Samvetsgrannhet och framgång: vad är kopplingen?

Om du vill lyckas i livet räcker det inte med intelligens och talang. Men om du dessutom är skrupulös till din natur kan detta ge dig den disciplin och det fokus du behöver för att uppnå dina mål.
Samvetsgrannhet och framgång: vad är kopplingen?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Vad vet vi om psykologin bakom samvetsgrannhet? Inom områdena mänskliga resurser och personlighetsteorier pekar man ofta på ett samband mellan samvetsgrannhet och framgång. Med andra ord skulle självdisciplin kunna hjälpa dig att uppnå viktiga mål.

Är detta sant? Är samvetsgranna kvinnor och män mer kompetenta och kapabla än folk i allmänhet? Vetenskapliga studier verka stödja denna teori. Forskaren Paul Tough, författare till boken “Hur barn lyckas – i skolan och livet” (How Children succeed: Grit, Curiosity and the Hidden Power of Character), poängterar att människor som uppnår sina livsmål i regel har denna egenskap.

Emellertid är det inte alla som betraktar samvetsgrannhet som något positivt. En del människor misstror samvetsgranna personer, eftersom de kan vara oerhört krävande perfektionister. Samvetsgrannhet lämnar inget utrymme för försumlighet, misstag eller prokrastinering. Andra människor kan se dessa personer som arbetsnarkomaner med en överdriven fokusering på framgång.

Det är sant att populärkulturen har en benägenhet att framställa denna personlighetstyp i en negativ dager. Men om du analyserar den närmare blir du kanske behagligt överraskad.

Det är inte alla som ser samvetsgrannhet som något positivt

Samvetsgrannhet och framgång: vad innebär det att vara samvetsgrann?

Efterhand som samhällsvetenskaplig forskning gett oss mer insikter om samvetsgrannhet har vi lärt oss att det är en önskvärd egenskap som är fördelaktig i nästan alla avseenden. Psykologen Brent Walter Roberts vid University of Illinois har till exempel genomfört en studie som gör gällande att samvetsgrannhet är ett konstrukt som hör nära samman med livskvalitet.

Dessutom brukar experter inom såväl näringsliv som mänsklig och personlig utveckling peka på ett samband mellan samvetsgrannhet och framgång. Enligt dem är samvetsgrannhet en av de mesta avgörande faktorerna för människors välgång genom livet. Tror du att vi överdriver? Om du analyserar saken mer i detalj kommer du faktiskt att finna att samvetsgrannhet, istället för att leda till excesser, snarare har klara positiva effekter.

Uthållighet

Psykologen Angela Duckworth, verksam vid University of Pennsylvania, skrev en bok med titeln “Grit: konsten att inte ge upp” (Grit: The Power of  Passion and Perseverance). I denna beskriver hon hur människor blir framgångsrika. Enligt henne är det inte intelligens och talang som ligger bakom människors lycka och framgång.

Istället är samvetsgrannhet ett av de karaktärsdrag som kan vara mest värdefulla i denna strävan. Förklaringen är att denna egenskap förutsätter att man är uthållig och målinriktad och att man dagligen anstränger sig för att uppnå det man vill.

Samvetsgranna människor uppvisar också en hög grad av självkontroll, arbetsmoral och förpliktelse gentemot sig själva och sina mål. Dessa är alla ofrånkomliga pinnhål på vägen mot sann framgång.

Planering och ansvarskänsla

Samvetsgrannhet är motpolen till impulsivitet. Personer med detta personlighetsdrag handlar aldrig utan att tänka sig för och lämnar inget åt slumpen. De är planläggare och perfektionister. Samvetsgranna människor sätter också upp rimliga, dagliga mål för sig själva som de lätt kan uppfylla.

Likaså tar de ansvar för sig själva i varje aspekt av sina liv och de strävar alltid efter att göra så bra ifrån sig som de kan.

Konsistens och kompetens

Samvetsgranna personer är ihärdiga och omsorgsfulla. Om ett problem dyker upp förlorar de inte fattningen. Tvärtom fokuserar de alla sina resurser på att fundera ut en lösning.

De är inte perfekta. Men när de begår misstag blir de sällan upprörda. De är mycket duktiga på att motstå frustrationer, vilket gör att de kan lära sig av sina misstag och pröva nya tillvägagångssätt.

Vad du visar andra har betydelse

Den bild av dig själv som du visar upp för andra är också en del av den du är. Dessutom är det en viktig del av vad det vill säga att vara en samvetsgrann människa.

Människor som har denna kvalitet ser på sig själva som kompetenta individer och detta är något de försöker förmedla till andra.

Konsten att överväga

Den fina konsten att överväga saker och ting leder till mer effektiva och lyckliga beslut. Samvetsgranna människor är bra på detta, eftersom de fäster vikt vid att överväga situationen på rätt sätt. Det betyder att innan de kommer fram till något beslut så reflekterar de över och begrundar varje aspekt som har med saken att göra.

För det är aldrig bra att handla överilat. Helst ska man tänka igenom alla omständigheter innan man agerar.

Samvetsgrannhet och självdisciplin för framgång

Självdisciplin går hand i hand med samvetsgrannhet. Detta personlighetsdrag bygger på att man följer en tidsplan, sätter upp dagliga mål, gör små förbättringar varje dag, ställer stora krav på sig själv och utövar självkontroll.

Samvetsgranna personer fäster vikt vid egenvård

Egenvård är viktigt

En egenskap som är utmärkande för samvetsgranna kvinnor och män är principfasthet. Deras självdisciplin är inte begränsad till deras yrkesliv och deras önskan att uppnå sina mål. För den här typen av personer är även egenvården viktig. Likaså månar de om sådana aspekter som livskvalitet och relationer. Ett fullvärdigt liv erfordrar disciplin och vishet för att man ska kunna välja rätt i varje läge.

Sammanfattningsvis kan man säga att samvetsgrannhet framför allt handlar om att ha inre kontroll-lokus. När du låter din kompetens, dina ansträngningar och din beslutsamhet styra dina val kommer du att uppleva en större livstillfredsställelse. Detta är en egenskap som går att utveckla. Det är aldrig för sent!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Javaras, K. N., Williams, M., & Baskin-Sommers, A. R. (2019). Psychological interventions potentially useful for increasing conscientiousness. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment10(1), 13–24. https://doi.org/10.1037/per0000267
  • Roberts, B. W., Lejuez, C., Krueger, R. F., Richards, J. M., & Hill, P. L. (2014). What is conscientiousness and how can it be assessed? Developmental Psychology50(5), 1315–1330. https://doi.org/10.1037/a0031109

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.