Vet du vad sexualitet är?

Vet du vad sexualitet är?

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2023

Sexualitet är en term som vi omedelbart förknippar med sex. Men har du någonsin faktiskt frågat dig själv vad mänsklig sexualitet innefattar?

Sexualiteten är uppdelad i tre huvudgrenar: biologisk, psykologisk och social. De är alla sammankopplade, och genom att se sexualiteten som en union av bio-psykosociala egenskaper tillåter det oss att verkligen förstå de otaliga sätt den påverkar människor och deras utveckling.

Världshälsoorganisationen (WHO) ger följande definition av vad som utgör mänsklig sexualitet:

“Integrationen av fysiska, emotionella, mentala och sociala faktorer kring sexuell upplevelse genom positiv berikning och egenmakt hos människor samt kommunikation och kärlek.”

Biologisk sexualitet

Det är möjligt att den biologiska aspekten har varit, och kommer att fortsätta vara, det som vi förknippar starkast med begreppet sexualitet; rent specifikt; våra könsorgan och erogena zoner.

Detta är en extremt reducerad och skymd sikt som inte betraktar den fysiskt mänskliga formen som en sammanhållen enhet. Integrationen av hela den mänskliga kroppen i begreppet sexualitet tillåter oss att förstå att vi är sexuella varelser från och med ögonblicket vi föds till det ögonblick vi dör. Detta innebär att barn och ungdomar, precis som vuxna och äldre människor, besitter sexualitet.

När vi enbart uppmärksammar den biologiska delen av begreppet fokuserar vi på sexakten, med reproduktionen som det övergripande målet. Emellertid är det möjligt att bredda den biologiska aspekten. Vi kan nämligen ge den en större betydelse när den kopplas samman med de andra inblandade faktorerna:

Vår kropp är den som lär sig och endast genom fullständig användning av vår kropp kommer sexualiteten till sin fulla rätt. Att dela in kroppen, och ange endast vissa funktioner, innebär att vi förnekar oss nöjet att känna och kommunicera på rätt sätt med andra.

Social sexualitet

Denna dimension av sexualiteten är relaterad till vår erotik, vilken vi utvecklar genom inlärt beteende och förvärv av olika seder och ritualer. Vissa föreställningar kring sexualitet finns i alla kulturer och kan variera beroende på historiska sammanhang och beteendeinfluenser.

De politiska, religiösa och kulturella influenserna i våra liv reglerar normerna för vad som är lämpligt och vad som inte är det. Detta har skapat utrymme för många restriktioner när det kommer till sexualitet och vad som anses vara “normalt”.

Som de sociala varelser vi är är många av våra farhågor en del av vår strävan efter att aldrig känna oss avvisade, isolerade eller konstiga. På grund av detta lyder vi och för vidare de budskap vi har internaliserat. Vidare omvandlar vi dessa till värderingar och beteenderegler.

Detta innebär att vi måste bryta de felaktiga begränsningarna och föreställningarna som har ålagts oss genom socialisering. Vi måste alltså ändra vår syn på sexualitet för att möjliggöra unika upplevelser för varje individ.

Sexualupplysning blir då väldigt viktigt i sammanhanget eftersom det idealiskt ger individer de verktyg de behöver för att själva kunna välja hur de vill leva samt njuta av sin egen sexualitet.

Sexualitet

Psykologisk sexualitet

Från integrationen av den fysiska formen och upplevelsen av den egna kroppen (biologisk) och socialisering samt beteendepåverkan (social) föds den psykologiska dimensionen av sexualiteten. Den psykologiska grenen är präglad av tankar, fantasier, attityder och tendenser som har att göra med vad som ligger bakom vår sexualitet samt hur vi mår, både med andra och i oss själva. Den psykologiska sexualiteten består av känslor, njutning och tankar som vi har fått genom både personliga erfarenheter och vad vi har fått lära oss.

Under utvecklingen av vår personlighet, från ögonblicket vi föds, utvecklas även vår individuella upplevelse av sexualitet. Vår definition och dess betydelse är i ständig utveckling, och är olika i varje skede av våra liv.

Vi känner alla på olika sätt, och känslorna som väcks inom oss skiljer sig från person till person, även om situationen vi upplever kan vara densamma. Av denna anledning har varje person sitt eget sätt att uppleva njutning på. Detta till den grad att det som kan resultera i glädje för vissa människor kan orsaka obehag för andra.

Detta är anledningen till att individuell kunskap om den egna sexualiteten är så viktig; vi är ansvariga för vår egen sexualitet och hur vi delar den med andra.

Slutsats

Genom analys av de tre grenarna av sexualitet kan man dra slutsatsen att:

  • Sexualiteten är närvarande i varje skede av mänskligt liv. Vi är alltså sexuella varelser från födseln till döden. Den är inte statisk, utan dynamisk, och ändras beroende på hur vi förändras.
  • Informationen och kunskapen vi får från vår externa sexuella miljö påverkar oss i vår egen kunskap och förståelse av begreppet sexualitet. Detta gäller både när det kommer till oss själva och den samverkan vi har med andra.
  • Det finns ingen specifik typ av sexualitet som avgör hur njutning upplevs. I stället finns det många olika sexualiteter, alla med sina egna särdrag. Sexualiteten bestäms av personlighet, kunskap och personlig erfarenhet. Genom att erkänna detta kan vi komma bort ifrån att stämpla vissa beteenden eller preferenser som “normala” och istället kan var och en av oss välja sin egen individuella väg, utan rädsla och utan skuld, för att utforska och njuta av vår sexualitet.

“Sexualitet är inte vad vi tror, ​​det är inte vad vi har fått höra.
Det existerar inte en, utan snarare många sexualiteter.”

-Albert Rams-

Bibliografi:

-Coronado, A. (2014). Concept of Sexuality. Granada: Instituto de Sexología Al Ándalus (ej utgiven).

-Quero, J. F. (1996). Practical Guide to masculine sexuality: keys to knowing yourself better. Themes of Today.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.