Personlighet och migrän: finns det en koppling mellan dem?

Finns det någon specifik typ av personlighet som tenderar att lida av migrän? Med andra ord, finns det ett samband mellan denna sjukdom och vissa personlighetsdrag? Vi tar en titt.
Personlighet och migrän: finns det en koppling mellan dem?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Att lida av migrän kan förvandla den drabbades liv till verklig tortyr. Det hävdas att detta tillstånd är ärftligt samt förknippat med en ökad risk att utveckla ångest och depression. Men förhållandet mellan personlighet och migrän är mycket mindre känt.

Ändå har frågan väckt intresse i mer än 80 år. Wolff var en av pionjärerna i denna undersökning och efter år av studier har man nu funnit viktiga samband mellan vissa personlighetsdrag och risken att lida av migrän.

Kvinna med migrän

Migrän är vanligtvis en pulserande typ av huvudvärk, av måttlig till hög intensitet. Samtidigt är det mycket mer än en enkel smärta. Faktum är att migrän åtföljs av symtom som illamående eller kräkningar. Dessutom orsakar det trötthet och en stor känslighet för ljus och ljud.

Den som lider av migrän kan vara helt arbetsoförmögen när han eller hon upplever en attack. Personen känner ofta ett överväldigande behov av att isolera sig i en tyst och mörk miljö för att klara av smärtan. Ofta föregås en migränattack av en aura. Detta består av uppkomsten av förändringar i synen och svårigheter att tala eller röra sig.

Beroende på om sjukdomen är episodisk eller kronisk kan symtomen uppträda mer eller mindre frekvent. Men trots att man har upptäckt vissa triggers är de exakta orsakerna till migrän fortfarande okända.

Personlighet och migrän

Ett personlighetsdrag är ett specifikt och stabilt mönster för att uppfatta, tolka och reagera på händelser. Genom forskning har man kunnat slå fast ett samband mellan personlighet och migrän. Det är en slags migränprofil, som inkluderar egenskaper som är vanliga hos dem som lider av detta tillstånd. Några av de mest framträdande egenskaperna är följande:

Perfektionism och hyperansvar

Ett av de mest framstående dragen hos migränpatienter är deras perfektionism. De tenderar faktiskt att vara överdrivet krävande både mot sig själva och andra. De är människor som söker och kräver perfektion och har svårt att vara flexibla och göra kompromisser. De måste därmed uppfylla vissa standarder och är extremt ansvarsfulla.

Behov av kontroll

Människor som har svårt att tolerera osäkerhet tillhör denna kategori. De behöver veta exakt vad som kommer att hända, hur och vid vilken tidpunkt. Att strikt följa en plan ger dem en känsla av kontroll, vilket utlöser ångest när det i verkligheten inte finns någon plan eller när saker går snett.

Dikotomi och rättsuppfattning

Det finns en markant tendens hos migränpatienter att se världen i svart och vitt. De är radikala i sina bedömningar när de utvärderar om något är bra eller dåligt, rättvist eller orättvist. Det finns alltså inga gråzoner eller mellanliggande punkter och de är oflexibla när de tolkar situationer.

Låg tolerans för frustration och kritik

Migränpatienter verkar vara mer känsliga för misslyckanden och kritik. De har problem med att hantera negativa upplevelser och tenderar att bli påverkade av andra människors kommentarer. När något som händer inte lever upp till deras förväntningar, uppfattar de det som ett personligt misslyckande snarare än en möjlighet att lära sig.

Kanske på grund av låg självkänsla har de svårare att hantera frustration och känslor. De uppvisar alltså en tendens att somatisera känslomässigt lidande eftersom de är så mentalt drivna. Av denna anledning är det vanligt att migränepisoder utlöses i stressiga situationer när den drabbade känner sig överväldigad.

Ledsen kvinna i sängen

Finns det ett samband mellan personlighet och migrän?

Personlighetsdragen som är förknippade med migrän hör till kluster C-personlighetsstörningar. Denna klassificering betecknar personer med ängsliga, beroende och tvångsmässiga tendenser. Detta samband har dock ifrågasatts och är fortfarande föremål för kontroverser.

Förhållandet mellan personlighet och migrän kan inte fastställas exakt. Icke desto mindre har man hittat en större förekomst av dessa personlighetsdrag hos migränpatienter än i kontrollgrupper. Därför kan det vara användbart att ta itu med dessa stela tendenser hos patienterna och uppmuntra dem att slappna av i sina uppfattningar.

Med kognitiv beteendeterapi har migränpatienter fått hjälp att ändra sina tankemönster, hantera sin ångest och utveckla bättre hanteringsstrategier. Med denna typ av terapi har man uppnått viktiga framgångar i hanteringen och kontrollen av migrän.

Sammanfattningsvis verkar det helt klart som att det är ganska viktigt att ta itu med migränpatientens psykologi då detta mycket väl kan möjliggöra en hoppfull framtid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Muñoz, I., Toribio-Díaz, E., Carod-Artal, F. J., Peñas-Martínez, M. L., Ruiz, L., Domínguez, E., … & Uribe, F. (2013). Rasgos de personalidad en pacientes migrañosos: estudio multicéntrico utilizando el cuestionario de cribado Salamanca. Rev Neurol57, 529-534.

  • Calvillo, M. E. N. (2006). Tratamiento cognitivo conductual de la migraña en el adulto. Actualidades en psicología20(107), 1-21.

  • Muñoz León, I. (2016). Rasgos de personalidad e impulsividad en pacientes con migraña episódica y crónica: influencia en la gravedad y respuesta al tratamiento.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.