Vad innebär inkluderande undervisning?

Vad innebär inkluderande undervisning?
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ur ett utbildningspsykologiskt perspektiv har vi rört oss från att använda ordet “integrerande” till “inkluderande”. Är inkluderande undervisning bara en modernisering av termen, eller antyder den en förändring i värdering och utövanden?

Du kanske tror att en ändring av ett ord inte har särskilt stor betydelse. Men vi definierar vår värld genom koncept, och att ändra termer är att ändra perspektiv.

Om du går till en skola och frågar huruvida eleverna är integrerade kanske de helt ärligt säger ja. Och sedan visar de dig namn på elever som tyder på etnisk eller socioekonomisk mångfald. Skolan kommer säga att de får bra utbildning. Men fråga dem sedan huruvida eleverna känner sig inkluderade i skolan. Deras svar kommer inte bli lika säkert.

Skillnader mellan integrerande och inkluderande undervisning

När vi talar om integrering så tittar vi på huruvida socialt underlägsna elever får samma utbildning som andra. Den ifrågasätter huruvida någon är på in- eller utsidan av den utbildningsmässiga miljön. Å andra sidan innebär inkludering detta och mycket mer. En students sociala och personliga välmående är den viktigaste faktorn här.

Lärare undervisar tjej

Inkludering hanterar huruvida eleverna behandlas med jämställdhet, tillgivenhet och respekt, i linje med de unika individer som de är. Det är även viktigt att se om de är bekväma med skolans “ekosystem”. Alltså om de oroar sig över att ha vänner och att bli en del av livet i skolan.

En viktig skillnad mellan de två termerna är att en är universell medan den andra är selektiv. När vi talar om integrering så fokuserar vi på en stigmatiserad grupp som får en “normal” utbildning. Å andra sidan tar vi med den inkluderande modellen hänsyn till varje elevs personliga situation, och skolans mål att inkludera denne.

Alla elever, även om de inte är med i en stigmatiserad grupp, kan känna sig utanför. Ett blygt barn kan till exempel finna det svårt att skaffa vänner; en annan kan oroa sig över sin sexuella läggning. Dessa har förmodligen ofta problem med att känna sig inkluderade, men integrationsmodellen försummar dessa barn, vilket ibland får katastrofala konsekvenser.

Anledningar till inkludering

Den primära anledningen till inkludering är inte att försäkra elevers sociala och personliga välgång bara för att dessa är “inne-ord”. Vi måste tänka djupare än så. Inkluderingens mål är att avsevärt förbättra elevens utbildning och inlärning. Det viktiga är att alla elever utvecklas till sin fulla potential, utan hinder.

För att detta ska vara möjligt är en elevs sociala och personliga välmående vitalt. En person som har sociala och personliga problem kommer trots allt ha brist på resurser, vilket blir till ett hinder i utbildningen.

“Speciell utbildning” är ett exempel som skapats som en del av integrationsmodellen. De tillhandahåller specialiserade instruktioner till elever som inte håller jämna steg med de normala lektionerna. Men det har blivit mer av en exkluderingsmekanism snarare än stöd. Den stämplar elever som “inte normala”, och detta får konsekvenser för deras sociala och personliga välmående.

En annan viktig punkt är att om vi vill utbilda med jämställdhet, samarbete och icke-diskriminering, måste vi föregå med gott exempelVi kan inte utbilda om dessa värderingar såvida skolan inte baseras på en inkluderande modell som följer dessa värderingar.

Vad kan vi göra för att få inkluderande undervisning?

Om vi tittar på ett misslyckande så är det lätt att skapa teorier som verkar fixa det. Men när det kommer till att implementera dessa i praktiken så blir målet mer komplicerat. Normalt sett finner vi oss själva fångar i vissa politiska, ekonomiska och sociala situationer som ibland är väldigt svåra att jobba i. Men trots det kan man ta steg för att komma närmre den teoretiska modellen för inkluderande undervisning.

Elever med lärare

Forskning om inkluderande undervisning tillhandahåller riktlinjer som kan hjälpa oss att röra oss i rätt riktning. Bland dessa strategier är de mest effektiva och viktiga som följer:

  • Observation av lektionerna följt av en strukturerad diskussion om vad som observerades.
  • Gruppdiskussion om videoinspelningar av en kollegas arbete.
  • Att ge elever och deras familjer en röst. De kan berätta för dig om deras behov och problem.
  • Kollaborativ planering av lektioner mellan elever och lärare, och även att se över resultaten tillsammans.
  • Att förnya skolans studieplan och modifiera den efter elevernas specifika behov.
  • Samarbete mellan skolor, inklusive besök till grannskolor för att samla information.

En nyckelaspekt som reflekteras i de flesta av dessa idéer är självutvärdering. Om vi vill ha inkluderande undervisning så måste vi konstant utvärdera vad som sker i skolorna. Efter denna utvärdering måste vi anamma åtgärder för att korrigera fel som sätter hinder för inkludering.

En inkluderande skola, i termens fullaste bemärkelse, är en utopi. Det innebär dock inte att vi ska ge upp; raka motsatsen. Utopier finns där för att visa oss vilken väg vi ska följa. Det är ett ideal och ett mål som motiverar och vägleder våra handlingar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.