9 extraordinära citat av Jacques Lacan

9 extraordinära citat av Jacques Lacan
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 10 oktober, 2022

Många av de fraser Jacques Lacan använde återspeglar hans teori. Hans perspektiv är ett av 1900-talets mest komplexa, djupsinniga och intressanta.

Jacques Lacan var en fransk läkare, psykiater och psykoanalytiker som vände den ortodoxa psykoanalysen ryggen. Trots att han alltid framhöll att hans teorier utgjorde en respons till Sigmund Freud, introducerade Lacan nya element, som teorin om språk och matematik.

Till sin natur är psykoanalysen inte någon doktrin eller någon monolitisk teori. En del menar att det finns lika många riktningar inom psykoanalysen som det finns psykoanalytiker. Hursomhelst har det under historiens lopp funnits flera olika skolor, och däribland den lacanska.

Än idag fortsätter den lacanska psykoanalysen att vara relevant. Den är utan tvekan en av de mest kontroversiella inriktningarna som funnits. Men den är också en av de mest tankeväckande och beundransvärda. Troligtvis förstår vi den ännu inte helt. Dock är det värt att nämna några av Lacans fraser som sammanfattar en del av hans tankar. Här är några exempel.

“Som Picasso en gång sa till sin chockade omgivning – Jag söker inte, jag finner.”

-Jacques Lacan-

1. Sanning och villfarelse

Lacan använder fraser som kan verka motsägelsefulla, som exempelvis: “Sanningen är det misstag som undslipper illusionen och som uppnås genom ett missförstånd.” Denne tänkare anser inte att det som dagligen cirkulerar människor emellan är sanningen. Det är inte så att alla försöker förleda andra, men snarare att de inte vet vad deras egen sanning är. Därför kan de inte uttrycka den.

Kvinna med mask

Emellertid händer det att sanningen “undslipper” oss, så att säga. Som när vi gör felsägningar. Eller när vi säger något utan att tänka oss för. Ytligt sett är detta följden av ett misstag som ger upphov till ett missförstånd, men egentligen är det sanningen som stegvis öppnar sig och sprider ljus över situationen.

2. Det omedvetna och språket

Jacques Lacan var starkt påverkad av språkteorin, som var mycket i ropet under 1900-talet. Lacan introducerade rent lingvistiska begrepp till Freuds klassiska psykoanalys. Ett av de mest betydelsefulla av dessa begrepp var: “Det omedvetnas struktur påminner om ett språk.”

För Lacan fungerar det omedvetna som om det vore ett språk. Det betyder att man för att studera och förstå det måste använda riktlinjer som liknar dem man använder för att uttyda ett språk. Exempelvis bör drömmar tolkas som metaforer eller metonymier.

3. En av Lacans mest gåtfulla fraser

Kärlek är det oftast återkommande temat hos Lacan. Hans perspektiv är gåtfullt och fascinerande. Ett av hans mest välkända yttrande lyder: “Att älska är att ge det man inte har till någon som inte existerar.”

Par med dolda ansikten

För Lacan är kärlek, liksom mycket av det vi kallar “verklighet”, något tvetydigt. Hos dem som älskar varandra finns det ett löfte som faktiskt är falskt: att man kompletterar sig själv och ger sig själv lycka. Även om detta åtagande inte är uttryckligen formulerat, är det vad som lyser i djupet av romantiska förhållanden. Och därför säger Lacan att man ger det man inte har.

Samtidigt uppfattar man inte den andra personen på ett realistiskt sätt. Den andra personens egenskaper motsvarar etiketter som man omedvetet ger henne. I själva verket är det inte den andra personen man älskar, utan bilden man har av henne. Av den orsaken säger han avslutningsvis “som inte existerar”.

4. Kärlek och självbedrägeri enligt Jacques Lacan

För Lacan är kärleken framför allt ett band som föds ur orden. Om det inte förekommer några ord är det istället fråga om förälskelse, dvs. imaginär fascination. Medan sexuellt begär gör den andra personen till ett njutningsobjekt, har kärleken en transcenderande kraft. Den ser på den andra som ett väsen, inte som ett objekt.

Med andra ord, att älska är att uppta den andra personen, att acceptera hennes brister och svagheter. När kärleken transcenderar den enkla önskan att själv bli älskad, blir den en aktiv gåva. Men även denna kärlek har sin begränsning, vilket Lacan uttrycker i ett av sina uttalanden: “När den älskade går för långt i sitt självbedrägeri och ständigt är sig själv otrogen, upphör kärleken att existera.”

När man älskar en annan, älskar man dennes väsen. Kärleken består, även om personen oupphörligen bedrar sig själv. Men när sveket går så långt att personen förvanskar sig själv, då försvinner känslan. Alltså slutar man älska en person som bedrar sig själv, som är osann mot sig själv eller som på annat sätt upphör att vara den person man blev förälskad i.

5. Ännu ett kraftfullt uttalande av Jacques Lacan

Ett annat yttrande av Lacan lyder: “Jag ber dig avvisa det jag erbjuder dig för det är inte vad ‘det’ är.” Denna mening syftar främst på förhållandet mellan en psykoanalytiker och dennes patienter. Lacan använde inte beteckningen “patient” när han talade om en klient, utan istället använde han termen “l’analysant”, den analyserande. Anledningen var att han betraktade sina klienter som aktiva deltagare i deras psykoanalys.

Struktur med fåglar och blad

Den analyserande är inte helt medveten om vad han ska söka efter i en psykoanalys. Dessutom tar förhållandet mellan psykoanalytikern och den analyserande olika former under processen. De ord den analyserande använder är inte de som beskriver sanningen. Men det är de orden han erbjuder i processen.

Alltså handlar ovanstående citat om psykoanalytikerns etiska ståndpunkt. Det åligger denne att avvisa det den analyserande erbjuder, dvs. ett misstag. Detta är en av de fraser av Jacques Lacan som hänsyftar på den psykoanalytiska processen och som framför allt inramar den som ett etiskt ställningstagande.

6. Skuldkänslor och begär

Jacques Lacans citat är inte ämnade att förenkla läsarnas förståelse. Därför är de ofta invecklade och svårgenomträngliga. De flesta medger ingen bokstavlig analys, utan anspelar eller syftar på andra betydelser.

“Det enda vi kan göra oss skyldiga till är att ha skapat grund för våra begär.” Detta är ett av Lacans citat som har tolkats på många olika sätt. För att förstå denna mening måste vi först klargöra att för Lacan förekommer det dels skuld, dels ansvar. Skuld är en förebråelse av “överjaget” eller den irrationella pliktmedvetenheten. Ansvar är främst en medvetenhet om subjektets sanna begär.

Sålunda betyder denna mening att så länge det inte föreligger någon medvetenhet om begär kommer skulden alltid att uppstå. Att erkänna vad man verkligen önskar är ett ansvarsfullt agerande. Om man tar ansvar för sitt begär, genom att inte förneka det eller avsäga sig det, kommer skulden att försvinna.

7. Om trohet

Trohet är ett evigt tema. Bland Lacans citat som rör ämnet finns det en text som är särskilt talande: “Kan det finnas något som rättfärdigar trohet, annat än ordets förpliktelse? Dock är ordets förpliktelse något som ofta lätt sätts i pant. Om man inte insisterade på det, är det sannolikt så att mycket få engagemang skulle ingås.”

Jacques Lacan och hans teori

Ordet är en central del av alla Lacans teorier. I detta fall är troheten direkt kopplad till ordet. Detta tycks tyda på att kärlekens trohet inte är naturlig eller spontan. Tvärtom får den bara grund och giltighet om trohetslöftet förmedlas med ord.

Paret bör inte utgå från att trohet är en naturlig del av ett förhållande. Det är inte heller rimligt för en person att göra utfästelser om trohet utan att först ha analyserat möjligheterna att verkligen infria dessa.

8. Avsaknad och kärlek

Jacques Lacan hävdar: “Man kan älska en person inte bara för vad personen har, utan även för det denne, i bokstavlig mening, saknar.” Kärleken är riktad till den andra personens hela väsen. Till det som särpräglar den andra. Till allt som finns, men även till allt som saknas. Man älskar inte “styckvis”. Känslan är något man upplever genom den andras väsen som helhet.

I Lacans citat ligger nyckeln i orden “i bokstavlig mening”. I princip syftar han här på de båda könens sexuella olikheter. Män har vad kvinnor fysiskt saknar: en fallos. Samtidigt saknar män det kvinnor har: deras anatomi, deras förmåga att föda barn.

Med andra ord, man älskar det den andra bokstavligt talat saknar. Mannen älskar kvinnan för att hon inte har någon fallus, i fysisk mening. Kvinnan älskar mannen för att han saknar det hon har. Emellertid kan denna förklaring även överföras på det symboliska planet.

9. Konstens betydelse för Jacques Lacan

Konst är ett annat vanligt förekommande tema i Lacans teorier. Enligt psykoanalysen är sublimering den enda omedvetna försvarsmekanism som fungerar. Genom denna omvandlar man instinktiva impulser till meningsfulla kulturella produkter. Konst, vetenskap och all kreativ aktivitet uppstår genom sublimering.

Jacques Lacan

Med avseende på konst gör Lacan följande uttalande: “All konst utmärks av en viss form av organisering kring tomrummet.” Det innebär att det man sublimerar undslipper medvetandet. Man vet inte vad det egentligen är. Det är något som inte kan uttryckas i ord. Ett tomrum runt vilket man organiserar skapande.

Även om Lacans fraser och teorier förvisso är svårbegripliga, så innehåller de en djup kunskap. Här har vi gjort ett blygsamt försök att utforska dessa gåtor, men naturligtvis kan vi inte på när klarlägga allt som ligger bakom ett av det mänskliga sinnets mest lysande synsätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Caamaño, V. C., & Cochia, S. (2011). El amor según Lacan:“sucia mezcolanza” o “división irremediable”. In III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
  • Fernández, L. (2018). Sigmund Freud. Praxis Filosófica, (46), 11-41.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.