8 fantastiska citat från Aaron Beck

8 fantastiska citat från Aaron Beck
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I den här artikeln tar vi upp citat från Aaron Beck rörande kognitiva störningar och kongruenta tankar. De tar även upp deras influens på personlighetens olika störningar. Under 60-talet skapade denna amerikanske psykiatriker och professor ett av de mest relevanta bidragen till psykoterapin. Han hjälpte till att skapa kognitionsterapin.

Beck är den enda psykiatrikern som har publicerat artiklar för både American Psychiatric Association och American Psychological Association. Faktum är att den senare ser honom som en av de 5 mest inflytelserika psykoterapeuterna någonsin.

Aaron Becks citat tar upp hur en korrekt omstrukturering av våra kognitiva modeller ger oss bättre mental hälsa och bättre emotionell balans. Denna förändring innebär att vi kan få de egenskaper vi behöver för att gå framåt och överleva, överkomma våra problem och lära oss med och från vår partner.

Enligt dessa citat från Aaron Beck är det tolkningen som gör ont, inte själva faktumet

“Den kognitiva terapin försöker lindra psykologiska spänningar genom att korrigera feltolkningar. Genom att korrigera felaktiga uppfattningar så kan vi få ett slut på överreaktioner.”

Becks tänkande är baserat på idén att folk lider p.g.a. den tolkning de har då en viss sak drabbar dem, inte p.g.a. själva faktumet i sig. Det mesta av vårt lidande hade berott på den mening och den vikt som vi ger det som händer oss. Inte det som faktiskt händer oss.

Beck anser att psykoterapeuter måste hjälpa personen att identifiera sina förvrängda uppfattningar för att modifiera dem. Deras mål är att förstå de kognitiva modeller som personen använder för att modifiera dem och göra dem mindre strikta. Den kognitiva omstruktureringen gör att man kan förändra tolkningen av det som skett.

Kvinna med negativa tankar.

Aaron Beck och hans teorier applicerade på parrelationer

Det sätt som vi tolkar verkligheten påverkar varje del av vårt liv. Dessa tankar både stör och påverkar parrelationer, både på en individuell nivå och inom själva relationen.

“Båda parter måste samarbeta, göra kompromisser, framåt och använda solidaritetsbeslut.”

Hans bok Love is Never Enough: How couples can overcome misunderstandings, resolve conflicts and solve relationship problems through cognitive therapy är en referens. Den ger oss riktlinjer rörande hur vi kan instruera par från ett kognitivt perspektiv så att de kan identifiera och omvandla dessa modeller.

“Det finns speciella egenskaper, som åtagande, känslighet, generositet, lojalitet, ansvar, pålitlighet, allt detta är vitalt för en lycklig relation.”

Målet med detta är att de ska försöka identifiera skadliga mönster och leta efter alternativ som kan vara ett utbyte. Det är bara genom att vara medveten om detta som paret kommer kunna utvecklas. Här är en av Aaron Becks citat som förklarar detta:

“Även om kärleken är ett kraftigt incitament för man och hustru att hjälpa varandra, ge varandra stöd och skapa en lycklig familj, är inte detta i sig relationens essens, för det bidrar inte med de personliga egenskaper som är vitala för att upprätthålla den och få den att växa.”

Citat från Aaron Beck: En modell för depression

Som barn drabbades Aaron Beck av rädslor som han sedan fick bemöta. Detta kognitiva angreppssätt för att lösa problem inspirerade honom till att utveckla sin terapeutiska teori många år senare. Hans specifika fokus var depression.

“Om vårt tänkande trycks ner av förvrängda symboliska meningar, ologiska resonemang och felaktiga tolkningar så blir vi både blinda och döva.”

För honom började symptomen på depression med en aktivering av negativa kognitiva scheman och störningar. Han studerade depression på ett sådant djup och var så duktig på att beskriva den att ett av de instrument som används för att mäta depressionens grad fortfarande bär hans namn: Beck Depression Inventory (BDI). Det var ett väldigt viktigt bidrag inom psykiatrins och psykologins värld. Den blev en av de starkaste alternativa till den psykoanalytiska depressionsbehandlingen.

Intressanta citat från Aaron Beck.

Användning vid andra störningar

Beck undersökte också effektiviteten av hans kognitiva terapi inom många andra problem, som ångest, substansmissbruk och olika personlighetsstörningar. Här är ett annat citat som hjälper oss att förstå detta tillvägagångssätt.

“När det gäller substansmissbruk så kommer det kognitiva tillvägagångssättet att hjälpa folk att hantera de problem som leder till emotionell stress och ge ett bredare perspektiv rörande deras beroende av droger för att uppnå njutning och/eller lindring.”

När det gällde schizofreni så ansåg han att dessa personers dysfunktionella mönster helt enkelt var sårbarheter. Han visade oss att psykiatrikerns jobb var att utveckla mer realistiska alternativ till deras uppfattningar och hallucinationer.

En startpunkt för din personliga förvandling

“Det finns mer på ytan än vad våra ögon kan se”

Becks modell kan använda för att uppnå stora personlighetsförändringar. Det stämmer att vi inte kan välja de sammanhang och de händelser som kommer uppstå i våra liv. Men vi kan ingripa medvetet när det gäller den tolkning som vi gör rörande det som händer oss. Vi kan också applicera detta på de saker som ibland sårar oss.

Citat från Aaron Beck.

Vi kan välja det som vi vill internalisera när det gäller det som händer; välja att fokusera på det positiva eller det negativa.

Allt detta beror på hur vårt sinne hanterar saker. Vi kan också välja hur vi vill handla och hur vår respons kommer vara. Alla dessa fraser av Aaron Beck har väldigt hoppfulla undertoner. Vi känner oss ofta oförmögna när det gäller att hitta ett alternativ synsätt för att förstå det som händer oss. Vi inser inte att vi genom att vara medvetna om hur vi tolkar saker kan modulera vårt lidandes intensitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1987). Beck depression inventory. New York:: Harcourt Brace Jovanovich.
  • Beck, A. T. (2013). Terapia cognitiva para trastornos de ansiedad. Desclee de brouwer.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.