Vad innebär egentligen yttrandefrihet?

Yttrandefrihet innebär att alla människor har rätten att uttrycka sig utan att trakasseras. Denna rättighet kommer dock med många begränsningar, speciellt när den går stick i stäv med andra personers rättigheter.
Vad innebär egentligen yttrandefrihet?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

För att demokrati, dialog och utveckling ska kunna råd behöver samhället ett kritiskt inslag: yttrandefrihet. Detta eftersom det är en universell rättighet som alla måste åtnjuta.

Alla människor måste kunna uttrycka sina åsikter på ett fritt sätt.

Enligt FN är yttrandefrihet en mänsklig rättighet, och i artikel 19 av den universella förklaringen av mänskliga rättigheter etablerar man följande:

“Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”

Målet med denna artikel är att analysera och hävda att yttrandefrihet är basen för varje demokratiskt samhälle. Utöver deklarationen ovan är den även inkluderad i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Yttrandefrihet är en grund

Vad är egentligen yttrandefrihet?

Yttrandefrihet innebär att alla människor har rätt att uttrycka sig utan att trakasseras. De måste även ha åtkomst till information och kunna överföra den utan barriärer.

Denna rättighet handlar alltså även om tryckfriheten, som definieras som “överföringen av information genom media utan att Staten utövar kontroll innan utfärdandet”.

Därmed skyddar yttrandefrihet:

 • Politiska, religiösa, vetenskapliga, moraliska och historiska åsikter.
 • Alla former av uttryck, vare sig det är muntligt, skriftligt, bildligt, teckenspråk eller konstnärligt.
 • Alla former av informationsspridning, som tidningar, affischer, kläder, juridiska anklagelser, etc.
 • Alla åsikter eller idéer av intresse för folket angående deras egna och allmänna frågor, mänskliga rättigheter, journalism, kulturellt och konstnärligt uttryck samt religiösa och politiska tankar.

Vilka är de nödvändiga omständigheterna för att utöva denna rättighet?

För att sann och effektiv yttrandefrihet ska råda måste folk kunna:

 • Uttrycka sig om och kommentera alla frågor, hur de än väljer att göra det.
 • Söka, motta och sprida information. Detta eftersom man utan information inte kan använda rätten att uttrycka sig fritt.
 • Tillgå information från Staten eftersom det är viktigt för att få effektiva policyer, försvara mänskliga rättigheter och bekämpa korruption.
 • Ha tillgång till mångsidig och oberoende media, eftersom monopol eller oligopol på information motverkar jämställdhet, mångfald och pluralitet.
 • Att ha effektiva skydd för journalister och undvika alla direkta eller indirekta påtryckningar.
 • Akademisk frihet så att studenter, lärare och forskare fritt kan söka, överföra och utveckla kunskap. Att försvara en fritänkande modell motverkar indoktrinering.

Vidare ska vi betona att yttrandefrihet även skyddar rätten att göra samvetsgranna invändningar när någon annan talar. Till exempel i koppling till “officiell” lagstiftad ideologi eller olika förpliktelser, som militärtjänst.

Konceptet censur

Antidemokratiska regimer hotar ofta yttrandefriheten med olika redskap för censur. Censur kan vara explicit (lagstadgad) eller mindre uppenbara (till exempel sociala tabun).

Därför är ett av de mest radikala sätten att begränsa yttrandefriheten att göra det i förväg, såsom censur innan ett verk ens har publicerats.

Även om uttrycket inte censureras i förväg så kan det regleras i form av böter efter att verket har publicerats.

En tystad figur

Begränsningar i vår yttrandefrihet

Men yttrandefriheten är inte en absolut rättighet. Lagstiftning kan även förbjuda en person från att uppmana till brott eller våld. Yttrandefriheten ger en inte rätten att inskränka på andra personers rättigheter.

Var gränsen går för legitimt och icke-legitimt nyttjande av yttrandefriheten är dock inte alltid lätt att identifiera.

Detta kanske intresserar dig
Är frihet att kunna göra precis vad man vill?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Är frihet att kunna göra precis vad man vill?

Ingen har absolut frihet då ingen har makten att helt koppla bort sig från sociala normer eller värderingar och göra precis vad man vill.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Berlin, Isaiah (2004) “Dos Conceptos de Libertad”. En Sobre la Libertad. Ed. H. Hardy, y Trad. J. Bayón, 205-255. Madrid: Alianza Editorial.
 • Habermas, Jürgen (2010) “The concept of human dignity and the realistic utopia of human rights” Methaphilosophy v. 41-4, pp. 464-480.
 • Nussbaum, Martha C. (2007) Las Fronteras de la Justicia. Trad. Ramón Villa Vernis y Albino Santos Mosquera. Barcelona, Paidós.

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.