Martha Nussbaum och hennes tio grundläggande förmågor

Martha Nussbaums teoretiska förslag är revolutionerande. Hennes idé om statens ansvar gentemot medborgarna är en av de enklaste idéerna, men också en av vår tids mest avancerade.
Martha Nussbaum och hennes tio grundläggande förmågor

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Martha Nussbaum är en filosof som tog examen från Harvard University. Hon följer den aristoteliska traditionen och anser att politisk teori bör vara inriktad på det som är viktigast för människor: att leva väl. Ur denna synvinkel är politik och institutioner bara framgångsrika när de garanterar goda levnadsvillkor för medborgarna.

Baserat på ovanstående tog Martha Nussbaum fram en lista över de tio grundläggande eller centrala mänskliga förmågorna eller funktionerna. Det är tio attribut som enligt hennes mening är fundamentala för att säkerställa vårt välbefinnande.

Baserat på dessa grundläggande kapaciteter föreslår Nussbaum också existensen av tio principer som bör utgöra pelarna för global ordning. Till skillnad från andra politiska teoretiker kopplar hon maktutövningen till individen såväl som etik. Låt oss således se vad den här intressanta tänkaren har att säga.

Jag tror att den viktigaste ingrediensen för demokratins hälsa är utbildning av medborgarskap, en utbildning med ett starkt humanistiskt innehåll. Vi måste kunna ingjuta Sokrates kritiska tänkande hos unga människor och lära dem hur man formulerar en rationell diskurs, hur man debatterar och försvarar sina idéer.”

-Martha Nussbaum-

Grundläggande förmågor enligt Martha Nussbaum

Martha Nussbaum menar att utveckling och framsteg inte bör mätas utifrån bruttonationalprodukten (BNP) eller liknande indikatorer. Enligt henne är snarare den grundläggande indikatorn existensen eller icke-existensen av en möjlighet: att människor har möjlighet att ha en meningsfull tillvaro.

Denna möjlighet är i sin tur baserad på de grundläggande förmågor som, enligt Martha Nussbaum, främjar de centrala delarna av välbefinnande. Eller snarare, de nödvändiga förutsättningarna för att kunna njuta av tillvaron. Dessa förmågor är följande:

 • Livet. Att kunna leva ett tillfredsställande liv till hög ålder.
 • Kroppslig hälsa. Att ha god hälsa och tillgång till medicinsk hjälp vid behov.
 • Kroppslig integritet. Att kunna gå dit vi vill.
 • Sinnen, fantasi och tanke. Att kunna använda alla våra sinnen. Att därmed vara fria att föreställa oss saker, tänka och resonera.
 • Känslor. Att kunna känna anknytning till andra, älska och lida av frånvaron av nära och kära. Även att känna tacksamhet, längtan och medkänsla.
 • Praktiskt resonemang. Att kunna reflektera kritiskt över gott och ont, och leva med vårt eget samvete.
 • Tillhörighet. Att kunna bilda en gemenskap med andra, ha sociala band, ha respekt och medkänsla för andra och inte diskriminera.
 • Andra arter. Att kunna leva i harmoni med resten av naturen.
 • Lek. Att kunna skratta, leka och njuta av fritidsaktiviteter.
 • Kontroll över vår miljö. Att kunna utöva kontroll över våra egna liv, delta i politiken, arbeta och äga egendom.

De tio principerna

De tio grundläggande förmågorna som Martha Nussbaum tog upp ger upphov till tio principer som bör materialiseras i regeringsarbete och styra internationella relationer. Principerna är följande:

 • Varje land är ansvarigt för att utveckla sina medborgares kapacitet.
 • Kapacitetsuppbyggnad ska ske på ett fredligt sätt.
 • Välmående nationer har en skyldighet att hjälpa fattigare.
 • Multinationella företag måste främja kärnkapacitet i alla länder där de är verksamma.
 • Den globala ekonomiska ordningen måste vara rättvis mot de fattigaste länderna.
 • En minimal och decentraliserad men stark global offentlig sfär måste utvecklas.
 • Institutioner måste fokusera på de mest utsatta i varje nation och region.
 • Alla länder måste säkerställa vården av barn, äldre och sjuka.
 • Familjen måste skyddas. Men i de fall den är oaktsam upphör det att vara en privat fråga.
 • Institutioner och individer måste stödja utbildning som en nyckel till att stärka de mest utsatta.

Känslor i Martha Nussbaums teori

Känslor intar en extremt viktig plats i Martha Nussbaums teori. Den viktigaste av dessa är, enligt hennes mening, medkänsla. Hon anser nämligen att det är fundamentalt för etiskt agerande.

För att medkänsla ska förverkligas måste tre grundläggande krav vara uppfyllda:

 • Bedömningen av magnitud. Det innebär att anse att den andres lidande är en relevant realitet.
 • Ovärdighetsprövningen. Ingen människa förtjänar att lida.
 • Den eudaimonistiska prövningen. En annan människas svårigheter påverkar vårt eget blomstrande.

Enligt Martha Nussbaum måste medkänsla främjas och vårdas för att det ska bli ett socialt värde. Likaså måste ömsesidighet och individualitet uppmuntras. Ömsesidighet leder till strävan efter ömsesidigt bästa. Individualitet innebär att man sätter gränser som gör det möjligt att bevara individuella skillnader. Hennes teori är därför utan tvekan extremt intressant.

Omslagsbild tagen från Fronteiras do Pensamento.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Jiménez, A., Triana, M., & Washburn, J. (2002). Compasión y salud. Isegoría, (27), 211-223.
 • Nussbaum, M. C. (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Katz editores.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.