Kopplingen mellan chemsex, depression och ångest

Har du någonsin undrat varför vissa människor kombinerar droger med sex? Under de senaste åren har antalet personer som anammat chemsex-metoder sexfaldigats. Men vad går det ut på? Och vilka återverkningar får det? Ta reda på det här.
Kopplingen mellan chemsex, depression och ångest
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

“Sex, drugs and rock and roll” är en ikonisk fras i musikens värld. Men på området mental hälsa är denna farliga praxis omtalad som chemsex. Det är särskilt kopplat till kliniska tillstånd som depression och ångest.

Det kan verka kul att kombinera så många element i njutningssyfte. Men sexuellt umgänge under påverkan av substanser som alkohol, cannabis, kokain, mefedron eller speed är extremt farligt.

Faktum är att personer som ofta utövar chemsex är mer benägna att utveckla allvarliga sjukdomar som AIDS och hepatit. Det finns också en risk för depression, ångest och till och med psykos.

“Under effekten av droger bryr du dig inte om någonting, du vill bara isolera dig från världen och få en inre frid som inte går att uppnå i ett normalt tillstånd.”

-Kurt Cobain-

Chemsex

Vi kan definiera chemsex genom att dyka in i dess etymologi. Chems används i vardagsspråk för att beteckna droger och sex är självförklarande.

Chemsex innebär alltså att ägna sig åt sexuella aktiviteter samtidigt som man konsumerar droger med syftet att förlänga upplevelsen under en nästan obestämd tid (i timmar eller till och med dagar). Till en början var det begränsat till det homosexuella communityt, men genom åren har det genomsyrat andra sociala grupper. Idag har det spridit sig som en löpeld bland den yngre befolkningen.

“Vilken toppenupplevelse” eller “Denna chillsession var fantastisk” är uttryck som ofta används av personer som regelbundet ägnar sig åt chemsex. När sexuella aktiviteter involverar droger som man injicerar genom huden eller subdermalt, kallas det slam eller slamming (Ocón, 2022). Detta ger en uppfattning om de allvarliga konsekvenser chemsex kan ha på hälsan hos dem som hänger sig åt detta.

“Effekterna av vissa av dessa droger orsakar överdriven eufori och disinhibition som i det här sammanhanget kan leda till extrema aktiviteter, som sexsessioner som kan vara i dagar.”

-Raúl Osorio Ocón-

Människor som utövar chemsex tenderar att utveckla depression och ångest

Nyligen publicerade beroendeinstitutet i Madrid i Spanien “El Informe Chemsex 2021/2022” (Chemsexrapporten 2021/2022).

Dokumentet nämner att chemsex börjar manifestera sig som ett tydligt folkhälsoproblem med tanke på återverkningarna av denna aktivitet på olika områden, såsom fysisk och psykisk hälsa. Enligt denna rapport har fenomenet under de senaste fyra åren vuxit med nära 600 procent, vilket fått alla varningsklockor att ringa och gjort det känt bland den breda allmänheten.

Å andra sidan understryker man att personer som ofta utövar chemsex, mestadels män, har blivit utsatta för våld inom familjen, såväl som övergrepp från partners och/eller sexuella övergrepp.

Den typ av våld som dessa människor utsätts mest för är baserat på hat, stigma och homofobi. Faktum är att det rapporteras av nästan tre av tio personer. Dessutom har ungefär samma andel utvärderade personer utsatts för övergrepp i barndomen eller tonåren (Madrid Salud, 2022).

“Chemsex förekommer huvudsakligen i privata hem, även om det också kan ske i bastur, på sexklubbar, på hotell och på cruisingområden (flirtande utomhus).”

-Raúl Osorio Ocón-

Chemsex har konsekvenser för den allmänna hälsan
Utövandet av chemsex har betydande konsekvenser för den fysiska och mentala hälsan.

Chemsex och psykopatologi: ett nära samband

Av alla personer som rapporterade att de ägnade sig åt chemsex uppvisade nästan hälften av dem en psykisk störning i tillägg till drogproblematiken. Detta är känt som dubbel patologi.

Bland de kliniska tillstånd som rapporterats med högst incidens i detta sammanhang förekom humör- och ångeststörningar oftare. Andelen var 40 respektive 35 procent (Madrid Salud, 2022).

Utövandet av chemsex kan kopplas till autolytiska beteenden. Upp till tio procent av personerna som deltog i Madrid Salud-studien (2022) rapporterade detta. Dessa beteenden är kännetecknade av självförvållad fysisk skada i syfte att lindra psykiskt obehag.

Å andra sidan har man också hittat ett starkt samband mellan chemsex och utvecklandet av en psykotisk störning. Följaktligen kan chemsex vara en farlig inkörsport till psykopatologi.

“De huvudsakliga psykiatriska störningarna förknippade med chemsex är ångest, depression, psykotiska episoder, självmordsbeteende och komplexa trauman.”

-Raúl Osorio Ocón-

Minoritetsstressteorin

Gaysamhället har historiskt sett varit en av de mest förföljda och smädade minoritetsgrupperna. Enligt denna teori är chemsex en av de strategier som dessa människor kan använda för att möta så kallad minoritetsstress. Det är den typ som härrör från upplevelser som att känna sig diskriminerad och förföljd, såväl som den som inträffar som en konsekvens av fördomar och stigma (Albañir, 2022).

Att återgå till det vi nämnde tidigare kommer att hjälpa dig att förstå denna fråga. Som vi sa, enligt rapporten utsätts de som utövar chemsex för en hel del övergrepp och trauman.

“Det faktum att det finns en privilegierad minoritet kompenserar eller ursäktar inte den diskrimineringssituation som resten av deras jämlikar lever i.”

-Simone de Beauvoir-

Chemsex är kopplat till depression och ångest
Chemsex är nära besläktat med psykotiska episoder och depression. Faktum är att det anses vara en inkörsport till psykopatologi.

Vikten av förebyggande

Det är viktigt att skapa interventioner som stärker universumet av sociala relationer för dessa individer. Vi vet att det att “känna sig stöttad” stärker människors mentala hälsa. Följaktligen upplever de en större balans i sina känslor.

Dessutom har det visat sig att en brist på sociala relationer är ett gemensamt drag hos människor som dras in i den mörka världen av chemsex. Denna aspekt motiverar det förebyggande arbetet.

Eventuella insatser måste vara multidisciplinära. Det är därför viktigt att skapa förebyggande program inom de områden som är mest drabbade av chemsex. Vi pratar om de sexuella och psykiska sfärerna, men också om en heltäckande vård för drogberoende och vikten av att ge dem ett funktionellt stöd (till exempel på jobbet, i skolan och i boendet) (Albañir, 2022).

Som vi har kunnat verifiera är utövandet av chemsex nu ett fenomen som folkhälsomyndigheter världen över måste arbeta hårt för att motverka. Dessutom är dess återverkningar både allvarliga och omfattande. Därför är det viktigt att utveckla interventioner som gör det möjligt att förebygga problemet, såväl som behandlingar som hjälper människor att ta sig ur denna farliga självdestruktiva spiral.

“Problem som missbruk, den höga förekomsten av hiv och/eller sexuellt överförbara sjukdomar och den ökade bördan av känslomässigt lidande måste lösas tillsammans, eftersom de kan bero på stigmatiseringen av hiv eller homofobi.”

-Perry N. Halkitis-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ocón, R. S. (2022). El fenómeno del chemsex: claves para mejorar la respuesta institucional. Revista española de drogodependencias, (47), 5-13.
  • Consejo General de la Psicología Española (s. f.). La mitad de las personas que practican Chemsex presentan trastornos de depresión y ansiedad. www.infocoponline.es. https://www.infocop.es/view_article.asp?id=22716
  • Romero Albañir, E. (2022). Tratamiento cognitivo conductual en un caso de adicción a Chemsex. Estudio de caso.
  • Halkitis, P. N., & Singer, S. N. (2018). Chemsex and mental health as part of syndemic in gay and bisexual men. International Journal of Drug Policy, 55, 180-182.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.