Allt om integrerad beteendeterapi för par

Allt om integrerad beteendeterapi för par
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Enligt Riva (2012) är integrerad beteendeterapi för par en av den tredje generationens terapier. Den här terapin fokuserar på privata upplevelser (känslor och tankar), acceptans och mindfulness. Den uppmärksammar också speciellt en funktionell analys av beteende som ett sätt att lösa problem, genom att överväga kontexten där de uppstår, bakgrunden, konsekvenserna av maladaptiva beteenden och båda parternas personliga historia.

Som Cordova (2002) nämnde kallas den integrerad beteendeterapi för par eftersom den kombinerar acceptanstekniker med den traditionella beteendeterapin för par.

Med det sagt tar integrerad beteendeterapi för par hänsyn till framstegen inom traditionell beteendeterapi för par (Jacobson and Margolin, 1979). Anledningen till detta är att de förkroppsligar en känslomässig acceptanskomponent och inte direkt fokuserar på beteendeförändringar.

Vissa studier pekade ut att denna behandling är annorlunda jämfört med traditionell parterapi. Dessutom nämner de att de underliggande förändringsmekanismerna gör det lättare att behandla parfrågor.

Parterapisession

Integrerad beteendeterapi för par som en tredje generationens terapi

Acceptans

Acceptanstekniker är användbara för att hjälpa par att mötas halvvägs. Med andra ord får de möjlighet att arbeta med sina skillnader så att de inte blir en källa till konstanta konflikter. Enligt Dimidjan, Martell och Christensen (2008) är de huvudsakliga strategierna för att hjälpa till att uppnå detta:

Empatisk förening: Målet är att försöka reducera parets negativa beteenden. För att kunna göra detta ber terapeuten patienten att uttrycka smärtan som sagda beteenden orsakar utan att skuldbelägga eller anklaga någon. Att få en part att förstå hur dennes handlingar påverkar partnern är det huvudsakliga målet med den här strategin.

Gemensamt frigörande: Det huvudsakliga målet här är för paret att identifiera de interaktioner som ger upphov till deras individuella frustrationer. Målet är att hjälpa paret att se sina problem från en annan synvinkel. Inom den här strategin analyserar terapeuten genomgående vad som förstärker beteenden som skapar problem. För att göra det uppmuntrar terapeuten paret att tala om dessa problem som om de vore åskådare.

Tolerans: Det här är tekniken som terapeuten tar till när de föregående två inte fungerar. Terapeuten hjälper till att expandera parets toleransnivåer. Detta handlar inte om att gå tillbaka till idealiseringsfasen där paret först förälskade sig i varandra. Istället uppmuntrar det paret att vara rättvisa mot varandra och erkänna den andres egenskaper.

Mindfulness

Mindfulness har sina rötter i olika religioner samt i österländska och västerländska filosofier. Buddhismen är dock den religion som utövar mest influens på tekniken. Den refererar till att vara uppmärksam och medveten om det nuvarande ögonblicket utan att göra några former av bedömningar.

Enligt O’Kelly och Collard (2012) blir förhållanden alltid föremål för olika prövningar med tiden. Med den här terapin kommer individen att bättre hantera dessa situationer genom att lindra de effekter som dessa prövningar utsätter förhållandet för. Dessutom hjälper det varje part att vara medveten om hur de normalt sett relaterar till den andra i specifika känslomässiga tillstånd. Det förbättrar också självkontrollen. Den här modellen baseras på naturlig förstärkning (ett leende, en vänlig kommentar osv).

Parterapi

Studier av integrerad beteendeterapi för par

Jacobson, Christensen, Prince, Cordova och Eldridge (2000) jämförde traditionell beteendeterapi för par med integrerad beteendeterapi. Erhållen information från studien indikerar att deltagarna som behandlades med integrerad beteendeterapi för par visade större tillfredsställelse inom paret än de behandlade med den traditionella beteendeterapin för par.

Perissutti och Barraca (2012) erhöll liknande resultat i en senare studie. De analyserade 12 studier och fann en förbättring hos patienter som undergick integrerad beteendeterapi för par, både efter behandlingens avslut och efter ett år. Samma författare fann dock att de båda terapiformerna hade samma effektivitetsfaktor och resultat när de följde upp fallen efter 5 år.

Sammanfattning

Den här typen av terapi kombinerar kognitiva terapitekniker med nya strategier för att uppmuntra acceptans. Det tillåter båda parterna att lära känna sig själva och sin partner bättre. Integrerad beteendeterapi för par anser att människor är känslomässigt reaktiva för sin partners olika beteenden. Det är därför som målet är att förbättra tilliten, intimiteten och delaktigheten i förhållandet.

En sak är säker: där det finns större acceptans är människor mer villiga att göra förändringar för att förbättra situationen, anpassa sig till den andre, kommunicera på ett bättre sätt och lösa konflikter.

“Tillit är livets klister. Det är den viktigaste ingrediensen i effektiv kommunikation. Det är den grundläggande principen som bevarar alla förhållanden.”

-Stephen Covey-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Álvarez, M. P. (2006). La terapia de conducta de tercera generación. EduPsykhé: Revista de psicología y psicopedagogía5(2), 159-172.
  • Jacobson, N. S., & Christensen, A. (1996). Acceptance and change in couple therapy: A therapist’s guide to transforming relationships. New York, NY: Norton
  • Gaspar, R. M. (2006). Terapia integral de pareja. EduPsykhé: Revista de psicología y psicopedagogía5(2), 273-286.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.