Sexism i det moderna samhället

Sexism och könsdiskriminering har utvecklats mycket under de senaste åren. Några av de mest anmärkningsvärda teorierna om det har kommit från psykologerna Swin, Aikin, Hall och Hunter.
Sexism i det moderna samhället
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sexism i det moderna samhället innebär bland annat att man antar att kvinnor som grupp är underlägsna män. Människor har hållit fast vid denna attityd och utvecklat den genom tiden av många sociologiska anledningar.

Men sexism har historiskt sett ofta lett till förtryck av kvinnor endast baserat på det enkla faktum att kvinnor är kvinnor. Detta sker även i det moderna samhället.

Nuförtiden kommer du förmodligen inte att se människor öppet uttala det i västerländska länder. Många organisationer arbetar för att förhindra sexism och slåss mot den.

Med det sagt är sexism ändå fortfarande djupt rotat i det västerländska samhället och i många andra samhällen runt om i världen.

Sexismen har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Psykologerna Swin, Aikin, Hall och Hunter publicerade några av de mest anmärkningsvärda senaste teorierna om detta.

Sexismen i det moderna samhället gör att en kvinna känner sig överväldigad när hon sitter på marken med handen på pannan.

Aktuella teorier om sexism i det moderna samhället

Först av allt måste vi skilja mellan historisk sexism så som den uttryckte sig förr i tiden och modern sexism. Sexism enligt gammal tradition är idén om att kvinnor är underlägsna män.

Modern sexism handlar å andra sidan mer om att motsätta sig feministiska krav.

En del människor grundar denna tanke ur idén om att det inte längre existerar någon diskriminering av kvinnor, vilket är anledningen till att “feminism inte längre är nödvändigt“.

Nyligen har vårt moderna samhälle även sett en ny typ av sexism dyka upp. Vi kallar detta fenomen för neosexism.

Denna typ av sexism är en återspegling av en vanlig konflikt i vårt moderna samhälle: egalitära idéer om kvinnor ställda mot mäns fortsatta känslor av överlägsenhet över dem.

Psykologerna Glick och Fiske försökte titta på sexism ur ett perspektiv liknande det som används i samtida rasismteorier.

I slutändan gjorde det specifika förhållandet mellan män och kvinnor att det blev svårt att tillämpa rasismteorier på sexismteorier.

Det finns en grundläggande motsägelse i sexism: män och kvinnor har haft ett förhållande av dominant och underordnad, och ändå har det inte hindrat människor från att bilda intima band.

Män har gladeligen kunnat välja bort kvinnor för ett jobb och sedan gått hem och omfamnat sina fruar. Enbart en sån sak har gjort att sexism skiljer sig mycket från rasism.

Teorin om ambivalent sexism

Teorin om ambivalent sexism utvecklades av Glick och Fiske (1996-2001) och den är den mest inflytelserika sexismteorin hittills. Som namnet antyder handlar det om ambivalens.

Förhållanden mellan män och kvinnor, både i det förflutna och i vår nutid, har alltid innefattat ett stort ömsesidigt beroende av varandra. Det finns två grundläggande typer av sexism som kan klassificeras inom den ramen:

  • Fientlig sexism. Denna typ av sexism anser att kvinnor är en sämre grupp. Det är ett sätt att legitimera den kontroll män har över dem.
  • Välvillig sexism. Detta är den version som har en idyllisk bild av kvinnor som fruar, mödrar och romantiska föremål. Men denna typ av sexism förlitar sig fortfarande på idén om att kvinnor är underlägsna. I denna version finns det fortfarande en förståelse för att kvinnor behöver män för att skydda dem och ta hand om dem.

Välvillig sexism ser positivt på kvinnor, men bara inom en specifik ram. Fientlig sexism associerar kvinnor med ett brett spektrum av negativa egenskaper.

Men i slutändan är målet för båda dessa typer av sexism att legitimera och stärka ojämlikhet baserad på kön.

Tre manliga figurer som står på en plattform ovanför en kvinna och pekar ned på henne.

Feminism och kampen för jämställdhet

Tack vare införandet av grundläggande rättigheter i många länder (främst i de västerländska länderna), ökar feminismen och kampen för jämställdhet idag.

Feminism är en social och politisk rörelse som började i slutet av 1700-talet. Ett av dess mål är att öka medvetenheten.

Kvinnor träffas och håller möten där de gör sina röster hörda gällande förtrycket, underkastelsen och exploateringen som patriarkatet utsätter dem för. Feminism handlar om kvinnors befrielse.

Ojämlikhet är fortfarande ett stort problem i dagens värld. Sexism, könsbaserat våld och andra brott av sexuell natur sker i samhällets över hela världen varje dag.

Det är detta som gör det så viktigt att vara medveten om verkligheten och göra något för att förändra den.

Många juridiska organisationer försöker förebygga och bekämpa hat- och könsrelaterade hatbrott. Men straff har sina begränsningar vad det kan åstadkomma. Vi måste också utbilda människor.

Vi måste lära människor från en tidig ålder att respekt, tolerans och jämlikhet är grundläggande rättigheter. Kanske kommer vi en dag att leva i en värld där sexism i det moderna samhället inte existerar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.