Att använda jungiansk terapi för emotionell balans

Att använda jungiansk terapi för emotionell balans
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Jungiansk terapi, eller Jungs analys, har som mål att lysa upp de mörka delarna av vårt psyke för att man ska kunna utvecklas som person. Tack vare en nära relation mellan analytikern och patienten så är det möjligt att förena de medvetna och omedvetna delarna. Detta kommer ge upphov till en mer genuin självbild och en riktig emotionell balans.

Carl Jung har inspirerat många människor. Han var den analytiska psykologins fader och en psykiatriker som tog Freuds koncept till en annan nivå. Jung var också expert inom vetenskap, antropologi, astrologi, konst, religion och drömmar.

Han applicerade dessa områden inom psykologin för att fördjupa dem och göra dem mer dynamiska. Detta ledde till att hans förklaring av det omedvetna förbättrades. Jung sammanställde allt detta i sin metodologi. Våra konflikter, behov, drivkrafter och det som gör det svårt för oss att njuta av en god mental hälsa.

Inte många terapeuter inom jungiansk terapi

Det bör dock nämnas att det inte finns många praktiserande jungianska terapeuter. Denna typ av terapi är inte lika vanlig som många andra som baseras på mer vanliga tillvägagångssätt. De tillvägagångssätt som är mer kända är exempelvis kognitiv-beteende och även humanistiska metoder.

Jungs arbete, och även den jungianska terapin, har ansett varit något osystematisk och komplex trots att den har haft en originell natur och varit ett stort bidrag inom ämnet.

“Psykoterapeuten måste se varje patient och varje fall som något som saknar motstycke, som något unikt, fantastiskt och exceptionellt. Det är bara då som han kommer komma närmre sanningen.”
-Carl Jung-

Universitet som det som finns i Berkeley har dock lärt ut jungiansk psykologi sedan 70-talet. Under det senaste året har man dock sett hur dessa metoder blivit populära inom terapin igen, speciellt i Sydamerika samt delar av Europa. I Spanien finns det exempelvis “Det spanska samfundet för analytisk psykologi”, som har som uppgift att sprida Jungs arv och träna framtida jungianska psykoterapeuter.

Det är därför en form av terapi som har börja hitta sin plats inom den psykologiska vården. Det är också en terapi som förtjänar en större plats i rampljuset.

Målning av Jung.

Var är syftet med den jungianska terapin?

Den jungianska terapin är en specialiserad form av psykoterapi som försöker underlätta varje persons psykiska integritet genom att uppnå en “överenskommelse” med det omedvetna. Något man måste vara medveten om är att vi alla inom detta psykoterapeutiska ramverk har ett “psykiskt substrat”, som ibland har en väldigt komplex omedveten dynamik som har en påverkan på våra attityder, och vårt sätt att tänka och relatera till andra.

De jungianska terapeuternas mål är att göra oss medvetna om dessa omedvetna faktorer för att så att säga försonas med det omedvetna. Vi kan då uppnå det som Jung kallade för en individualiseringsprocess; dvs. med den här typen av psykoanalys så kan vi uppnå en harmoni mellan behov och framgångar och förr och nu. Vi kan uppnå en genuin mognad där vårt eget jag verkligen kan definiera sig själv. Detta kommer göra den fri och ge den en möjlighet att växa.

När och och i vilka situationer hade den jungianska terapin varit användbart?

Den jungianska terapin kan hjälpa oss att förstå och hantera komplexa processer som depression, ångest och även vissa beroenden.

Detta psykoterapeutiska tillvägagångssätt är baserat på en process som patienten måste gå igenom med hjälp av terapeuten. Han kommer gå igenom tre väldigt specifika faser: självmedvetenhet, omvandling och aktualisering. Med detta tillvägagångssätt kommer vi kunna se vad som döljer sig i de onåbara delarna av vårt psyke för att kunna förvandla det.

Denna metod kommer vara användbara vid följande tidpunkter och situationer i våra liv:

 • Då man känner sig illa till mods, apatisk och osäker.
 • Då man känner sig arg eller frustrerad över något utan att man egentligen känner till anledningen.
 • Problem som man går igenom i livet och andra relationer.
 • Då man börjar ett nytt skede i livet, och då man är rädd för att begå samma misstag igen.
 • När man känner sig “vilse” utan att veta vilken riktning man ska ta eller vilka beslut man ska ta.
 • Då man känner att man är “fast” i ett beteende som bara gör en olycklig.
 • För personer vars jobb baseras på kreativitet, och som har det svårt att hitta nya idéer.
 • Folk som behöver förstå vissa drömmar.
Person som står vid ett vägskäl.

Terapeutiska mål inom jungiansk terapi

Som vi har tagit upp här ovan är den jungianska analysen en speciell form av psykoterapi där patienten leds till att “försonas” med sin omedvetna sida.

Vad innebär då detta? I grund och botten innebär den terapeutiska strategin att man börjar utforska sitt eget psyke. Man kan göra detta tillsammans med en specialist, som kommer hjälpa oss att förstår varför en viss typ av dynamik tillsammans med en omedveten “närvaro” påverkar vårt beteende. För att uppnå detta så kommer den jungianska terapin försöka analysera en serie med väldigt specifika dimensioner.

De är:

Arbete med vårt omedvetna

Inom den freudianska psykoanalysen så är det omedvetna inget annat än ett utrymme där en stor del av våra undertryckta sexuella impulser och önskningar har sin plats. Carl Jung undviker dock att fokusera sig på dessa förklaringar. Han hävdar att det i djupet av vårt sinne finns en hel uppsättning av innehåll, symboler, arketyper och meningar.

Han säger att dessa aspekter är något som vi alla måste ta upp. För att kunna hantera detta omedvetna material så använder sig den jungianska terapin av två väldefinierade steg.

 • Förståelse av vår omedvetna design. Man använder en serie med väldigt specifika strategier som analys av drömmar, konst, dialog eller fantasi för att identifiera och förstå varje symbol och arketyp som existerar i vårt omedvetna. Patienten har dock en aktiv del. Anledningen till detta är för att många av dessa symboler kan ha en väldigt specifik mening för själva personen. De är som som starka krafter som täcker över ett problem.
 • Förståelsen av hur vårt omedvetna har betydelse har en påverkan på vårt medvetna liv. Det andra terapeutiska målet kommer att vara att förstå hur allt som finns inom oss på ett icke-medvetet sätt förändrar vår förmåga att må bra och att känna oss fulländade.

Tolkning av drömmar med hjälp av jungiansk terapi

Jungianer har en väldigt specifik vision av hur våra drömmar egentligen är. Drömvärlden har en direkt relation med egot. Det är som en teater där man tar upp viktiga aspekter som självupptäckt, behov, rädslor och begränsningar. Freud sade att drömmarna inte var något mer än ett område där man uppfyller vissa undertryckta behov. Jungianerna anser dock att drömmar ibland fungerar som kritiska röster. Då det öppnas upp nya vägar för oss och nya alternativ i vår medvetna värld så kommer vi också kunna leva ett bättre liv.

De ser därför inte det medvetna och det omedvetna som två separata entiteter som freudianer gör, utan som en enda helhet. Det är bara då vi integrerar dessa två delar av vårt psyke som vi kommer kunna känna oss fria.

Jungiansk terapi och tolkning av drömmar.

Identifiera våra komplex

Vi har alla komplex, men det som inte är hälsosamt är att våra komplex “har oss”. Det är då livet tappar sin spontanitet, sina möjligheter och sin möjlighet att utvecklas och växa.

Jung menade att komplex är relaterade till våra ärvda ideal och personliga upplevelser. Genom att använda dessa idéer i enlighet med detta tillvägagångssätt inom den analytiska psykologin kommer vi kunna särskilja följande:

 • Croesus-komplex: behovet att ha pengar och makt för att känna sig överlägsen.
 • Cain-komplex: relaterat till avundsjuka.
 • Akilles-komplex: behovet att dölja vår sårbarhet.
 • Brunilda-komplex: där vi ser vår partner som en hjälte.
 • Eróstrato-komplex: behovet att ständigt söka uppmärksamhet.
 • Antigone-komplex: behovet av att ta hand om och skydda.

Personlighetstyp

Ett av de mest använda utvärderingsredskapen inom den jungianska terapin är utan tvekan Myers-Briggs indikator, som utvecklades av Isabel Briggs Myers och Katherine Cook Briggs. Denna skala skapade baserat på Jungs boks Psykologiska Typer, och har följande syfte:

 • Att förstå var vi befinner oss på skalan mellan att var introvert och extrovert.
 • Att veta hur man hantera den omkringliggande miljön.
 • Förståelse för hur man tar beslut, huruvida det baseras på våra känslor, bedömningar etc.
 • Att upptäcka vilka våra preferenser, emotionella behov och arbetspreferenser är.

Vilka tekniker använder den jungianska terapin?

Det är intressant att Jung alltid vägrade standardisera sina teorier och klart definiera sin kliniska praktik och dess metodologi. De jungianska arvtagarna var därför tvingade till att använda sig av hans artiklar, böcker och essäer för att komma till en konsensus som man fortfarande har än idag.

Det som vi har är därför en uppsättning tekniker som utvecklades genom en dialektisk relation mellan specialisten och patienten. I den här relationen måste det finnas närhet, förtroende och en känsla av partnerskap. Jung gjorde det också klart i sina skrivelser att vi bör uppnå följande:

“Det är viktigt att terapeuten i den dialektiska proceduren alltid respekterar patientens personlighet. Han bör behandlas ed värdighet och vi bör inte ha egna förutfattade uppfattningar. Vi måste följa med personen på denna ibland komplexa upptäcktsresa för att underlätta den psykoterapeutiska förändringen. Det bör inte finnas kvar någon “psykiatrisk allergen” efter läkaren eller terapeuten i patientens sinne efter denna individualiseringsprocess.”

Inom den jungianska terapin är det viktigt att man respekterar patienten och att man upprätthåller ett förtroende. Det är bara då som man kommer kunna utföra följande tekniker:

Konversationsterapi med jungiansk terapi

Jungiansk terapi är framförallt baserad på konversationer. Patienten måste känna sig säker och bekväm. Det är bara då man kommer kunna utföra andra strategier som drömanalys eller andra kreativa strategier. Då man använder sig av dem så kommer både patienten och terapeuten kunna resa tillsammans för att förstå den omedvetna världen och påbörja förändringen.

Jungiansk terapi som metod.

Drömanalys

Man kanske tror att man bara behöver köpa en av Jungs böcker rörande ämnet då man ska tolka och förstå en dröm. Detta är dock inte fallet. Jungianska terapeuter vet att de symboler och arketyper som uppstår i patientens drömmar har en specifik relation till varje persons personlighet och personliga omständigheter.

Det är därför en väldigt känslig och samtidigt djup och avslöjande process.

Världsassociation

Att testa världsassociation är en vanlig strategi inom den jungianska terapin. Terapeuten får då säga ett ord, en fras eller en idé. Patienten blir sedan ombedd att säga det första ord som han eller hon tänker på. Snabbheten eller fördröjningen för svaret kan avslöja vissa omedvetna resistanser eller komplex.

Kreativa aktiviteter

Varje terapeut som använder sig av jungiansk terapi kommer se olika kreativa aktiviteter som mer eller mindre gångbara beroende på varje patients personlighet. Enkla aktiviteter som att måla, rita, dansa eller föra dagbok är alltid bra strategier.

Alla handlingar som gör att patienten uttrycker sig, fantiserar eller reflekterar och för fram aspekter av den omedvetna världen till den medvetna kommer vara av nytta.

Är jungiansk terapi effektiv?

Vid det här laget så kommer man antagligen att känna sig väldigt dragen till detta psykoterapeutiska tillvägagångssätt. Efter att man blivit intresserad så kan det dock hända att man frågar sig om det verkligen är en effektiv metod. Många av oss känner till hur effektiv kognitiv-beteende-psykoterapin är för olika typer av åkommor. Svaret på frågan är “ja”.

Jungiansk terapi är användbar för att hantera psykologis ångest. Den kan också hjälpa oss med att känna oss mer till freds med våra liv och förbättra vår prestanda på jobbet, samt förbättrar våra relationer med familjen och ens partner. Den uppmanar oss till att söka självkännedom och hjälper oss att komma över personliga kriser.

En studie som publicerades 2013 ger stöd åt den jungianska terapin. Den hävdar att man kan lyckas med den terapeutiska processen efter 90 sessioner. Om man anser att detta psykologiska tillvägagångssätt kommer passa ens behov och om man tror att man kommer känna sig bekväm med att arbeta med en jungiansk terapeut, så bör man inte vara rädd för att ta nästa steg. Jungiansk terapi är en upptäcktsfärd som verkligen kommer vara värd besväret.

Kvinna på landet.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hall H, Norby L. (1968). Fundamentals of Jung’s Psychology. Buenos Aires
 • PsiqueHocheimer W (2004). The Psychotherapy of Jung,  Barcelona
 • Herderfordham, M (1999). Technique in Jungian Analysis (The Library of Analytical Psychology), Boston.
 • Karnac Jung, C. G. (1981). Archetypes and Collective Unconscious. Barcelona, ​​Paidos.
 • Jung, C.G (1993). Structure and Dynamics of the Psyche. Editorial Paidós, Buenos Aires.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.