Att upptäcka känslomässigt språk: nyckeln till kommunikation

Känslomässigt språk är en del av den normala kommunikationen för oss alla, men det ignoreras ibland eftersom det är mer subtilt. Så hur viktigt är det att lära sig hjärtats språk? Ta reda på det här.
Att upptäcka känslomässigt språk: nyckeln till kommunikation

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 03 juli, 2023

Känslomässigt språk kommunicerar känslor. I själva verket går det bortom det verbala och i vissa fall motsäger det det till och med. Alla använder den här typen av subtil kommunikation i någon mån, men vi uppmärksammar den inte alltid. Eller så avkodar vi inte dess budskap korrekt.

Faktum är att känslomässigt språk genomsyrar all vår kommunikation. Oavsett om vi märker det eller inte så uttrycker vi alltid en känsla, även när vi är tysta. Av samma anledning är detta språk av känslor mycket rikare än ord. Det gör att vi kan lära känna andra människor bättre och förstå vad de känner, utöver vad de säger.

En av de mest intressanta aspekterna av känslomässigt språk är att så mycket av det inte är under vår medvetna kontroll. Som ett resultat är det en mer genuin typ av kommunikation. Genom den kan vi skapa djupare kontakter med andra och öppna kanaler som väcker eller optimerar känslor av empati.

“Huvudsyftet med känslomässig kommunikation är att förmedla emotioner, önskningar och känslor. Genom en kyss, en gest av tillgivenhet eller en kram kan vi komma närmare den andra personen emotionellt. Barriärer rivs och empatin stärks.”

-Alejandro Vera-

Känslomässigt språk

Peter J. Lang är psykolog och professor vid Center for the Study of Emotion and Attention vid University of Florida i USA. Han är en av de personer som har utfört mest forskning inom området känslor och deras språk. Han menar att känslor manifesterar sig på tre områden: det kognitiva, det fysiologiska och det beteendemässiga. Det kognitiva motsvarar tanke och förnuft. Det fysiologiska involverar reaktioner i den fysiska organismen. Beteendeområdet är relaterat till de beteenden som härrör från upplevelsen av en viss känsla.

Låt oss ta ett exempel med individer som känner sig ledsna. Några av deras vanligaste tankar är sannolikt: “Ingenting intresserar mig” eller “Jag gillar ingenting”. Detta kommer sannolikt att yttra sig fysiologiskt som brist på energi, dåsighet, aptitlöshet etc. Kort sagt i en större passivitet. De kan ligga kvar i sängen i flera timmar, inte göra några planer och vägra delta i vad andra gör.

Om någon frågar en ledsen person vad som är fel kan denne svara “Det är ingenting, jag är bara lite trött”. Om samtalspartnern förblir i den verbala sfären kan denne mycket väl tro att personen bara är trött. Men om samtalspartnern förflyttar sig till sfären av känslomässigt språk, kommer denne uppfatta personens gester, attityd, tonfall och passiva beteende. Följaktligen kommer samtalspartnern att förstå att personen är ledsen eller kanske till och med lider av depression.

Utmattad kvinna framför datorn
Brist på energi och passivitet är manifestationer som uppfattas genom känslomässigt språk.

Att tolka känslomässigt språk

Känslomässigt språk dyker vanligtvis upp mellan raderna, blandat med andra typer av budskap. Faktum är att ord säger mycket mer än man kan tro. Ett bra sätt att börja tolka känslomässigt språk är genom att vara uppmärksam på de termer individen använder för att säga något, särskilt när denne använder figurativt språk.

Om en person till exempel säger att denne jobbar som en gnu så hänvisar denne inte bara till det faktum att denne arbetar mycket utan också att denne lider av konsekvenserna av det på alla nivåer. Eller när någon säger “Jag ser fram emot att gå på festen” så visar denne inte bara en önskan att delta, utan också att händelsen är betydelsefull och att det finns vissa förhoppningar och förväntningar på den.

När det kommer till kroppsspråk och gester förtjänar de i själva verket ett eget kapitel. Ibland är det inte nödvändigt att dechiffrera dem med ord, utan helt enkelt att uppfatta tonen i rösten, det allmänna intrycket som individens kropp ger, intensiteten i personens blick etc. Utifrån detta kan vi tolka vad personen verkligen känner. Det är inte nödvändigt att “dissikera” meddelandet för att förstå det. Det räcker att uppfatta dess huvudbudskap.

Kvinna som tröstar sin ledsna vän
Nyckeln till känslomässigt språk är att läsa mellan raderna av vad som förmedlas i andra meddelanden.

Att lyssna på vårt eget känslomässiga språk

Vi kommunicerar alla med oss själva till stor del med känslomässigt språk. Problemet är att vi inte alltid är i en “lyssnande” position när den här typen av meddelanden produceras. Ett bra sätt att motverka denna “dövhet” är att börja med att vara uppmärksam på vad våra kroppar försöker berätta för oss.

Till exempel kan muskelspänningar på specifika ställen, molande värk och smärtor eller förnimmelser av kyla eller värme vara tecken på känslor som vi inte helt har förstått eller tolkat.

Lika viktigt som att förstå vårt eget och andras känslomässiga språk är att lära oss att kommunicera det. Att uttrycka vad vi känner är avgörande för effektiv förståelse. Ord ger form åt det som tidigare var konturlöst.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.