuroanatomiska förändringar. Dessa förändringar producerar funktionsmässig neuroadaption i kognitiva, motivationsmässiga, beteendemässiga och emotionella funktioner. Som ett resultat påverkas även den dagliga psykosociala funktionen och livskvaliteten hos personen.

Dessa ändrade funktioner har att göra med  uppmärksamhet, koncentration, integrering, informationsbearbetning och verkställande av specifika handlingsplan. Och inte bara det, för enligt den bio-psykosociala förklaringen spelar dessa modifikationer en viktig roll. När vi ser på beroende ur en bredare och ideografisk synvinkel så agerar de som variabler som upprätthåller missbruket.

Detta kanske intresserar dig
Hur påverkar drogmissbruk ungdomars psykiska hälsa?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hur påverkar drogmissbruk ungdomars psykiska hälsa?

Drogbruk i ungdomen är en källa till många psykiska hälsoproblem. Tonåringar med drogmissbruk är mer benägna att även uppvisa beteendeproblem.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.