Vikten av värderingar i ett förhållande

I en parrelation tillför båda parterna sina värderingar, som tillsammans utgör förhållandets värderingar. Det betyder att om båda har samma värderingar, så har förhållandet en fast grund att stå på.
Vikten av värderingar i ett förhållande
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Alla förhållanden är olika, men om man har samma värderingar i ett förhållande kan det göra relationen bättre och få den att flyta smidigt på ett sunt och konstruktivt sätt. Om man som par fastställer vilka värderingar som bör gälla kan detta lägga grunden för ett stabilt och välfungerande förhållande.

Hur definierar man ett par? I detta sammanhang består ett par av två individer som lever i ett kärleksfullt och mer eller mindre formellt förhållande. Vad är värderingar? Värderingar är de positiva egenskaper eller dygder som alla människor har, som gör att en person urskiljer sig från andra och som driver henne att agera i enlighet med sina övertygelser. Värderingar kan påverka människors intressen och beteenden.

“Börja varje dag med att ha riktlinjerna för mina djupaste värderingar i STÄNDIG åtanke. När så utmaningarna dyker upp, fatta beslut PÅ GRUNDVAL AV dessa värderingar.”

-Stephen R. Covey-

Vi söker ofta livspartner med liknande intressen som våra egna

Värderingar i ett förhållande

En studie som genomfördes av Medina m.fl. (2005) uppger att både män och kvinnor söker efter någon med liknande behov som de själva, någon som stämmer väl överens med dem och har gemensamma egenskaper.

Enligt diverse teorier om vårt val av livspartner, söker människor någon med värderingar som påminner om deras egna (Centers, 1975). Därför väljer de en partner som delar deras ekonomiska, kulturella och sociala attribut (Rice, 1997).

“Finn människor som delar dina värderingar, så kommer ni att erövra världen tillsammans.”

-John Ratzenberger-

Att dela gemensamma livsprojekt

När man bestämmer sig för upprätthålla vissa värderingar i ett förhållande lägger man grunden för de saker man måste arbeta med och förbättra.

De beteenden och förväntningar som karakteriserar den enskilde individen och som hänför sig till parförhållandet, utgör en del av de berörda parternas övertygelser och sociala värderingar (Kaminsky, 1981).

Socialiseringsprocessen kan med tiden förändras, eftersom värderingar och sociala normer rimligen kan förväntas ändra sig. Därför är det normalt att människors övertygelser och beteenden också förändras (Díaz-Guerrero, 2003). Alltså sker förändringar i relationen med avseende på förväntningar, värderingar och beteenden (García-Meráz, 2007). På så sätt skapas nya parametrar, som påverkas av parets sociala miljö (Snyder & Stukas, 1999).

Ömsesidigt stöd är viktigt i en parrelation

Att arbeta tillsammans för att förbättra ett förhållande

För att fastställa värderingar i ett förhållande krävs en gemensam insats. Som vi tidigare påpekat så är alla personer olika. Därför kommer varje pars värderingar att ha olika karaktär. Dock finns det en del grundläggande värderingar som de flesta par delar. Dessa värderingar är kärlek, lojalitet, ömsesidigt stöd, generositet, ömsesidig respekt och kommunikation.

Värderingar om kärlek i ett förhållande

Det finns många olika sorters kärlek, men alla har samma kärna. Att säga till någon att man älskar henne är inte detsamma som att säga att man åtrår henne. Dessa nyansskillnader utvecklas från passionsstadiet, till den förankrade kärleken och så till samlevnadsstadiet. Kärleken innefattar även överraskningen som består i att upptäcka den andra personen, att bli förälskad och att nå en platå av stadig, långvarig och bestående kärlek.

Lojalitet

Lojaliteten beror på paret och deras överenskommelse. Varje par bestämmer sig för en viss form av åtaganden. Somliga par är strängt monogama, medan andra inte är det. Om överenskommelserna efterlevs så föreligger det lojalitet.

Stöd

Att känna stöd, att veta att den andra personen inte kommer att svika dig och att han eller hon kommer att bevaka dina främsta intressen, är något som får dig att känna dig modigare och mindre sårbar.

Detta är underbart, för det får dig att känna dig stark nog att bemöta vilken situation som helst. Det handlar om att visa empati för din partner, att försöka förstå honom eller henne mer eller bättre och att ge prov på ditt stöd och din ovillkorliga kärlek.

“En vän är någon som vet allt om dig och ändå älskar dig.”

-Elbert Hubbard-

Generositet

Det kan vara svårt att tro, men ibland uppvisar par mer själviskhet än generositet. En del kan ha svårt att vara generösa med sin partner och vet bara hur de ska se efter sig själva och sina egna behov och önskningar, trots att detta inte vinner anklang hos andra.

Men att leva i ett förhållande betyder mer än så. Och det finns olika sätt att vara en generös älskare. Det bästa är att inte bara tänka på sig själv, utan att sätta sig i sin partners sits och försöka förstå hans/hennes synvinkel, även om man har en annan åsikt.

Ömsesidig respekt är nödvändigt i ett sunt förhållande

Värderingar om respekt i ett förhållande

Ömsesidig respekt är en oerhört viktig värdering i ett förhållande. Båda parterna måste befinna sig på samma nivå.

Det är fråga om att ge utrymme åt både sig själv och parförhållandet. Respekt handlar också om att fullkomligt acceptera den andra personen, utan att försöka ändra på honom/henne.

Kommunikation

I ett gott förhållande är kommunikationen bestämd, obehindrad och tillförlitlig. Satir (1988) definierar bestämd kommunikation som förmågan att uttrycka sig själv på ett direkt, uppriktigt och respektfullt vis.

Med andra ord innebär en god kommunikation med din partner att ni båda måste förbinda er att dela varandras meningsskiljaktigheter, prestationer, misslyckanden, målsättningar, behov osv. Så försök utveckla er förmåga att göra detta. God kommunikation leder till sunda band, ömsesidig respekt, tillgivenhet, kärlek och engagemang.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Centers, R. (1975). Sexual attraction and love: An instrumental theory. Springfield, IL: Ch. C. Thomas.

 • Díaz Guerrero, R. (2007).La psicología del Mexicano 2. Bajo las garras de la cultura. (2 Ed.) México: Trillas.

 • García-Meraz M. (2007). Inicio, mantenimiento y disolución de la pareja: Socio cultura y valores en parejas del norte, centro y sur de la República Mexicana. (Tesis no publicada de Doctorado). UNAM, México.

 • Kaminsky, G. (1981).Socialización. México: Editorial Trillas.

 • Medina, J. L. V., López, N. I. G. A., & Valdovinos, Z. P. S. (2005). Elección de pareja en universitarios mexicanos. Enseñanza e Investigación en Psicología10(2), 355-367.

 • Rice, F.P. (1997). Desarrollo humano, estudio del ciclo vital (2ª ed.). México: PrenticeHall.

 • Riso, W. (2003). La fidelidad es mucho más que amor. Editorial Norma.

 • Rojas, E. (2006). El amor inteligente. Salvat.

 • Rojas, J. O. (2012). El vínculo de pareja: Una posibilidad afectiva para crecer. Revista Electrónica Educare16, 23-30.

 • Satir, V. (1998). Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. México: Pax.

 • Snyder, M. & Stukas, Jr. A. A. (1999). Interpersonal processes: The interplay of cognitive, motivational and behavioral activities in social interaction. Annual Review of Psychology, 50, 273-303.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.