Att läsa som familj för barnets läsförståelse

Banden som barn har med sina familjer spelar en mycket viktig roll för att utveckla deras läsförståelse. Därför är det viktigt att föräldrar och vårdnadshavare hjälper barn att lära sig att läsa och att göra deras läsupplevelser meningsfulla.
Att läsa som familj för barnets läsförståelse
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Barn vill lära sig nya saker. Hela deras verklighet består av ständiga upptäckter i en värld som är ny för dem. Böcker, bokstäver och ord spelar en viktig roll i denna process. Faktum är att barn fascineras av dem redan innan de utvecklar sin egen förmåga att läsa. En annan sak som är minst lika viktig i dess utveckling är barnets läsförståelse.

Du har förmodligen sett små barn hålla i böcker och ”läsa” berättelser även om de inte vet hur man gör det än. Således tolkar de bilderna de ser och föreställer sig fantastiska världar, begränsade endast av sina kreativa förmågor.

Barnen lär sig som regel att läsa under under de tidiga utvecklingsstadierna. De lär sig att tolka symbolerna vi kallar bokstäver och att länka dem samman för att bilda meningsfulla ord.

När barnen lär sig läsa börjar de arbeta med en ny färdighet som många föräldrar inte nödvändigtvis tar hänsyn till: läsförståelsen. Vilken roll spelar familjen under detta skede? En mycket viktig, som det visar sig.

En pappa som läser med sina barn för att förbättra deras läsförståelse

Barnets läsförståelse och familjen

Forskning från bland annat författare som Stevenson och Rasinski visar att föräldraengagemang för att förbättra läsförståelsen medan barn börjar lära sig läsa är viktigt och bör stödjas.

Rasinski och Stevenson studerade effekterna av föräldraengagemang i ett läsutvecklingsprojekt. Studien involverade familjerna till grundskolelever i första klass.

Under studien analyserade forskarna framstegen hos barn med olika läskunnighetsnivåer. Barnen fördelades slumpmässigt in i experimentella grupper och kontrollgrupper.

Föräldrarna i kontrollgrupperna gjorde uppdrag tillsammans med sina barn. De fick instruktioner från skolorna att läsa för sina barn, men inte systematiskt. De skulle göra det bara ibland, bland andra uppgifter som de också fick.

Föräldrarna i de experimentella grupperna fick utbildning för att hjälpa sina barn att förbättra deras flytande läsning. De använde material som specifikt rekommenderades av handledare och tillbringade 15 minuter om dagen på projektet.

Betydelsen av familjen

Enligt studien utvecklades eleverna som fick specifik hjälp från sina föräldrar under experimentet mer än barnen i kontrollgrupperna.

Barnen i experimentgrupperna visade större förmåga att känna igen ord. De kunde också utföra ordigenkänningsuppgifter snabbare än barn i kontrollgrupperna. Barnen i experimentgrupperna förbättrade också sin läsförståelse och sin flytande läsning.

Det är också viktigt att lyfta fram att barnen som deltog i forskningsstudien var mycket entusiastiska över upplevelsen, de tyckte att den var mycket rolig. De ansåg faktiskt att de hade lärt sig att läsa bättre, fått lättare att förstå svåra ord och lärt sig något vid varje ny läsning.

En mamma i soffan läser med sin dotter

Hur familjen kan engagera sig i barnets läsförståelse

Nu när du vet hur användbart föräldra- och familjeinvolvering är för ett barns läsförståelse, hur gör du då för att implementera dessa idéer? Här är ett förslag:

  • En handledare bör förse familjen med kommunikationsvägar. De kan använda informativa rapporter, personlig kontakt och periodiska möten för att uppmuntra till läsaktiviteter hemma.
  • Föräldrar har vanligtvis inte mycket ledig tid. Således bör dessa läslektioner endast ta cirka 10 till 15 minuter per dag. Föräldrar bör dock försöka utföra dem konsekvent, varje dag om möjligt.
  • Föräldrar är inte professionella lärare, så de bör få utbildning och titta på demonstrationer från yrkesverksamma. På så sätt blir de utrustade för att utföra dessa program för läsförståelse.
  • Föräldrar bör få specifikt material för att lära ut flytande läsning. Till exempel dikter, böcker med sånger, gåtor osv. Materialet bör vara lämpligt för barnets nivå och gradvis öka i svårighet.
  • De bästa typerna av delade läsaktiviteter är enkla, trevliga och korta. Detta kommer att hjälpa till med att väcka barnets intresse.
  • Lärare bör ta fram utvärderingsformulär så att föräldrar och andra lärare kan se barnets framsteg.

Nu vet du hur viktig familjen är för barns läsförståelse. Därmed vet du att det är föräldrarnas och vårdnadshavarnas ansvar att göra sitt bästa för att ge optimala inlärningsvillkor för sina barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rasinski, T., Stevenson, B. (2005). The Effects of Fast Start Reading: A Fluency-BasedHome Involvement Reading Program, On the Reading Achievement of Beginning Readers. Kent State University.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.