Vad är den sexuella responscykeln?

Vad är den sexuella responscykeln?
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Sex är en av de viktigaste delarna i många människors liv. Men det är inte många som förstår hur deras kroppar fungerar på en sexuell nivå. Därför är det viktigt att komma till insikt om huvuddragen i den sexuella responscykeln.

Masters och Johnson var pionjärforskare som studerade den mänskliga sexuella responscykeln. Deras studier var mycket kontroversiella då de genomfördes, men idag representerar de en väsentlig del av vår kunskap inom området. En av deras största upptäckter var den sexuella responscykeln. Tack vare deras forskning vet vi nu vilka de olika faserna är som våra kroppar genomgår vid sex.

Men du måste också tänka på att sexuella responser yttrar sig på olika sätt hos olika personer. Så en del människor kanske flämtar, medan andra knappt ger ifrån sig något ljud alls. En del rör sina kroppar häftigt, medan andra rör sig väldigt lite. Trots alla dessa skillnader är kroppens fysiologiska respons till sexuell stimulans alltid exakt densamma.

De fyra faserna i den sexuella responscykeln

Enligt teorin om den sexuella responscykeln, genomgår människor fyra faser under deras sexuella respons. De uppträder i följande ordning: (a) upphetsning, (b) platå, (c) orgasm och (d) avslappning. Denna ordning är alltid densamma. Man börjar alltid med upphetsning och slutar med avslappning. Låt oss ta en närmare titt.

Den sexuella upphetsningsfasen är den första fasen

Den sexuella upphetsningsfasen

Det är här som fysiologiska förändringar inträder, och vad dessa gör är att visa att kroppen reagerar på den sexuella stimulansen. Stimulansen i början av cykeln kan vara antingen fysisk eller psykisk. Fasens huvudsakliga funktion är att förbereda kroppen för samlag.

Det finns flera olika fysiologiska förändringar hos kvinnan. Fuktigheten i slidan ökar mycket snabbt tack vare det parasympatiska nervsystemet. Nedre delen av slidan utvidgas, vilket gör det lättare att föra in penis. Brösten och klitoris sväller också beroende på ökat blodtillflöde (vasokongestion).

Mannen undergår också en del fysiologiska förändringar. Vasokongestion och det parasympatiska nervsystemet leder till en erektion av penis. Pungen drar ihop sig och testiklarna lyfts. Under denna fas upplever mannen också flera sammandragningar i bäckenbotten.

En del fysiologiska förändringar är gemensamma för könen. Båda har t.ex. hudrodnad, ökad puls och förhöjt blodtryck.

Platåfasen

Platåfasen är den centrala delen i cykeln och den är också den längsta, för kroppen strävar efter att förbli i detta tillstånd så länge som möjligt. Det är i denna fas som man är utövar sexuell aktivitet. Kroppen har starkare muskelsammandragningar och vasokongestion under denna fas, till följd av en ökning av den sexuella spänningen (inte av den psykologiska sorten). Syftet med denna fas är att hålla dig i ett sexuellt tillstånd tills du uppnår klimax, som även kallas orgasm

Under denna fas genomgår kvinnan följande fysiologiska förändringar: sammandragning av slidväggarna, tillbakadragning av klitoris, utvidgning av livmodern, rodnad av de yttre blygdläpparna. Dessa förändringar ingår i vad Masters och Johnson kallade skapandet av en orgasmplattform. Kvinnan börjar också få ofrivilliga sammandragningar av bäckenbotten, precis som mannen under upphetsningsfasen.

För mannen gäller att penis uppnår maximal erektionsnivå och att testiklarna blir större och lyfts så högt som möjligt. I könskörtlarna bildas även vätska för att förenkla passagen av sperma vid ejakulationen. Mannen fortsätter att erfara sammandragningar av bäckenbotten.

De fysiologiska förändringar som är gemensamma för könen är desamma som vid föregående fas. Pulsen, blodtrycket och andningsfrekvensen stiger hela tiden.

Män och kvinnor har många gemensamma fysiologiska reaktioner vid sex

Orgasmfasen (klimax)

Orgasmfasen innebär en explosiv urladdning av neuromuskulär spänning. Denna är ytterst njutbar. Reaktionen är plötslig och ofrivillig när stimulansen är som mest intensiv. Den markerar också slutet på den sexuella aktiviteten. Ur psykologisk synpunkt är den njutbara upplevelsen som en beteendeförstärkning.

Kvinnans orgasmplattform genomgår 5-12 sammandragningar med 0,8 sekunders intervall. Sammandragningar äger också rum i slutmuskeln och i andra muskelgrupper.

Mannen får sammandragningar av urinrör och bäckenmuskler. Detta gör så att penis kan ejakulera och föra ut sädesvätskan. Det sympatiska nervsystemet gör att ejakulationen startar redan på nervnivå. Hos båda könen fortsätter ökningen av olika kroppsfunktioner som i de föregående faserna. Med andra ord stiger hela tiden pulsen, blodtrycket och andningsfrekvensen.

Avslappningsfasen avslutar den sexuella responscykeln

Detta är när den sexuella spänningen sjunker. Kroppen återgår till det tillstånd den befann sig i före upphetsningsfasen. Normalt tar det 15-30 minuter innan alla processerna som aktiverats i de tidigare faserna har upphört.

Mannen genomgår en “refraktär period”. Under denna är det mycket svårt för honom att få en erektion och uppnå orgasm. Denna fas har ingen speciell tidsbegränsning. Den kan vara i minuter eller i timmar, och ju äldre man blir desto längre blir fasen.

Kvinnan har ingen refraktär period. Det betyder att hon kan ha flera orgasmer under en mycket kortare tidsrymd. Men det finns en annan aspekt som skiljer henne från mannen. Män genomgår cyklarna på mycket liknande sätt i fråga om tid och aktivering. Kvinnor, å andra sidan, uppvisar stora variationer. Exempelvis går det mycket snabbt för en del kvinnor att uppnå orgasmfasen, medan andra behöver mycket mer tid att nå dit.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.