Vad innebär egentligen arbetsplatstrakasserier?

Vad innebär egentligen arbetsplatstrakasserier?
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 10 maj, 2023

Arbetsplatstrakasserier (psykologiska eller fysiska) har ett etiskt lager: en brist på respekt och hänsyn till de anställdas rätt till värdighet, som är ett viktigt och betydande element i arbetsrelationer (Piñuel and Cantero, 2002).

 Individer eller grupper av människor som upplever eller lider av orättfärdigt psykologiskt våld eller fientliga ageranden, på eller utanför arbetsplatsen.

Mobbing kan utföras av kamrater (“horisontella trakasserier”, bland jämlikar). Den kan också komma från underordnade eller överordnade.

Är arbetsplatstrakasserier vanligt?

Data från Cisneros barometer på Alcalás Universitet indikerar att mer än 16% av de aktiva arbetarna som tillfrågats säger att de har fallit offer för psykologiska trakasserier eller mobbing på sitt jobb under de senaste sex månaderna (Piñuel and Cantero, 2002). Detta innebär fler än 2,3 miljoner arbetare bara i Spanien.

12% av de aktiva arbetarna som undersökts håller fullständigt med om att generella trakasserier reducerar effektiviteten på deras arbetsplats (Piñuel and Cantero, 2002).

“Bli aldrig illa behandlad under tystnad. Låt dig aldrig bli ett offer. Låt aldrig någon definiera dig, definiera dig själv.”

-Tim Fields-

Former av arbetsplatstrakasserier

Offer för arbetsplatstrakasserier börjar ofta tro att de är dåliga anställda eller till och med dåliga personer. Mobbingen påverkar inte bara ens arbetsprestation, utan även ens personliga liv och självbild.

Stressat offer för trakasserier

En från början kompetent (till och med utmärkt) kollega blir en skugga av sitt forna jag. Han tror att allt han gör är fel och att han är en sann katastrof; han börjar tro på dem som säger att allt han gör är fel. Detta påverkar hans prestationsförmåga på jobbet. Anklagelser kan till och med leda till psykologiska skador.

Det vanligaste syftet med trakasserier på arbetet är att få personens prestation att försämras och få denne att säga upp sig eller få sparken.

Hur utförs arbetsplatstrakasserier?

Metoder för arbetsplatstrakasserier inkluderar:

  • Att skrika eller förolämpa offren.
  • Fysiskt våld, till exempel i form av knuffar.
  • Att tilldela dem uppgifter eller projekt med ouppnåeliga tidsfrister.
  • Undervärdering eller att inte värdera ansträngningarna som offren gör. Det kan även uttrycka sig i en vägran att utvärdera offrets arbete. Hot eller upprepa tvång är också vanliga.
  • Förlöjliga deras arbete, deras idéer och deras resultat framför kollegor. Göra sig rolig på deras bekostnad och håna dem.
  • Ändra uppgifter och ansvar utan att tala om det för offren.
  • Behandla dem annorlunda eller diskriminera dem. Stigmatisera dem i kollegornas eller de överordnades ögon. Exkludera dem.
  • Ignorera, frysa ut eller utelämna dem, bara tala om dem i tredje person. Låtsas att de inte existerar.
  • Undanhålla information som är avgörande för deras arbete eller manipulera uppgifterna för att missleda dem, och sedan anklaga dem i efterhand för försumlighet eller oprofessionalism.
  • Förtala offren. Sprida ondsinta eller skvalleraktiga rykten genom organisationen som underminerar deras rykte och anseende.
Utsatt för arbetsplatstrakasserier

“När folk gör dig illa om och om igen, se dem som sandpapper. De kan riva eller gör dig illa lite grann, men i slutändan blir du finslipad och de blir värdelösa.”

-Chris Colfer-

Varför uppstår arbetsplatstrakasserier?

Arbetsplatstrakasserier förutsätter angripare som kan arbeta under skydd av organisatoriska egenskaper som erbjuder dem straffrihet eller utrymme för deras handlingar. Bortsett från organisationer med avvikande ändamål, vilket är vanligare för destruktiva organisationer eller sekter, är det vanligtvis individer som ägnar sig åt mobbing.

Det finns flera faktorer till varför angripare börjar mobba. Den vanligaste är att arbetaren som är offer för trakasserierna är eller har blivit någon som är ett hot mot gruppen.

Den vanligaste faktorn i studier av dem som fallit offer för psykologiska trakasserier på arbetsplatsen är avundsjuka på grund av extraordinär arbetsmässig kapacitet eller förmåga.

Destruktiva organisationer

Offret är oftast avundat för acceptansen eller uppskattningen som de erhåller av kollegor, underordnade, chefer, patienter eller klienter. Också för deras personliga färdigheter, för positiva utvärderingar eller gratulationer mottagna för deras arbete.

Andra anledningar

Arbetsplatstrakasserier kan även inträffa när arbetaren vägrar att bli manipulerad av andra. Det kan även vara för att de inte är på “samma våglängd” som dem som kontrollerar status quo.

I miljöer som innehåller flera intressegrupper och ledare används mobbing oftast för att utrota oslagbara motståndare. De som inte tillåter sig att köpas ses som ett hot.

Arbetare kan också bli offer för trakasserier om de har positiva personliga eller familjemässiga situationer. Andra som inte har det kan vara avundsjuka. När offret är en kvinna kan arbetsplatstrakasserierna utgöras av sexuella anspelningar och förvärras på grund av kvinnans reaktion.

En annan anledning till mobbing är att man är annorlunda. Detta är när medlemmar i en personalstyrka har särskilda karaktärsdrag som skiljer dem från andra. Att vara annorlunda när det kommer till ålder, kvalifikationer, språknivå, arbetslivserfarenhet, sexuell läggning, seder… ofta leder detta till förföljelse från en majoritetsgrupp (Piñuel and Cantero, 2002).

Missbruk är när den minst kompetenta och mest aggressiva personen projicerar sin inkompetens på den mest kompetenta och minst aggressiva personen.

Psykologiska konsekvenser

Flera empiriska studier slår fast en koppling mellan arbetsplatsmobbing och posttraumatiskt stressyndrom (Mikkelsen and Einarsen, 2002). Personer som faller offer för arbetsplatstrakasserier under en längre period uppvisar mönster som indikerar detta, såsom undvikande, repetition av händelser eller ökad emotionell stress.

Trakasserier och dess konsekvenser

Symptom på undvikande leder till att man upplever hot och/eller rädsla relaterat till allt som har med arbetet att göra. Folk som utsätts för mobbing undviker att tala om sitt arbete, umgås inte med personer från sin arbetsplats och anstränger sig för att undvika aktiviteter, platser eller människor som är knutna till det fruktade momentet.

Symptom eller återupplevande kan uppstå i form av mardrömmar eller drömmar relaterade till evenemang och arbetsinteraktioner. De uppstår även som återkommande bilder och minnen av händelser och känslor av att händelsen inträffar igen.

Symptomen på psykologisk aktivering som uppvisas av arbetare som lider av mobbing under arbetsdagen är: hjärtklappning, svettningar, muskelspänning, sömnlöshet, vaksamhet, ilska, irritabilitet och koncentrationssvårigheter.

“Ett vanligt misstag av mobbare är att anta att eftersom någon är snäll och god så är hon svag. Dessa karaktärsdrag har inget att göra med varandra. Faktum är att det krävs avsevärd styrka för att vara en bra person.”

-Mary Elizabeth Williams-

Arbetsplatstrakasserier är en oroande situation som vi måste vara medvetna om för att kunna förhindra och stoppa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.